Hotărârea nr. 282/2005

HCL 282 Privind numirea inspectorului sef la Serviciul Public Administratia Pietelor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 282

din 30 noiembrie 2005

privind numirea inspectorului sef la Serviciul Public Administrația Piețelor Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 511 din 23.11.2005, a Direcției integrare europeana comunicare, control resurse-umane, privind numirea inspectorului sef la Serviciul Public Administrația Piețelor Tîrgu Mures,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. ,,i" si ale art. 46 alin. (1), din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Începând cu data de 1 decembrie 2005 se numeste domnul Filimon Vasile în functia de inspector sef la Serviciul Public Administratia Pietelor Tîrgu Mures.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia integrare europeana, comunicare, control, resurse-umane si Serviciul Public Administratia Pietelor Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban