Hotărârea nr. 278/2005

HCL 278 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tirgu Mures, cu ocazia deplasarii la Zalaegerszeg - Ungaria, oras infratit, in vederea participarii la conferinta "Impreuna pentru turism", in perioada 26 - 30 octombrie 2005.

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 278

din 27 octombrie 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Primăriei municipiului Tîrgu-Mures, pentru deplasarea la Zalaegerszeg/Ungaria - oras înfratit, în vederea participarii la conferinta “Împreuna pentru turism”, în perioada 26 - 30 octombrie 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Vazând Expunerea de motive nr. 655/P/21.10.2005 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru delegatia compusa din: domnul Barczi Gyozo - viceprimar, domnul Demeter Attila si domnul Fulop Lorand - conducator auto, care va efectua o deplasare la Zalaegerszeg/Ungaria, în perioada 26 - 30 octombrie 2005, pentru a participa la conferinta „Împreuna pentru turism”

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 2.488 EUR + 60 USD, pentru delegatia compusa din: domnul Barczi Gyozo — viceprimar, domnul Demeter Attila si domnul Fulop Lorand — conducator auto, care va efectua o deplasare la Zalaegerszeg/Ungaria, în perioada 26 - 30 octombrie 2005, în vederea participarii la conferinta „Împreuna pentru turism”.

Art. 2. În sedinta Consiliului local municipal imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures — dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta,

ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria