Hotărârea nr. 263/2005

HCL 263 Privind aprobarea documentatiei tehnice - Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic, fara D.E. si C.S., in vederea reabilitarii unor strazi din Tirgu Mures.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 263

din 27 octombrie 2005

privind aprobarea Documentației tehnice - Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic, fara D.E. si C.S., în vederea reabilitarii unor strazi din Municipiul Tîrgu Mures, respectiv B-dul 22 Decembrie 1989, B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul. Pandurilor, Str. Cutezantei

Consiliul local al municipiului Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 4399/ADP din 18.10.2005, prezentata de Administrația Domeniului Public - Serviciul Tehnico Edilitar privind aprobarea Documentatiei tehnice - Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic, fara D.E. si C.S., în vederea reabilitarii unor strazi din municipiul Tîrgu Mures,

În temeiul art. 38, alin. 2 lit. „c”, „f”, „k”, „m”, art. 46 si ale art. 128, art. 129 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Documentatia tehnica - Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic, fara D.E. si C.S, pentru lucrari în valoare de 25.002.973 lei RON, în vederea reabilitarii unor strazi din municipiul Tîrgu Mures, documentatie cuprinsa în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Suprafata estimata pentru reabilitarea acestor strazi este de 147.000 mp.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local prin Administratia Domeniului Public - Serviciul Tehnico- Edilitar.

Presedinte de sedinta,

ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria