Hotărârea nr. 279/2005

HCL 279 Privind desemnarea unui mandatar judiciar.

R O M Â N I A JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 279

din 27 octombrie 2005

privind desemnarea unui mandatar judiciar

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. ______ din __________2005

privind desemnarea unui mandatar judiciar în Dosar nr. 2.908/2005 si vazând Hotarârea Consiliului local municipal nr. 93/28 aprilie 2005,

În temeiul art. 38(3), 46 si 67 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba desemnarea în calitate de mandatar judiciar a d-lui avocat BARTHA BARNA, pentru reprezentarea Consiliului local municipal Tîrgu Mures în Dosarul Curtii de Apel Tîrgu Mures nr. 2.908/2005/CCA si efectuarea procedurilor si cailor de atac necesare pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiilor.

Art. 2. Mandatarul autoritatii publice locale va fi desemnat de Presedintele de sedinta si se va obliga sa depuna la Consiliul local municipal Tîrgu Mures informari periodice asupra derularii solutionarii pricinii.

Art. 3. De executarea prezentei hotarâri raspunde Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local prin Directia juridica, contencios administrativ si administratie publica locala.

Presedinte de sedinta, ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria