Hotărârea nr. 266/2005

HCL 266 Privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al municipiului Tirgu Mures in proprietatea privata a acestuia precum si efectuarea unui schimb de terenuri (S.C. Rotecom S.R.L.).

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 266

din 27 octombrie 2005

privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Tîrgu Mures în proprietatea privata a acestuia, precum si efectuarea unui schimb de terenuri

Consiliul local al municipiului Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive cu nr. 68/ADP/VII din 19.10.2005, prezentata de Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al municipiului Tîrgu Mures în proprietatea privata a acestuia, precum si efectuarea unui schimb de terenuri,

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), li.”f” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba trecerea unei suprafete de 899 mp teren, din domeniul public al municipiului Tîrgu Mures în proprietatea privata a acestuia, conform Planului de situatie din anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarâre, teren înscris în CF nr.3374/a, nt. Top. 2678/1, 2679, 2680, 2680/a, 2681.

Art. 2. Se aproba efectuarea unui schimb de terenuri, fara plata unei sulte, între Municipiul Tîrgu Mures si S.C. ROTECOM S.R.L. Tîrgu Mures, cu sediul social în Tîrgu Mures, str. Livezeni nr. 69, denumita în continuare societate, dupa cum urmeaza:

  • 1.  Municipiul Tîrgu Mures transmite societatii dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata totala de 899 mp, identificat în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre, cu titlu de schimb.

  • 2.  Societatea transmite Municipiului Tîrgu Mures dreptul de proprietatea asupra terenului în suprafata de 788, 73 mp, conform cu datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre, teren înscris în CF nr. 90371/N, cu titlu de schimb.

Art. 3. Se împuterniceste Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures sa procedeze la dezmembrarile legale asupra terenurilor, cu plata lucrarilor de catre societate.

Art. 4. Cu data prezentei hotarâri, se revoca prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 87/28.10.2004.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Doin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul public - Administratia Domeniului Public si Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta, ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria