Hotărârea nr. 273/2005

HCL 273 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartinind domeniului public al municipiului Tirgu Mures.

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 273 din 27 octombrie 2005

privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a terenului în suprafața de 3120 mp aparținând domeniului public al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3343 din 15.09.2005, a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 3000 mp,

Având în vedere prevederile art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Hotarârii Guvernului României nr. 216/1999 cu referire la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1998 ,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de 3120 mp teren, situat în Tg Mures, str. Calarasilor colt cu str. Aurel Filimon, identificat în C.F. nr. 12950, nr. top 594/1/1, urmând ca obiectivele concesiunii sa se stabileasca prin Caietul de sarcini.

Art. 2. Prezenta hotarâre intra în vigoare dupa data de 31.11.2005, daca pentru terenul în cauza nu exista cereri de revendicare.

Art. 3. Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini si documentatia necesara organizarii licitatiei se vor supune aprobarii Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta, ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria