Hotărârea nr. 294/2005

HCL 294 Privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat locuinta.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 294

din 30 noiembrie 2005

privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinație decât locuința

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, a O.G. nr. 26/2000, a Legii nr. 341/2004 si a H.C.L.M. nr. 54/2004,

Vazând expunerea de motive nr. 3504B din 14.11.2005, privind prelungirea contractelor de închiriere, elaborata de catre Direcția activitati social-culturale si patrimoniale prin Compartimentul Locativ, cât si avizul favorabil al comisiei numite prin H.C.L. nr. 54/2004,

În temeiul prevederilor art. 38, alin ( 2 ), lit. g, precum si a art. 46, alin. (1 ) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 158,95mp, situat în str. Bolyai nr. 36, în favoarea Asociatiei Surzilor, pentru o perioada de un an.

Art. 2. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 12,30 mp situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru Junimea Vatra Româneasca, pentru perioada de 1 an.

Art. 3. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 10,60mp situat în str. Viitorului nr.1B, în favoarea Asociatiei de proprietari nr. 183, pentru o perioada de un an.

Art. 4. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 38,29 mp situat în str. Bolyai nr. 3, în favoarea d-lui Nicusan Petru, beneficiar al Legii nr. 341/2004 pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului însa nu mai mult de un an.

Art. 5. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 38,29 mp situat în P-ta Tarndafirilor nr. 38, în favoarea d-lui Moldovan Sorinel, beneficiar al Legii nr. 341/2004, pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului însa nu mai mult de un an.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale - Compartimentul Locativ si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban