Hotărârea nr. 285/2005

HCL 285 Privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de R.A. Aquaserv Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 285

din 30 noiembrie 2005

privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de R.A. AQUASERV Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr.__________din__________________2005, prezentata

de Administratia domeniului public privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare prestate de R.A. AQUASERV Tîrgu Mures,

Având în vedere prevederile:

  • - art. 38, litera (d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ale Acordului de împrumut B.E.R.D. nr. 282/1995, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 15/1995, ale Memorandumului de finantare convenit între Comisia Europeana si Guvernul României privind asistenta financiara acordata prin ISPA pentru masura nr. 2001 RO 16 P PE 015, aprobat prin Legea nr. 473/2002;

  • - Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Tg. Mures nr. 205/2001 privind aprobarea unor masuri de sustinere a participarii Consiliului Local la programul: Instrumente pentru Politici Structurale pentru Preaderare (ISPA) care se deruleaza prin R.A. AQUASERV Tg. Mures;

  • - art. 32, alin. 1, lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

  • - Contractul de Împrumut încheiat între R.A. AQUASERV Tg. Mures si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, nr. 894 din 23 Octombrie 2003;

  • - art. 4 alin. 1, din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, conform caruia: "Preturile si tarifele practicate în cadrul unor activitati cu caracter de monopol natural sau al unor activitati economice, stabilite prin lege, se stabilesc si se ajusteaza cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevazute alte competente";

  • - actul A.N.R.S.C. nr. 4112/18.10.2005 prin care avizeaza nivelurile preturilor si tarifelor ce urmeaza sa le practice R.A. AQUASERV Tg. Mures,

În baza prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba urmatoarele preturi si tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare - epurare prestate de R.A. AQUASERV Tîrgu Mures:

Denumirea serviciului public si a operatorului

Pret / tarif aprobat - lei/mc -

cu T.V.A.

fara T.V.A.

Apa potabila pentru:

- RA AQUASERV, pentru Tîrgu Mures

1,95

1,64

- S.C.SURM SA Tîrgu Mures

-

0,72

- SC. CONTRASCOM BENTA SA Nazna

-

0,72

- SC SCORILLO PROD SRL Sântana de Mures

-

0,72

Canalizare - epurare pentru:

- RA AQUASERV, pentru Tîrgu Mures

0,93

0,78

- S.C.SURM SA Tîrgu Mures

-

0,47

- SC. CONTRASCOM BENTA SA Nazna

-

0,47

- SC SCORILLO PROD SRL Sântana de Mures

-

0,47

Art. 2. Preturile si tarifele pentru serviciile publice de apa potabila si canalizare -epurare aprobate conform art. 1 se aplica începând cu data de 1 decembrie 2005.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia domeniului public si conducerea R.A. AQUASERV Tîrgu Mures.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban