Hotărârea nr. 267/2005

HCL 267 Privind aprobarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, situat in str. Insulei, apartinand domeniului public al municipiului Tirgu Mures.

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 267

din 27 octombrie 2005

privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a terenului în suprafața de 733 mp aparținând domeniului public al municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3747 din 18.10.2005, a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 1155 mp,

Având în vedere prevederile art. 125 din Legea nr. 215/2001 - legea administratiei publice locale, a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Hotarârii Guvernului României nr. 216/1999 cu referire la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1998 ,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba organizarea, în conditiile legii, a licitatiei în vederea concesionarii terenului din str. Insulei nr. 1, în suprafata de 733 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures, în scopul amenajarii unei parcari ecologice care sa deserveasca Centru de recreere si sport din str. Insulei..

Art. 2. Pretul de pornire la licitatie, stabilit potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului este de 1.716 Euro respectiv 6.198,71 RON fara TVA calculat la cursul din 18.10.2005.

Art. 3. Prezenta hotarâre intra în vigoare dupa data de 31.11.2005, daca pentru terenul în cauza nu exista cereri de revendicare.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta, ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria