Hotărârea nr. 296/2005

HCL 296 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate - varianta II - de acoperire si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Acoperire parau Poklos, Tirgu Mures".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 296

din 30 noiembrie 2005

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ?'.Acoperire pârâu Poklos, Tîrgu Mures ?- varianta II.2. de acoperire

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 251 din 15.11.2005 a Serviciului de Investiții si Control Investiții privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Acoperire pârâu Poklos, Tîrgu Alures" - varianta II.2, elaborat de catre S.C. PROIECT S.A. Tîrgu Mures,

Având în vedere prevederile art. 38, lit. „d”, „f”, „k”, „l”, „m”, art. 128 si art. 129 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, art. 16 si art. 17 din Legea nr. 189/1998,

În conformitate cu dispozitiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba STUDIULUI DE FEZABILITATE elaborat pentru obiectivul „Acoperire pârâu Poklos, TîrguMures”- varianta II.2, cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

Valoare totala      57.573.618,18 mii lei

1.492.163,03 Euro, 1Euro = 38.584 lei la 21.01.2005

din care C+M:      51.500.680,0 mii lei

1.334.767,78 Euro, 1Euro = 38.584 lei la 21.01.2005

durata de executie:            24 luni

capacitate:                   355 ml suprafata acoperita albie

Art. 2. Din lipsa de posibilitate de finantare din bugetul local, se vor cauta surse alternative de finantare pentru investitie; destinatia suprafetelor rezultate în urma acoperirii pârâului se va aproba ulterior prin Hotarârea Consiliu local municipal Tîrgu Mures.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Investitii si Control Investitii.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban