Hotărârea nr. 271/2005

HCL 271 Privind aprobarea caietului de sarcini, a comisiei de licitatie si membrii inlocuitori, pentru asocierea in vederea exploatarii in comun a unor zone stradale conform Hotaririi Consiliului local municipal nr. 238/25.10.2005.

R O M Â N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 271 din 27 octombrie 2005

privind aprobarea caietului de sarcini, a comisiei de licitatie si membrii înlocuitori, pentru asocierea în vederea exploatarii în comun a unor zone stradale conform Hotarârii Consiliului local municipal nr. 238/06.10.2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3779in 1910.2005 a Directiei Economice -Serviciul concesiuni, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale privind aprobarea caietului de sarcini, a comisiei de licitatie si membrii înlocuitori, pentru asocierea în vederea exploatarii în comun a unor zone stradale,

În conformitate cu prevederile Hotarârii Consiliului Local municipal Tîrgu Mures nr. 238/06.10. 2005,

În baza prevederilor art. 46, alin. (1) si ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Caietul de sarcini întocmit în vederea organizării licitației publice pentru asocierea în vederea exploatarii în comun a unor zone stradale, conform Hotarârii Consiliului local municipal nr. 238/06.10.2005.

Art. 2. Se aproba comisia de licitatie si membrii înlocuitori cu drepturi depline, în urmatoarea componenta:

- viceprimar

 • - inspector de specialitate

 • - sef serviciu concesiuni

 • - sef serviciu

 • - consilier municipal


 • 1. Barczi Gyozo

 • 2. Pop Calin

 • 3. Grama Maria

 • 4. Rosca Angela

 • 5. Fekete Attila

Membrii înlocuitori:

 • 1. Csegzi Sandor - viceprimar

 • 2. Damian Alina - consilier

 • 3. Turdean Ciprian - sef birou

 • 4. Matei Marcel - inspector de specialitate

 • 5. Pop Mircea - consilier municipal

Art. 3. Se aproba comisia de soluționare a contestațiilor în urmatoarea componenta:

 • 1. dr. Dorin Florea - primar

 • 2. Maria Cioban - secretar

 • 3. Gliga Dan - director A.D.P

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si serviciul Administrarea Domeniului Public.

Președinte de sedinta,

ing. Moraru Octavian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria