Hotărârea nr. 262/2005

HCL 262 Privind numirea Comisiei de evaluare a performantelor activitatii de deszapezire.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 262 din 27 octombrie 2005

privind numirea comisiei de evaluare a performantelor activitatii de deszăpezire

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr._______/__________ 2005

privind numirea comisiei de evaluare a performantelor activitatii de deszăpezire,

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 13, litera c) din Legea nr. 326/2001 a serviciilor de gospodarie comunala, art. 38, alin. (1) si alin. (3) si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba constituirea comisiei de evaluare a performantelor activitatii de deszapezire, în urmatoarea componenta:


  • 1. Jrs. Barczi Gyozo

  • 2. Ing. Dan Gliga

  • 3. Ing. Kagan Ildiko

  • 4. Maior Sergiu Claudiu

  • 5. Vlas Florin


  • - viceprimar

  • - director ADP

  • - sef serviciu SCGCPM

  • - Consilier local

  • - Consilier local


membru membru membru membru membru


6. David Csaba


- consilier local


membru


7. Mozes Sandor


- consilier local


membru


Art. 2. La acordarea calificativelor, comisia de evaluare a performantelor activitatii de deszapezire va lua în considerare opinia Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, referitoare la calitatea serviciilor de deszapezire prestate în municipiul Tîrgu Mures.

Art. 3. Calificativele se vor acorda lunar si se vor comunica în scris prestatorului de servicii.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta, ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria