Hotărârea nr. 297/2005

HCL 297 Privind infiintarea Comisiei de Circulatie a municipiului Tirgu Mures.

RO M A N I A JUDETUL MURES CONSILIUL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 297

din 30 noiembrie 2005

privind înființarea Comisiei de Circulație a municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr._____din ____________a Administrației domeniului

public - Serviciul de coordonare a transportului public rutier privind înfiintarea Comisiei de Circulatie a municipiului Tîrgu Mures

În temeiul prevederilor art. 38, lit. “f”, “l”, “w” si a art. 46 din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se înfiinteaza Comisia de Circulatie a municipiului Tîrgu Mures, în urmatoarea

componenta:


 • 1.     Presedinte

 • 2.     Vicepresedinte

 • 3.    Membru

 • 4.    Membru


 • - Primar dr. Dorin Florea

 • - Viceprimar - jrs. Barczi Gyozo

 • - Director tehnic - ing. Dan Gliga

 • - Seful Politiei Rutiere Mures - Cms.sef Viorel Cazan

 • 5.    Membru           - Arhitect sef - arh. Angela Kovacs

 • 6.    Membru - Seful Serviciului de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - ing. Angela Rosca

 • 7.    Membru - Inspectorul pe probleme de siguranta circulatiei din cadrul SCTPR - sing. Onitiu Sever

 • 8.    Membru - Director executiv Serviciul Public Politia Comunitara - col(r) Viorel Filip

 • 9.    Membru - Director S.C. Transport Local S.A. - Tatar Bela

 • 10.   Membru - Consilier - dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

 • 11.   Membru - Consilier - Maior Sergiu Claudiu

Membrii supleanti: - consilier local - Vlas Florin

- consilier local - Balint Stefan

Art. 2. Atributiile Comisiei de Circulatie a Municipiului Tîrgu Mures sunt prezentate în anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public - Serviciul de Coordonare a Transportului Public Rutier.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

Anexa 1

Aria de competenta si atribuțiile Comisiei de Circulație a Municipiului Tîrgu Mures

 • 1.    elaboreaza si înainteaza spre avizarea IPJ proiecte si lucrări ce tin de rețeaua stradala a municipiului si care intra sub incidența OUG nr.195/2002;

 • 2.    avizeaza statiile de transport în comun si taxi;

 • 3.    avizeaza locurile de stationare pentru aprovizionare cu marfa, orarul aferent si parcarile pentru autovehiculele de mare tonaj;

 • 4.    stabileste zonele de stationare cu plata pentru autoturisme la nivel de municipiu;

 • 5.    analizeaza solutii de optimizare a traficului prin introducerea de sensuri unice, restrictii de stationare, etc.;

 • 6.    face propuneri de expropriere pentru reconfigurarea unor intersectii;

 • 7.    orice alte reglementari care au legatura cu reteaua stradala a municipiului si cu siguranta circulatiei;

 • 8.     studierea posibilitatilor de circulatie alternativa la nivelul municipiului Tîrgu Mures.