Hotărârea nr. 28/2005

HCL 28 Privind modificarea pretului de facturare a energiei termice furnizata in sistem centralizat catre populatie in municipiul Tirgu Mures.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 28

din 9 februarie 2005

privind modificarea prețului de facturare a energiei termice furnizata în sistem centralizat catre populatie în municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile :

o ORDONANȚEI DE URGENTA nr. 162 / 1999 privind instituirea prețului național de referința pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei;

o ORDONANȚEI DE URGENTA nr. 115 / 2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, modificata de ORDONANȚEI DE URGENTA nr. 81 / 2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru întarirea disciplinei financiare;

o ORDONANTEI DE URGENTA nr. 48 / 2004 pentru adoptarea unor masuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încalzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica;

o LEGII nr. 511 / 2004 bugetului de stat pe anul 2005 Parlamentul României,

Vazând expunerea de motive nr.______din___________2005, prezentata de Administratia

Domeniului Public, privind modificarea contractului de concesionare nr. 1/27.04.2001 aprobat cu Hotarârea Consiliului local nr. 114/24 mai 2001, modificat ulterior cu H.C.L.M. nr. 102/29 aprilie 2004 si H.C.L.M. nr. 17/222 iulie 2004, cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

H o t ar aste:

Art. 1. Se modifica pretul de facturare a energiei termice furnizata în sistem centralizat catre populatie în municipiul Tîrgu Mures la nivelul de 1.145.198 Lei/Gcal inclusiv TVA.

Art. 2. Economia rezultata din reducerea subventiei pentru acoperirea diferentelor de pret, se constituie si se utilizeaza pentru retehnologizarea sistemului de producere si distributie a energiei termice.

Art. 3. Prezenta hotârâre intra în vigoare începând cu 15 februarie 2005.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza conducerea S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria