Hotărârea nr. 270/2005

HCL 270 Privind corectarea unei erori materiale in continutul Hotaririi Consiliului local municipal nr. 38/24 februarie 2005 referitoare la concesionarea directa catre S.C. Big Aluminium S.A. a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 270 din 27 octombrie 2005

privind corectarea unei erori materiale în conținutul Hotărârii Consiliului local municipal nr. 38/24 februarie 2005 referitoare la concesionarea directa catre S.C. Big Aluminiu S.A. a terenului în suprafata de 204 mp, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3744 din 17.10.2005, a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la corectarea unei erori materiale din continutul Hotarârii Consiliului local municipal nr. 38/2005 referitoare la concesionarea directa catre S.C. BIG Aluminiu S.A. a terenului în suprafata de 204 mp,

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba modificarea art. 2 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 38/24 februarie 2005, acesta urmând a avea urmatorul continut:

“Art.2. La întocmirea contractului de concesiune se vor efectua măsurătorile necesare iar redeventa se va stabili în funcție de suprafata ocupata conform Fisei tehnice de evaluare a terenului, cu 5,24 euro/mp/an”.

Art. 2. Prezenta hotarâre intra în vigoare dupa data de 31.11.2005, daca pentru terenul în cauza nu exista cereri de revendicare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta, ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria