Hotărârea nr. 299/2005

HCL 299 Privind concesionarea directa catre S.C. Romtelecom S.A. a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 299

din 30 noiembrie 2005

privind concesionarea directa catre S.C. Romtelecom S.A. a terenului în suprafața de 460 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 4013 din 11.11.2005, a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. Romtelecom S.A. a terenului în suprafata de 460 mp,

Având în vedere prevederilor H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. si ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 de ani catre S.C. Romtelecom S.A., a terenului în suprafata de 460 mp, situat în str. Plutelor nr. 2, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures si identificat prin C.F. 5963/II, teren aferent constructiei existente - cabana de odihna.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003 este de 1.840 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban