Hotărârea nr. 275/2005

HCL 275 Privind initierea procedurii de transformare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Tirgu Mures in Camin pentru persoane virstnice.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 275

Din 27 octombrie 2005

privind inițierea procedurii de transformare a Centrului de Îngrijire si Asistenta Tîrgu Mures în „Camin pentru persoane vârstnice”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru.

Având în vedere Expunerea de motive nr.______ din ________2005 privind

initierea procedurii de transformare a Centrului de Îngrijire si Asistenta Tîrgu Mures în „Camin pentru persoane vârstnice”.

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 17/2000 privind Asistenta Sociala a persoanelor vârstnice,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. „s” si art. 46 alineat (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba transformarea Centrului de Îngrijire si Asistenta cu sediul în Tg-Mures, str.Evreilor Martiri, nr. 31, în Camin pentru persoane vârstnice si preluarea acestuia în subordinea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures - prin Directia economica.

Presedinte de sedinta, ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria