Hotărârea nr. 298/2005

HCL 298 Privind concesionarea directa catre domnul Gudiu Mircea si sotia a ueni suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 298

din 30 noiembrie 2005

privind concesionarea directa catre dl. Gudiu Mircea si sotia Gudiu Eniko a terenului în suprafața de 16 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 4007 din 11.11.2005, a Direcției Economice, Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre dl. Gudiu Mircea si sotia Gudiu Eniko a terenului în suprafata de 16 mp.

Având în vedere prevederilor H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. si ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 de ani catre dl. Gudiu Mircea si sotia Gudiu Eniko, a terenului în suprafata de 16 mp, situat în str. Plutelor nr. 2, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures si identificat prin C.F. 7859 în vederea reamenajarii constructiei existente - cabana de odihna.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003 este de 55 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si A.C.A.S.M.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban