Hotărârea nr. 288/2005

HCL 288 Privind liniile de subventionare prioritare in domeniul asistenti sociale pentru anul 2006.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 288 din 30 noiembrie 2005

privind liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistentei sociale pentru anul 2006

Consiliul local municipal Tîrgu - Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive anexata privind liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistentei sociale pentru anul 2006,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „i” si „n”, art. 46 din Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba ca linii de subventionare prioritare în domeniul asistentei sociale pentru anul 2006, urmatoarele:

  • -  asistenta sociala a persoanelor cu handicap

  • -  asistenta sociala a persoanelor vârstnice

  • -  asistenta sociala a copiilor, persoanelor singure si familiilor în dificultate

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures, prin, Serviciului Public de Asistenta Sociala, Directia economica si Directia de Activitati Social Culturale si Patrimoniale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban