Hotărârea nr. 261/2005

HCL 261 Privind aprobarea contractului de inchiriere a imobilului situat in str. Revolutiei, nr. 8, cladirea D si E unde isi desfasoara activitatea "Liceul de Arta".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 261

din 27 octombrie 2005

privind aprobarea contractului de închiriere a imobilului situat în str. Revoluției, nr. 8, cladirea D si E, unde îsi desfasoara activitatea Liceul de Arta

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând Expunerea de motive nr. 3363/B din data de 20.10.2005 prezentata de Compartimentul de Evidenta si Gestiune Patrimoniu Sanatate, Învatamânt, Culte, referitor la închirierea unui spatiu cu destinatie didactica din str. Revolutiei, nr. 8.

În temeiul prevederilor art.166 din Legea nr. 84/1995, astfel cum a fost completata si modificata prin Legea nr. 354/2004 coroborate cu dispozitiile art. 38, alin. (2), lit. „n” din Legea nr. 215/2001, titlul II, art.1, alin. „6” si titlul III, art. 6, alin. (5) din Legea nr. 247/2005,

În conformitate cu dispozitiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,

H o t ar aste:

Art. 1. Se ia act de negocierea pretului de închiriere a spatiului situat în str. Revolutiei, nr.8.

Art. 2. Se aproba încheierea contractului de închiriere a imobilului situat în str. Revolutiei, nr. 8, cladirea D si E, unde îsi desfasoara activitatea Liceul de Arta, conform contractului anexat prezentei hotarâri.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati Social - Culturale si Patrimoniale.

Presedinte de sedinta ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretar municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban