Hotărârea nr. 289/2005

HCL 289 Privind aprobarea sprijinului financiar pentru actiuni sportive in baza concursului de proiecte pe trimestrul IV 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 289

Din 30 noiembrie 2005

privind la aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni sportive în baza concursului de proiecte pe trimestrul IV 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 21.356 /14.11.2005 a Serviciului Activitati Culturale, Sportive si Tineret cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru actiuni sportive în baza concursului de proiecte pe trimestrul IV 2005, având avizul favorabil a comisiilor de specialitate, precum si propunerile facute în plenul Consiliului local,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. ”d”, “p”, “x” si “y” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ale prevederilor Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si sportului, a H.G.R. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000 si a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 149/2003,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. ,,e” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba sprijinirea actiunilor sportive în baza concursului de proiecte pe trimestrul IV 2005, conform propunerilor comisiei de jurizare, prezentate în tabelul din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 4.000 RON pentru cofinantarea expozitiei comemorative « Bordi Andras », ce se va efectua la Palatul Culturii în 27 decembrie 2005.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale -Serviciul Activitati Culturale, Sportive si Tineret.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria