Hotărârea nr. 27/2005

HCL 27 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 141/23 decembrie 2004 (taxa garaje).

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 27 din 9 februarie 2005

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 141/23 decembrie 2004

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr.___________din____________2005, prezentata de

Directia Economica, privind modificarea Hotarârii Consiliului local nr. 141/23 decembrie 2004, precum si unele sesizari ale cetatenilor,

Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum si prevederile art. 26, alin. 1 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale,

În temeiul art. 38 alin. 2, lit. d si a art.46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se revoca pct. II din Anexa nr. 5 referitor la - Taxa de ocupare provizorie a domeniului public cu garaje autorizate sau acceptate stabilita prin Hotarârea Consiliului local nr. 141/2004 de 2.400.000 lei/an si se stabileste cuantumul acestei taxe dupa cum urmeaza:

Taxa ocupare domeniul public cu garaje autorizate si / sau acceptate

2005-100.000 lei/luna, adica o taxa anuala de 1.200.000 lei

 • - Taxa pentru ocuparea terenului cu garaje autorizate sau acceptate este anuala si se achita trimestrial, în patru rate egale, adica pâna la 15 martie, pâna la 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.

 • - Taxa se achita de catre proprietarii care detin un singur garaj si fac dovada detinerii unui autoturism.

Taxa se modifica în urmatoarele situatii:

 • a) În cazul pensionarilor, care au venit sub 3.000.000 lei inclusiv/luna - se ia în considerare venitul proprietarului autoturismului dovedit cu talonul de pensii din luna anterioara platii, se aplica o reducere de 30%, cu conditia sa detina un singur garaj si sa faca dovada detinerii unui autoturism proprietate personala.

 • b) În cazul în care persoanele fizice (împreuna cu rudele de gradul I) sau juridice detin mai multe garaje taxa se modifica dupa cum urmeaza:

 • - Pentru al doilea garaj 200.000 lei/luna, adica o taxa anuala de 2.400.000 lei;

 • - Pentru al treilea garaj 300.000 lei/luna, adica o taxa anuala de 3.600.000 lei;

 • - Pentru al patrulea garaj 400.000 lei/luna adica o taxa anuala de 4.800.000 lei.

 • - Pentru al cincilea garaj si urmatoarele 500.000 lei/luna adica o taxa anuala de 6.000.000 lei;

 • - Taxa se achita daca se face dovada detinerii de autoturisme pentru fiecare garaj;

 • c) În cazul în care nu se face dovada detinerii de autoturisme, se va achita o taxa majorata cu 50% la toate categoriile.

 • d) În cazul în care pentru un garaj s-a obtinut autorizatia de schimbare de destinatie se va achita taxa prevazuta în anexa nr. 5 pct. III din H.C.L. nr. 141/23 decembrie 2004 în functie de activitatea desfasurata si de zona de interes urban în lei/ mp /zi.

Art. 2. Pentru alte situatii care nu sunt reglementate prin prezenta, se va achita o taxa anuala de 2.400.000 lei.

Art. 3. Restul taxelor prevazute în anexa nr. 5 pct. II ramân nemodificate.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica si Administratia domeniului public si privat.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria