Hotărârea nr. 265/2005

HCL 265 Privind concesionarea directa catre S.C. Darina Com S.R.L. a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 265 din 27 octombrie 2005

privind concesionarea directa catre S.C. Darina Com S.R.L. a terenului în suprafața de 28,52 mp aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3385 din 20.09.2005, a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. Darina Com S.R.L. a terenului în suprafata de 28,52 mp.

Având în vedere prevederilor art.12, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre S.C. Darina Com S.R.L., a terenului în suprafata de 28,52 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures si identificat prin planul de situatie anexat prezentei, fatada nou realizata urmând sa fie corelata cu fatada imobilelor existente.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 240 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta,

ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria