Hotărârea nr. 277/2005

HCL 277 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tirgu Mures compusa din doua persoane, cu ocazia deplasarii la Glasgow - Marea Britanie, in perioada 21 - 28 noiembrie 2005.

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 277

din 27 octombrie 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Primăriei municipiului Tîrgu-Mures, compusa din 2 persoane, cu ocazia deplasarii la Glasgow/Marea Britanie,

în perioada 21 - 28 noiembrie 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, modificata si completata de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Vazând Expunerea de motive nr. 662/P/25.10.2005 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie compusa din 2 persoane: doamna Marta Maior - director Serviciul Public de Asistenta Sociala si dna Alina Aldea - inspector de specialitate, responsabil cu relatia de înfratire Tîrgu-Mures - East Renfrewshire, cu ocazia deplasarii la Glasgow/Marea Britanie, pentru a participa la un schimb de experienta, în perioada 21 - 28 noiembrie 2005.

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a în valoare de 1.612 £ + 776 + 520.000 de lei, pentru o delegatie compusa din 2 persoane: doamna Marta Maior - director Serviciul Public de Asistenta Sociala si dna Alina Aldea - inspector de specialitate, responsabil cu relatia de înfratire Tîrgu-Mures - East Renfrewshire, cu ocazia deplasarii la Glasgow/Marea Britanie, pentru a participa la un schimb de experienta, în perioada 21 - 28 noiembrie 2005.

Art. 2. În sedinta Consiliului local municipal imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta,

ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria