Hotărârea nr. 284/2005

HCL 284 Privind rectificarea bugetului S.C. Energomur S.A. Tirgu Mures, pentru anul 200.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 284 din 30 noiembrie 2005

privind rectificarea bugetului S.C. Energomur S.A. pentru anul 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 896/21.11.2005 privind rectificarea de buget a S.C. Energomur S.A. pentru anul 2005,

Tinând seama de prevederile O.U.G. nr. 45 din 2003 privind finantele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si Legea nr. 31/1990 republicata,

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Energomur S.A. pe anul 2005 prezentat în anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, Executivul Consiliului local municipal si conducerea S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

S.C. ENERGOMUR S.A.

TG. MURES

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005 RECTIFICARE

Ron

INDICATORI

Nr rd

B.V.C. AN

2005

B.V.C. an 2005 rectificat

Procent (%)

(3-2/3)

Dif. (+/-)

0

1

2

3

4

5

Cantitate

233.920

256.705

9,74%

22.784

I. VENITURI TOTALE, din care:(rd.02 + rd.12 + rd.13)

01

30.848.778

39.391.034

27,69%

8.542.255

1. Venituri din exploatare din care:

02

30.845.778

39.378.436

27,66%

8.532.658

a) Venituri din activitatea de baza

03

18.594.615

26.089.669

40,31%

7.495.053

b) Venituri din alte activitati

04

502.500

528.251

5,12%

25.751

c) Venituri din surse bugetare din care:

05

11.748.663

12.760.516

8,61%

1.011.853

- subventii pe produse si activitati

06

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

07

11.748.663

12.760.516

8,61%

1.011.853

- transferuri

08

- prime acordate de la bugetul statului

09

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2. Venituri financiare

12

3.000

12.598

319,93%

9.598

3. Venituri exceptionale

13

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15 + rd.36 + rd.37)

14

33.661.324

40.573.066

20,53%

6.911.742

1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

15

33.586.397

40.475.287

20,51%

6.888.890

a) Cheltuieli materiale

16

24.489.082

30.015.576

22,57%

5.526.494

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

17

7.119.316

7.062.302

-0,80%

-57.013

- salarii brute

18

4.728.160

4.904.382

3,73%

176.221

din care director general

53.500

64.494

20,55%

10.994

- contributie asigurari sociale de stat

19

1.134.759

1.164.555

2,63%

29.796

- ajutor somaj

20

236.408

145.854

-38,30%

-90.554

- contributie asig. soc. pt. sanatate, conform Legii nr.145/1997

21

330.971

343.967

3,93%

12.996

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

689.017

503.545

-26,92%

-185.473

- varsaminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform O.U.G. nr.102/1999

23

23.641

54.660

131,21%

31.019

- tichete de masa

24

665.377

448.885

-32,54%

-216.491

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

796.802

662.289

-16,88%

-134.513

d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 , din care:

26

- transferuri sau subventii

27

e) Cheltuieli de protocol

28

37.898

23.962

-36,77%

-13.936

f) Cheltuieli reclama si publicitate

29

27.100

40.074

47,87%

12.974

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

h) Alte cheltuieli, din care:

32

1.062.700

2.671.083

151,35%

1.608.383

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

801.362

29.172

-96,36%

-772.190

2. Cheltuieli financiare (inclusiv 627)

36

74.927

97.779

30,50%

22.852

3. Cheltuieli excepționale

37

III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

38

-2.812.546

-1.182.033

-57,97%

1.630.513

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

38

- fond de rezerva

39

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENTI

40

VI. IMPOZIT PE PROFIT

39

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care:

42

a) Rezerve legale

43

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

44

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

45

d) Alte repartizari prevazute de lege

46

e) Pâna la 10% pentru participarea salariatilor la profit

47

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

48

g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a) - f)

49

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTITELOR, din care:

50

7.440.000

13.116.430

76,30%

5.676.430

1. Surse proprii

51

340.000

822.245

141,84%

482.245

2. Alocatii de la buget

52

7.100.000

12.294.185

73,16%

5.194.185

3. Credite bancare

53

- interne

54

- externe

55

4. Alte surse

56

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

57

7.440.000

13.116.430

76,30%

5.676.430

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

58

7.440.000

13.116.430

76,30%

5.676.430

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

59

- interne

60

- externe

61

X. REZERVE, din care:

62

I. Rezerve legale

63

II. Rezerve statutare

64

III. Alte rezerve

65

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

1. Venturi totale

67

30.848.778

39.391.034

27,69%

8.542.255

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

33.661.324

39.378.436

16,98%

5.717.112

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

69

407

389

-4,42%

-18

4. Nr. mediu personal total, din care:

70

407

387

-4,91%

-20

5. Fond de salarii, din care:

71

4.728.200

4.904.382

3,73%

176.182

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

73

53.500

64.494

20,55%

10.994

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

74

16.200

18.509

14,25%

2.309

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

75

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76

4.674.700

4.839.888

3,53%

165.188

6. Câstigul mediu lunar pe salariat

77

968,10

1.128,00

16,52%

160

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) - în preturi curente

78

75.796

101.786

34,29%

25.990

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) - în preturi comparabile,

79

79.820

101.786

27,52%

21.965

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)

80

575

663

15,41%

89

9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale

81

1.091

1.030

-5,61%

-61

10. Plati restante - total

- preturi curente

82

11.000.000

11.000.000

0,00%

0

- preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat*)

83

11.584.100

11.584.100

0,00%

0

11. Creante restante - total

- preturi curente

84

10.200.000

10.200.000

0,00%

0

- preturi comparabile (rd.84 x indicele de crestere a preturilor prognozat*)

85

10.741.620

10.741.620

0,00%

0

*Nota:

Pentru preturi comparabile s-a folosit indicele de crestere a preturilor de 5,31% pentru primele 8 luni

DIRECTOR GENERAL ing.Bauer Andrea

DIRECTOR FINANCIAR ec.Enachescu Nicoleta


SERV. A.B.C. ec.Cornea Daniela