Hotărârea nr. 291/2005

HCL 291 Privind stabilirea faptelor savarsite in centrele publice de desfacere - piete care constituie contraventii si sanctiunea ce se aplica pentru savarsireaa unor asemenea fapte.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 291 din 30 noiembrie 2005

privind stabilirea faptelor savârsite în centrele publice de desfacere- piete care constituie contravenții si sanctiunea ce se aplica pentru savârsirea unor asemenea fapte

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 1786/2005 prezentata de Serviciul public Administratia Pietelor - privind stabilirea faptelor din centrele publice de desfacere - piete care constituie contraventii si sanctiunea ce se aplica pentru savârsirea unor asemenea fapte, constând oportunitatea acestor propuneri;

Vazând dispozitiile H.G.R. nr. 19/1996 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a pietelor, târgurilor si oboarelor, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002, Legii nr.12/1990, republicata, privind protejarea populatiei împotriva unor activitati comerciale ilicite,

În temeiul art. 38 lit. „i” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se stabileste ca urmatoarele fapte savârsite în centrele publice de desfacere - piete constituie contraventii:

 • a) Extinderea suprafetelor atribuite în folosinta, dupa perceperea taxei aferente, fara a se solicita acordul Administratiei Pietelor în acest sens;

 • b) Neasigurarea curateniei la mese si pe caile de acces;

 • c) Desfacerea produselor în locuri neamenajate din piete;

 • d) Comercializarea produselor, în centrele publice de desfacere - piete, a caror provenienta nu poate fi dovedita cu certificatul de producator de catre producatorii agricoli;

 • e) Inexistenta actelor doveditoare de provenienta a produselor anexate la certificatul de producator - extras C.F, contract de arenda;

 • f) Blocarea cailor de acces, parcarea în locuri nepermise;

 • g) Cumpararea produselor în scopul revânzarii (chiar daca sunt prevăzute în certificatul de producator);

 • h) Interventia în orice mod asupra mijloacelor de cântarire în scopul abaterii de la functionarea normala a acestora;

 • i) Distrugerea sau deteriorarea bunurilor apartinând Administrarea Pietelor;

 • j) Nerespectarea de catre comercianti, a locurilor pentru desfacerea produselor agro-alimentare (zonarea pentru producatori agricoli, persoane juridice si asociatii familiale).

 • k) Comercializarea pomilor fructiferi de catre persoane fizice si autorizate fara certificat de atestare a calitatii si neverificati de catre reprezentantii statiunii de cercetare pomicole Tg. Mures.

Art. 2. Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda contraventionala dupa cum urmeaza:

 • a. ) de la 50 lei pâna la 60 lei;

 • b. ) de la 50 lei pâna la 60 lei;

 • c. ) de la 50 lei pâna la 60 lei;

 • d. ) de la 50 lei pâna la 100 lei;

 • e. ) de la 50 lei pâna la 100 lei;

 • f. ) de la 50 lei pâna la 100 lei;

 • g. ) de la 150 lei pâna la 300 lei;

 • h. ) de la 150 lei pâna la 300 lei;

 • i. ) de la 50 lei pâna la 100 lei;

 • j. ) de la 50 lei pâna la 60 lei;

 • k. ) de la 50 lei pâna la 60 lei;

Amenzile sunt stabilite în moneda noua (RON).

Art. 3. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se face prin proces - verbal de contraventie, întocmit de catre împuternicitii Administratiei Pietelor, agentii de politie si politie comunitara.

Art. 4. a.) Este interzisa punerea la dispozitie de catre Administratia Pietelor a mijloacelor de cântarire persoanelor care nu poseda Certificat de producator, ori Autorizatie legal eliberata pentru comercializarea produselor agro-alimentare.

Fapta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 60 lei.

 • b.) Este interzisa utilizarea mijloacelor de cântarire proprii de catre utilizatorii pietelor, cu exceptia mijloacelor de cântarire, atestate metrologic si a balantelor tip valiza .

Fapta constituie contravenție si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 100 lei.

 • c. ) Este interzisa dereglarea, prin orice procedee, a cântarelor închiriate.

În cazul în care fapta nu constituie infractiune prevazuta si pedepsita de art. 296 din Codul Penal, privind înselaciunea la masuratoare, fapta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 300 lei.

 • d. ) Comerciantilor - producatori: persoane fizice sau juridice - care în mod repetat sunt sanctionati potrivit prezentei hotarâri li se poate aplica sanctiunea complementara de interdictie a desfasurarii operatiunilor de comert, în cadrul centrelor publice de desfacere - piete din municipiul Tîrgu Mures.

Art. 5. Prevederile prezentei hotarâri se completeaza cu cele cuprinse în O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliul Local prin Serviciul public Administratia Pietelor.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban