Hotărârea nr. 280/2005

HCL 280 Privind insusirea Contractelor incheiate cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in cadrul Masurii ISPA nr. 2001/RO/16/P/PE/015.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 280

din 27 octombrie 2005

privind însusirea Contractelor încheiate cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare în cadrul Masurii ISPA nr. 2001/RO/16/P/PE/015

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile secțiunii 4.01 (n) a Contractului de Împrumut încheiat între Regia Autonoma Aquaserv Tîrgu Mures („Regia”) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare („BERD”) în data de 23 octombrie 2003 („Contractul de Împrumut”), sectiune ce priveste conditionarea primei plati din împrumut,

În conformitate cu dispozitiile art. 38, lit. “c”, “d”, “f”, art. 46 si 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar ast e:

Art. 1. Se însusesc Contractul de Împrumut si Contractul de Garantie si Asistenta la Proiect semnate de parti în data de 23 octombrie 2003 respectiv Contractul privind Contul Serviciului Datoriei semnat în data de 12 iulie 2005 si Contractul privind Contul de garantie ESCROW semnat in data de 03 octombrie 2005.

Art. 2. Contractele prevazute la art. 1 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tirgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures, prin Directia economica, Conducerea R.A. Aquaserv Tîrgu Mures respectiv conducerea Bancii Proiectului - Banca “ ION TIRIAC” S.A. prin Sucursala Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta

ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban