Hotărârea nr. 272/2005

HCL 272 Privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat si vinzarea unei suprafete de teren catre S.C. Foraj Sonde S.A.

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 272

din 27 octombrie 2005

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 18.780 mp si vânzarea unui teren catre S.C. Foraj Sonde S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3778 din 19.10.2005 a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 18.780 mp si vânzarea unui teren catre S.C. Foraj Sonde S.A.,

Având în vedere prevederile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures, a terenului în suprafata de 18.780 mp situat în zona Bucla Muresului, identificat în CF 4868, nr. top 5084/1, 5084/2, 5084/a, CF 4378 nr. top. 5083/1, 5083/2, 5085/1/1, 5086, 5087, 5088.

Art. 2. Se aproba vânzarea terenurilor aferente cu destinatia de terenuri pentru tenis si a spatiilor aferente acestei activitati, situate în zona Bucla Muresului, identificate în CF 4868, nr. top 5084/1, 5084/2, 5084/a, CF 4378 nr. top. 5083/1, 5083/2, 5085/1/1, 5086, 5087, 5088, catre S.C. Foraj Sonde S.A., cu exceptia terenului de fotbal si alte terenuri neadiacente activitatii de tenis. Suprafata de teren ce se înstraineaza, va fi determinata din suprafata prevazuta la art. 1 prin efectuarea masuratorilor de catre Executivul Consiliului local municipal prin personalul de specialitate.

Art. 3. Pretul de vânzare a terenului este de 20,7 euro/mp fara TVA din care se vor deduce cheltuielile efectuate cu viabilizarea terenului dovedite cu documente legale.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta, ing. Moraru Octavian Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria