Hotărârea nr. 292/2005

HCL 292 Privind solutionarea plangerilor Partidului Romania Mare, Uniunea Vatra Romaneasca si a domnului consilier local Sita Ioan.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 292 din 30 noiembrie 2005

privind soluționarea plângerilor Partidului România Mare, Uniunea Vatra Româneasca si a d-lui consilier Sita Ioan

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere plângerile prealabile ale Partidului România Mare, prin Filiala Mures, cu sediul în municipiul Tg.Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 9, reprezentata de ing. Amza Constantin, presedinte si de Moldovan Adrian, vicepresedinte, a Uniunii „Vatra Româneasca” si a d-lui consilier local Sita Ioan,

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se resping plângerile prealabile formulate de P.R.M., Uniunea „Vatra Româneasca” si d-l consilier local Sita Ioan împotriva H.C.L.M. nr. 254/2005 privind aprobarea schimbarii denumirii Bulevardului „Maresal Ion Antonescu” în Bulevardul „Cetatii” si H.C.L.M. nr.255/2005 privind schimbarea denumirii strazii Calarasilor în str. Kosuth Lajos.

Art. 2. De executarea prezentei hotarâri raspunde Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public si Compartimentul Arhitect-Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban