Hotărârea nr. 286/2005

HCL 286 Privind aprobarea tarifelor serviciilor de deszapezire si combaterea poleiului.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 286 din 30 noiembrie 2005

privind aprobarea tarifelor serviciilor de deszăpezire si combaterea poleiului

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând Expunerea de motive nr._______din data de__________2005

privind aprobarea tarifelor serviciilor de deszapezire si combaterea poleiului prezentata de Serviciul public Administratia domeniului public,

Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (1) si alin. (2), lit. „r” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba tarifele pentru serviciile publice de deszapezire si combaterea poleiului cuprinse în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Tarifele pentru serviciile publice de deszapezire si combaterea poleiului se vor reactualiza anual, conform legilor în vigoare, si vor fi supuse aprobarii Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul public Administratia domeniului public si prestatorul de servicii.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban