Hotărârea nr. 281/2005

HCL 281 Privind incheierea unui contract intre Primaria municipiului si S.C. Energomur S.A. Tirgu Mures avind ca obiect stabilirea cuantumului subventiei datorate de autoritatea locala S.C. Energomur S.A.

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 281 din 27 octombrie 2005

privind încheierea unui contract între Primaria municipiului si S.C. Energomur S.A.

Tîrgu Mures având ca obiect stabilirea cuantumului subventiei datorate de autoritatea locala catre S.C. Energomur S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 838 din 27.10.2005 a Direcției Economice - referitoare la încheierea unui contract între Primărie si S.C: Energomur S.A. Tîrgu Mures, având ca obiect stabilirea cuantumului subventiei datorate de autoritatea locala S.C. Energomur S.A.,

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ale O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate privind trezoreria statului si titlul VI din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba încheierea unui contract între Primarie si S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mures având ca obiect stabilirea cuantumului subventiei datorate de autoritatea locala, societatii Energomur, pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica livrata populatiei pâna la data de 31 octombrie 2005, în suma de 10.000.000 lei. Creanta nascuta în urma acestui contract va fi cesionata în favoarea BRD-Groupe Societe Generale. Plata catre noul creditor (BRD-GSG) se va garanta prin emiterea de bilete la ordin cu scadenta trimestriala.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica si conducerea S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta, ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria