Hotărârea nr. 290/2005

HCL 290 Privind reglementarea modului de sprijinire a actiunilor sportive, stiintifice, de invatamant si de tineret.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 290

Din 30 noiembrie 2005

privind reglementarea modului de sprijinire a acțiunilor sportive, stiintifice, de învatamânt si de tineret

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 21.371/21.11.2005 a Serviciului Activitati Culturale, Sportive si Tineret cu privire la reglementarea modului de sprijinire a actiunilor sportive, stiintifice, de învatamânt si de tineret.

În conformitate cu art. 11 din Legea finantelor publice locale nr. 189/1998,

În temeiul prevederilor art. 38. lit. ”n”, “p”, si “x” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba acordarea de spijin financiar pentru actiuni sportive, stiintifice, de învatamânt si de tineret din bugetul local pe baza de concurs de proiecte, concurs organizat în conditiile stabilite prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 32/2004 pentru actiuni stiintifice, de învatamânt si tineret si Hotarârii Consiliului local municipal nr. 185/2005 pentru actiuni sportive.

Art. 2. Se aproba prelungirea datei limite de depunere a proiectelor în domeniile sportive, stiintifice, de învatamânt si de tineret pâna la 31 ianuarie 2006 pentru semestrul I 2006.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Activitati Economico-Sociale si Patrimoniale - Serviciul Activitati Culturale, Sportive si Tineret.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvary Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Cioban Maria