Hotărârea nr. 274/2005

HCL 274 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartinind domeniului public al municipiului Tirgu Mures, identificat in C.F. nr. 1355AI51 top 2501/1/1.

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 274

din 27 octombrie 2005

privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a terenului în suprafața de 1800 mp aparținând domeniului public al Municipiului Tîrgu-Mures, identificat în C.F. nr. 1355 A + 51 top 2501/1/1

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3387din 20.09.2005, a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 1800 mp,

Având în vedere prevederile art. 125 din Legea nr. 215/200 privind administratiei publice locale, a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Hotarârii Guvernului României nr. 216/1999 cu referire la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1998 ,

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de 1800 mp teren, situat în Tg Mures, str. 22 Decembrie, identificat în identificat în C.F. nr. 1355 A + 51 , nr. top 2501/1/1.

Art. 2. Prezenta hotarâre intra în vigoare dupa data de 31.11.2005, daca pentru terenul în cauza nu exista cereri de revendicare.

Art. 3. Studiul de oportunitate, pretul de pornire la licitatie si Caietul de sarcini se vor supune aprobarii Consiliului Local.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta, ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria