Hotărârea nr. 276/2005

HCL 276 Privind alocarea din bugetul local a sumei de 224.000 RON catre S.C. Transport Local S.A. in vederea asfaltarii platformei societatii.

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 276

din 27 octombrie 2005

privind alocarea din bugetul local a sumei de 160.000 RON catre

S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. în vederea asfaltarii platformei societatii

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. ________ din ______________2005

prezentata de Directia economica privind alocarea din bugetul local a sumei de 224.000 RON catre S.C. Transport Local S.A., în vederea asfaltarii platformei societatii,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. “d”, “f”, “i” si “j” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 160.000 RON de la titlul cheltuieli de capital, la cheltuieli materiale pentru reparatii curente catre S.C. Transport Local S.A., în vederea asfaltarii platformei societatii.

Art. 2. Licitatia în vederea adjudecarii efectuarii lucrarilor de catre o firma de specialitate va fi organizata prin grija Consiliului de administratie al societatii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica si Consiliul de administratie al S.C. Transport Local S.A. Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta,

ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria