Hotărârea nr. 283/2005

HCL 283 Privind contributia Consiliului local municipal Tirgu Mures la constituirea bugetului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 283 din 30 noiembrie 2005

privind contribuția Consiliului local municipal Tîrgu Mures la constituirea bugetului Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

În baza art. 9, alin. (2) din Legea nr. 151/1998 privind Dezvoltarea regionala în România, precum si art. 12 din statutul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala „Centru” si art. 38, lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

Vazând expunerea de motive nr. 272 din data de 16.11.2005 privind contributia Consiliului Local Municipal la constituirea bugetului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala „Centru”, prezentata de Directia Integrare Europeana, Comunicare, Control si Resurse umane, si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba participarea Consiliului Local Municipal, cu suma de 664.803000 lei vechi (66.480,30 lei RON) la constituirea bugetului Agentiei de Dezvoltare Regionala „ Centru”.

Art. 2. Suma va fi virata în contul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala „Centru” deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia.

Art. 3. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivului Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures prin Directia economica.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban