Hotărârea nr. 293/2005

HCL 293 Privind modificarea contractului de concesionare nr. 1/27.04.2001 incheiat cu S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 293

Din 30 noiembrie 2005

privind modificarea contractului de concesionare nr. 1/27.04.2001 încheiat cu S.C. Energomur S.A

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere:

  • - Prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 30/1997 a Guvernului României, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile aduse prin Legea nr. 103/1998;

  • - Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

  • - Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

  • - Hotarârea de Guvern nr. 216 din 25 martie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

  • - Prevederile O.U.G. nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finantele publice locale.

Vazând expunerea de motive nr._________din____________________2005

prezentata de Administratia Domeniului Public - Biroul energetic privind concesionarea activitatii de producere, furnizare si distributie a energiei termice în municipiul Tîrgu Mures catre S.C. ENERGOMUR S.A., cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 38, lit. “g”, “h” si “i”, precum si ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba scoaterea din continutul Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 1/27.04.2001, denumit “Lista bunurilor, instalatiilor, echipamentelor si a dotarilor aferente serviciului contractat”, a mijloacelor fixe casate prin Hotarâri ale Consiliului local municipal Tîrgu Mures cuprinse în Anexele nr. 1 si 2 la prezenta.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul public Administrarea domeniului public si Conducerea S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban