Hotărârea nr. 29/2005

HCL 29 Privind respingerea cererii de acordare a unor inlesniri pentru S.C. CONSERVE MURES S.A.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 29 din 9 februarie 2005

privind respingerea cererii de acordare a unor înlesniri pentru

S.C. CONSERVE MURES S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 452 din 01.02.2005, prezentata de Direcția Economica, privind supunerea spre analiza a acordarii înlesnirilor pentru S.C. CONSERVE MURES S.A., cu sediul în Tîrgu Mures, str. Gh.Doja, nr. 197, având cod fiscal 1199832,

În baza prevederilor O.U.G. nr. 26/2004, privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate în portofoliul Autoritatii pentru Privatizarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari, si a H.G.R. nr. 577/13.06.2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002, privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. “d” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se respinge cererea de acordare a unor înlesniri financiare pentru S.C. CONSERVE MURES S.A.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria