Hotărârea nr. 3/2005

HCL 3 Privind infiintarea Serviciului Public Politia Comunitara.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 3

din 27 ianuarie 2005

privind înființarea Serviciului Public Politia Comunitara

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 9/12 ianuarie 2005, a Direcției integrare europeana, comunicare, control si resurse-umane privind înfiintarea privind înfiintarea Serviciului Public Politia Comunitara,

În temeiul Legii nr.371/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, Hotarârii Guvernului nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare, ale Ordonantei de Urgenta nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005 si a legislatiei de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar,

În baza prevederilor art. 38, alin. 2, lit. ,,e” si “i” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se înfiinteaza Serviciului Public Politia Comunitara.

Art. 2. Se aproba Organigrama si Statul de functii aferente pentru Serviciului Public Politia Comunitara , fara personalitate juridica, conform anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotarâri se va elabora Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Politia Comunitara.

Art. 4. Pâna la ocuparea postului de director, prin concurs, exercitarea atributiilor de director se deleaga prin dispozitia primarului.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, prin toate directiile de resort.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Craciun Ioan Florin ______________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MUREȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ

Anexanr.1


ORGANIGRAMA ȘINUMĂRULDEPERSONAL

A POLIȚIEI COMUNITARE


TOTAL PERSONAL POLIȚIE COMUNITARĂ - 412


FUNCȚIONARIPUBLICI    -

  • - funcții de conducere            -

  • - funcții de execuție                -

PERSONALCONTRACTUAL -

-funcțiideconducere           -

-funcțiideexecuție               -