Hotărârea nr. 264/2005

HCL 264 Privind aprobarea S.F. de imbunatatire a sistemului de parcare a vehiculelor pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 264 din 27 octombrie 2005

privind aprobarea Studiului de fezabilitate de îmbunatatire a sistemului de parcare a vehiculelor pe B-dul 1 Decembrie 1918 din municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 4401/ADP din 18.10.2005, prezentata de Administrația Domeniului Public privind aprobarea Studiului de fezabilitate de îmbunatatire a sistemului de parcare a vehiculelor pe B-dul 1 Decembrie 1918 din municipiul Tîrgu Mures,

În temeiul art. 38, alin. (2) lit. „c”, „f”, „k”, „m”, art. 128, art. 129 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru lucrari în valoare de 665.676,57 mii lei RON, privind îmbunatatirea sistemului de parcare a vehiculelor pe B-dul 1 Decembrie 1918 din municipiul Tîrgu Mures, prin realizarea unui numar de 100 de parcari, cu afectarea partiala a zonei verzi. studiu cuprins în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

În zonele care fac obiectul acestor lucrari ser va asigura un spatiu verde corespunzator.

Art. 2. Se aloca din bugetul local pe anul 2006 al municipiului Tîrgu Mures suma de 665.676,57 mii lei RON, necesara realizarii investitiei mentionate la art.1 al prezentei hotarâri.

Art. 3. Executarea lucrarilor se va face dupa finalizarea lucrarilor la intersectia B-dul 1 Decembrie 1918 - Str. Gh. Doja din centrul municipiului Tîrgu Mures.

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretar municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban