Hotărârea nr. 295/2005

HCL 295 Privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 126/18 mai 2004 referitoare la aprobarea procentelor de finantare a investitiei "Extrindere si modernizare Dispecerat intagrat de urgenta Tirgu Mures".

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 295

Din 30 noiembrie 2005

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 126/18.05.2004 referitoare la aprobarea procentelor de finanțare a investiției “Extindere si modernizare Dispecerat integrat de urgenta Tîrgu Mures”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit in sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 250 din 15.11.2005 a Serviciului de Investiții si Control Investiții pentru aprobarea procentelor de finanțare a investiției “Extindere si modernizare Dispecerat integrat de urgenta Tîrgu Mures”

Având în vedere prevederile art. 38 lit. “d”, “f”, “k”, “l”, “m” si ale art. 128 si art. 129 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În conformitate cu dispozitiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea în procent de 100% a investitiei “Extindere si modernizare Dispecerat integrat de urgenta Tîrgu Mures”’ de catre Primaria municipiului Tîrgu Mures.

Art. 2. Consiliul judetean Mures si celelalte primarii municipale si orasenesti din judet vor beneficia de serviciile noului Dispecerat integrat de urgenta în conditiile legii, în baza unei hotarâri ulterioare a Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Art. 3. Pe data intrarii în vigoare a prezentei se revoca Hotarârea Consiliului local municipal nr. 126/18.05.2004 privind aprobarea procentelor de finantare a investitiei “Extindere si modernizare Dispecerat integrat de urgenta Tîrgu Mures”’.

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Investitii si control investitii si Directia economica.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban