Hotărârea nr. 260/2005

HCL 260 Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor/fundatiilor care pot primi subventii in baza Legii nr. 34/1998, a criteriilor de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor precum si a grilei de evaluare.

R O M Â N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 260

din 27 octombrie 2005

privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare al Comisiei de evaluare si selecționare a asociațiilor/ fundațiilor care pot primi subvenții în baza Legii nr. 34/1998, a criteriilor de evaluare si selecționarea asociațiilor si fundațiilor precum si a grilei de evaluare

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate juridica care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, ale H.G.R. nr.1153 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Legii nr. 34/1998 precum si a H.G.R. nr.942/18 august 2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala Vazând expunerea de motive nr. 21.326 din 17 octombrie 2005 privind aprobarea reactualizarii regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor/ fundatiilor care pot primi subventii în baza Legii nr. 34/1998, a criteriilor de evaluare si selectionarea asociatiilor si fundatiilor precum si a grilei de evaluare, având avizul favorabil al comisiilor de specialitate, si prevederilor H.C.L.M. nr. 79 din 2004;

În temeiul art.38, aliniatul (2), literele „s” si „x” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o ț ar asțe :

Arț. 1. Se aproba regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor/ fundatiilor care pot primi subventii în baza Legii nr. 34/1998, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Arț. 2. Se aproba criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii în baza Legii nr.34/1998, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Se aproba grila de evaluare a asociațiilor si fundațiilor în vederea acordării subvenției în baza Legii nr.34/1998, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 4. Se revoca Hotarârea Consiliului local municipal nr.79/2004.

Art. 5. Se aproba componenta Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor/fundatiilor solicitante de subventie în baza Legii nr. 34/1998, conform anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures prin Directia Juridica,Administatie publica locala, Directia Economica, Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale si Serviciul Public de Asistenta Sociala.

Președinte de sedinta,

ing. Moraru Octavian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria

REGULAMENT ANEXA nr.1

de organizare si funcționare al Comisiei de evaluare si selecționare

Obiectivul comisiei de evaluare si selecționare

ART. 1

Comisia de evaluare si selecționare, denumita în continuare comisie, are ca obiectiv evaluarea si selecționarea asociațiilor si fundațiilor în vederea acordarii subvențiilor în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, si al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.153/2001, modificate si completate prin Hotarârea Guvernului nr. 942/2005, denumite în continuare norme metodologice.

Perioada în care comisia evalueaza si selectioneaza asociațiile si fundațiile

ART. 2

(1) Perioada în care comisia evalueaza si selectioneaza asociațiile si fundațiile începe marți, 1 noiembrie 2005, dupa perioada de expirare a termenului limita pentru depunerea documentației în vederea solicitarii subvențiilor, respectiv 30 noiembrie 2005.

(3) Activitatea secretarului comisiei începe la data înregistrarii la registratura generala a Consiliului local a primei documentații pentru solicitarea subvenției pentru anul 2006.

Atribuțiile comisiei

ART. 3

Comisia are urmatoarele atribuții:

 • a) analizeaza conținutul documentației depuse de asociații sau fundații si respectarea de catre acestea a condițiilor legale pentru acordarea subvențiilor;

 • b) solicita Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Tîrgu Mures, în a carei raza teritoriala îsi au sediul unitatile de asistenta sociala raportul privind oportunitatea acordarii subvenției, în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data începerii activitatii prevazute la art. 2;

 • c) solicita, daca este cazul, ca raportul sa fie însoțit de documente justificative pentru susținerea recomandarilor, odata cu solicitarea întocmirii de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Tîrgu Mures a raportului privind oportunitatea acordarii subvenției;

 • d) evalueaza si selectioneaza asociațiile si fundațiile pe baza criteriilor prevazute la art. 6 din normele metodologice si a grilei de evaluare;

 • e) comunica asociațiilor si fundațiilor neselectionate motivele care au stat la baza luarii acestei decizii;

 • f) propune spre aprobare consiliului local lista asociațiilor si fundațiilor selecționate, precum si nivelul subvențiilor ce urmeaza a fi acordate;

 • g) în termen de 5 zile de la data adoptarii hotarârii consiliului local privind asociatiile si fundatiile care beneficiaza de subventie si cuantumul subventiei acordate de la bugetul local, comisia comunica asociatiilor si fundatiilor selectionate nivelul subventiei aprobate;

 • h) transmite, în vederea încheierii conventiilor, consiliului local în a carei raza teritoriala îsi au sediul asociatiile si fundatiile selectate, doua exemplare din cererile de solicitare a subventiei.

Sarcinile si responsabilitățile comisiei

ART. 4

Sarcinile si responsabilitatile presedintelui comisiei sunt urmatoarele:

 • a) reprezinta comisia în relatiile cu consiliul local si cu conducerea asociatiilor si fundatiilor solicitante de subventii;

 • b) coordoneaza activitatea membrilor si a secretarului comisiei;

 • c) verifica respectarea termenului de depunere a documentatiei;

 • d) verifica componenta documentatiei de solicitare a subventiei;

 • e) verifica îndeplinirea de catre asociatie/fundatie a conditiilor de eligibilitate;

 • f) evalueaza îndeplinirea conditiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenta sociala;

 • g) analizeaza raportul privind oportunitatea acordarii subventiei;

 • h) evalueaza asociatiile si fundatiile în conformitate cu criteriile prevazute la art. 6 din normele metodologice;

 • i) stabileste numarul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subventiei;

 • j) stabileste suma reprezentând subventia care se propune a fi acordata unitatii de asistenta sociala;

 • k) participa cu drept de vot la sedintele de lucru ale comisiei;

 • l) pastreaza confidentialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

ART. 5

Sarcinile si responsabilitatile membrilor comisiei sunt urmatoarele:

 • a) verifica respectarea termenului de depunere a documentatiei;

 • b) verifica componenta documentatiei de solicitare a subventiei;

 • c) verifica îndeplinirea de catre asociatie/fundatie a conditiilor de eligibilitate;

 • d) evalueaza îndeplinirea conditiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenta sociala;

 • e) analizeaza raportul privind oportunitatea acordarii subventiei;

 • f) evalueaza asociatiile si fundatiile în conformitate cu criteriile prevazute la art. 6 din normele metodologice;

 • g) stabileste numarul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subventiei;

 • h) stabilește suma reprezentând subvenția care se propune a fi acordata unitatii de asistenta sociala;

 • i) pastreaza confidentialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

ART. 6

Sarcinile si responsabilitățile secretarului comisiei sunt următoarele:

 • a) preia de la registratura generala consiliului local toate solicitarile pentru acordarea de subventii pentru anul 2006, le înregistreaza în registrul special al comisiei si le pastreaza nedesfacute pâna la data la care comisia îsi începe activitatea;

 • b) organizeaza sedintele comisiei, saptamânal sau la solicitarea presedintelui;

 • c) întocmeste si transmite asociatiilor si fundatiilor comunicarile privind rezultatul selectiei;

 • d) întocmeste si transmite consiliului local în a carei raza teritoriala îsi au sediul asociatiile si fundatiile comunicarile privind asociatiile si fundatiile selectionate, însotite de doua exemplare ale cererii de solicitare a subventiei, în vederea încheierii conventiei;

 • f) întocmeste si raspunde de evidenta documentelor emise si primite de comisie;

 • g) întocmeste orice alt document solicitat de presedintele comisiei în legatura cu activitatea acesteia;

 • h) pastreaza confidentialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Procedura de lucru a comisiei în vederea evaluarii si selectionarii

ART. 7

Evaluarea asociatiilor si fundatiilor se realizeaza pe baza grilei de evaluare, de catre membrii comisiei.

ART. 8

 • (1) În cadrul comisiei au drept de vot numai membrii si presedintele acesteia. Deciziile comisiei se iau cu majoritate simpla, în sedintele de lucru colective, convocate o data pe saptamâna.

 • (2) În absenta presedintelui comisiei va fi desemnat un presedinte de comisie dintre membrii prezenti, ales cu majoritatea de voturi a celor prezenti.

ART. 9

Pe parcursul evaluarii comisia întocmeste lista asociatiilor si fundatiilor si a unitatilor de asistenta sociala ale acestora eliminate în diferite etape de evaluare.

ART. 10

La încheierea procesului de evaluare comisia întocmeste lista asociatiilor si fundatiilor si a unitatilor de asistenta sociala ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel putin 60 de puncte.

ART. 11

În cazul în care sumele ce urmeaza a fi acordate cu titlu de subventie se încadreaza în fondul prevazut în bugetul consiliului local cu aceasta destinatie, comisia transmite lista prevazuta la art. 10 consiliului local în vederea întocmirii hotarârii consiliului local municipal .

ART. 12

 • (1) În cazul în care sumele ce urmeaza a fi acordate cu titlu de subvenție depasesc fondul prevazut în bugetul consiliului local cu aceasta destinație, comisia va proceda dupa cum urmeaza:

 • a) propune pentru aprobare unitatile de asistenta sociala ale asociatiilor si fundatiilor, în ordinea punctajului obtinut, astfel încât totalul sumelor propuse cu titlu de subventie sa se încadreze în fondul mentionat;

 • b) departajeaza unitatile de asistenta sociala care au obtinut acelasi punctaj cu punctajul obtinut de ultima unitate de asistenta sociala propusa pentru aprobare.

 • (2) Departajarea prevazuta la alin. (1) lit. b) se realizeaza prin aplicarea, în ordine, a urmatoarelor criterii:

 • 1. recunoasterea ca fiind de utilitate publica a asociatiilor si fundatiilor;

 • 2. necesitatile si prioritatile în domeniul asistentei sociale ale consiului local comunicate de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Tîrgu Mures.

ART. 13

Listele prevazute la art. 9 - 11 cuprind atât numarul de persoane asistate, cât si suma reprezentând subventia propusa a fi acordata unitatilor din cadrul asociatiilor si fundatiilor.

ART. 14

În termen de 5 zile de la data adoptarii hotarârii consiliului local prevazuta la art. 9 alin. (1) din normele metodologice, comisia procedeaza dupa cum urmeaza:

a) comunica asociatiilor si fundatiilor selectionate nivelul subventiilor aprobate;

Dispoziții finale

ART. 15

Documentele emise si primite de comisie se evidentiaza într-un registru special.

ANEXA nr.2

CRITERII DE EVALUARE SI SELECȚIONARE A ASOCIAȚIILOR SI FUNDAȚIILOR

 • 1.  Justificarea unitatii de asistenta sociala pentru care se solicita subvenția, în raport cu necesitățile si prioritățile de asistenta sociala ale comunitatii. (Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor solicitante de subventie de la bugetul local, va solicita de la Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Tîrgu Mures, în a carei raza teritoriala îsi au sediul unitatile de asistenta sociala, un raport privind oportunitatea acordarii subventiei)

-punctaj maxim acordabil:10 puncte

 • 2. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asdistenta sociala în raport cu cheltuielile cu celelalte activitati desfasurate

 • -  punctaj maxim acordabil: 20 puncte-defalcat astfel:

-pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% 0 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse între 50%- 75% :15 puncte -pentru intervalul de valori cuprinse între 75%- 100% : 20 puncte -pentru intervalul de valori peste 100% :0 puncte.

 • 3. Resursele materiale si umane adecvate tipurilor de servicii de asistenta sociala

 • -  punctaj maxim acordabil:30 puncte

 • 4. Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de intretinere în unitatea de asistenta sociala si subventia lunara solicitata pentru acea unitate de asistenta sociala

 • -  punctaj maxim acordabil: 20 puncte-defalcat astfel:

-pentru intervalul de valori 1-4 se acorda 5 puncte; -pentru intervalul de valori 4,1- 7 se acorda 15 puncte; -pentru intercalul de valori peste 7 se acorda 20 puncte.

 • 5. Experienta asociatiei sau fundatiei în domeniul serviciilor de adsistenta sociala

 • -  punctaj maxim acordabil: 20 puncte .

Asociatiile sau fundatiile pot primii subventie numai pentru unitatile de asistenta sociala care, dupa aplicarea grilei de evaluare, realizeaza cel putin 60 de puncte.

Selectia unitatilor de asistenta sociala care realizeaza cel putin 60 de puncte se face în limita bugetului aprobat, în ordinea descrescatoare a punctajului obtinut.

Denumirea asociatiei/fundatiei solicitante

Adresa ___________________________________________________________________

Persoana de contact               E-mail:             tel./fax

Etapa 1

Verificarea respectării termenului de depunere a documentației

Nr./data înregistrare la registratura consiliului local:

Rezultatul etapei*1):

Documentatia a fost depusa în termenul legal,

procesul de evaluare continua                                             | |

Documentatia nu a fost depusa în termenul legal,

procesul de evaluare este sistat                                         |_| | Membrii comisiei (nume, prenume) | Semnatura | Data

*1) se bifeaza dupa caz

Etapa 2

Verificarea componentei documentației de solicitare a subvenției

| Tipul documentului


| Rezultatul | Observatii*3)|

| verificarii*2)|                  |

DA | NU

| a| Cererea de solicitare a subventiei, conform| | | modelului prevazut în anexa nr. 1 la norme | | | metodologice, | | b| Raportul privind activitatea asociatiei/ | | | fundatiei în domeniul asistentei sociale în| | | ultimele 12 luni calendaristice | | c| Dovada dreptului de a acorda servicii | | | sociale, respectiv certificatul de | | | acreditare, licenta de functionare si alte | | | documente care dovedesc dreptul asociatiei | | | sau fundatiei de a acorda servicii sociale | | d| Dovada dobândirii personalitatii juridice

| e| Ultimul bilant contabil, înregistrat la |   | directia finantelor publice judeteana,

| respectiv a municipiului București, sau la |

|

|

__|

administratia financiara municipala,        |        |        |

respectiv a municipiului Bucuresti;         |        |        |

____________________________________________|_______|_______|______________

f|

|

__|

Balanta contabila de verificare la data de |        |        |

30 septembrie a anului curent;               |        |        |

____________________________________________|_______|_______|______________

g|

|

|

__|

Dovada privind bonitatea asociatiei/ | | | fundatiei emisa de banca unde are deschis | | | contul | | |

____________________________________________|_______|_______|______________

h|

|

__|

Dovada privind situatia juridica a sediului|        |        |

unitatii de asistenta sociala*4)              |         |         |

____________________________________________|_______|_______|______________

i| | | __|

Autorizatia sanitara de functionare a | | | unitatii de asistenta sociala pe anul | | | curent, potrivit legislatiei în vigoare*5) | | |

____________________________________________|_______|_______|______________

j|

|

|

__|

Cererea de solicitare a subventiei, conform| | | modelului prevazut în anexa nr. 1 la norme | | | metodologice, | | |

____________________________________________|_______|_______|______________

Rezultatul etapei:

Procesul de evaluare continua pentru următoarele unitati de asistenta sociala:

Documentația este incompleta, procesul de evaluare este sistat pentru urmatoarele unitati de asistenta sociala:

| Membrii comisiei (nume, prenume) | Semnatura | Data

*2) se bifeaza dupa caz

*3) este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

*4) se elimina unitatea de asistenta sociala pentru care nu este prezentat documentul

*5) se elimina unitatea de asistenta sociala pentru care nu este prezentat documentul

Etapa 3

Verificarea îndeplinirii de catre asociatie/fundatie a condițiilor de eligibilitate

| Conditia              | Documentul analizat      | Rezultatul | Observatii*7)|

| verificarii*6)|

DA | NU

| 1. Este persoana

| juridica româna de


| Statut, acte aditionale | | însotite de hotarârile |

drept privat fara | scop patrimonial, | constituita si | acreditata sau | licentiata sa acorde| servicii sociale, | potrivit legii |


 • 2. Are prevazut în | statut desfasurarea | de activitati în | domeniul asistentei | sociale |


j udecatoresti

Dovada dobândirii personalitatii juridice

Certificatul de acreditare/licenta de functionare

Statut, acte aditionale însotite de hotarârile j udecatoresti


 • 3. Are activitate de| asistenta sociala | care se adreseaza | unor persoane | asistate din mai | multe judete |


Cap. II, pct. 4 din cererea de solicitare


Pct. 5 din Fisa tehnica privind unitatea de asistenta sociala


 • 4. Acorda de cel putin 12 luni servicii de asistenta sociala


Raportul de activitate pe ultimele 12 luni si ultimul bilant contabil


Rezultatul etapei*8):

Asociatia/fundatia îndeplineste conditiile de eligibilitate, procesul de evaluare continua

Asociatia/fundatia nu îndeplineste conditiile de eligibilitate, procesul de evaluare este sistat

Membrii comisiei (nume, prenume)

| Semnatura

|___________

Data

___________

|___________

|___________

|

*6) se bifeaza dupa caz

*7) este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

*8) se bifeaza dupa caz

Etapa 4

Evaluarea îndeplinirii condițiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenta sociala

Prezenta etapa a grilei de evaluare se întocmeste pentru fiecare unitate de asistenta sociala a asociatiei/fundatiei evaluate

Unitatea de asistenta sociala                    Sediul

Numarul de beneficiari pentru care se solicita subventia

Conditia               |

|

|

|

_____________________|

Documentul analizat

| Rezultatul     |Observatii110)

| verificarii19)|

_______________|

DA |

_______|

NU |

_______|______________

1. Se încadreaza în |

Fisa tehnica

|

|

liniile de           |

|

|

subventionare        |

|

|

prioritare în        |

|

|

domeniul asistentei |

|

|

sociale;               |

_____________________|

|

_______|

|

_______|

2. Activitatea de   |

|

|

asistenta sociala se|

|

|

desfasoara într-un |

|

|

spatiu adecvat sau |

|

|

la domiciliul        |

|

|

persoanelor          |

|

|

asistate;             |

_____________________|

|

_______|

|

_______|

3. În acordarea      |

|

|

serviciilor sunt    |

|

|

respectate           |

|

|

standardele generale|

|

|

de calitate;         |

_____________________|

|

_______|

|

_______|______________

4. Pentru acordarea |

Fisa tehnica si Bugetul

|

|

serviciilor de       |

unitatii de asistenta

|

|

asistenta sociala   |

sociala

|

|

sunt utilizate si    |

|

|

alte resurse;        |

_____________________|

|

_______|

|

_______|______________

Rezultatul etapei111):

Serviciile de asistenta sociala sunt acordate cu îndeplinirea condițiilor legale; se solicita Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Tîrgu Mures raportul privind oportunitatea acordarii subventiei

Serviciile de asistenta sociala nu sunt acordate cu îndeplinirea conditiilor legale, nu se solicita raportul privind oportunitatea acordarii subventiei

|_|


Membrii comisiei (nume, prenume)

| Semnatura

|___________

Data

___________

|___________

|___________

|

*11) se bifeaza dupa caz

Etapa 5

Rezultatul raportului de oportunitate*12)

Prezenta etapa a grilei de evaluare se întocmește pentru fiecare unitate de asistenta sociala a asociatiei/fundatiei evaluate

Raportul de oportunitate este favorabil acordarii subventiei, procesul de evaluare continua

Raportul de oportunitate nu este subventiei, procesul de evaluare

favorabil acordarii este sistat


Membrii comisiei (nume, prenume)

| Semnatura

|___________

Data

___________

|___________

|___________

|

*12) se bifeaza dupa caz

Etapa 6

Evaluarea în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din Normele metodologice*13)

Prezenta etapa a grilei de evaluare se întocmeste pentru fiecare unitate de asistenta sociala a asociatiei/fundatiei evaluate

6.1. Justificarea unitatii de asistenta sociala prioritatile de asistenta sociala ale comunitatii

în raport

cu necesitatile si

|                        Indicatori                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|__________________________________________________|

Punctaj |

maxim   |

_________|

Punctaj acordat |

_________________|

__|__|__|__|__|__|

| 1. Justificarea unitatii de asistenta sociala | | este prezentata cu respectarea punctului 3 din | | "Fisa tehnica privind unitatea de asistenta | | sociala" | |__________________________________________________|

2 |

|

|

|

_________|

|                       |                       |                       |                       | |

|                       |                       |                       |                       | |

|                       |                       |                       |                       | |

|                       |                       |                       |                       | |

__|__|__|__|__|__|

| 2. Concordanta dintre necesitatile si | | prioritatile de asistenta sociala ale comunitatii| | si serviciile de asistenta sociala acordate în | | unitatea de asistenta sociala | |__________________________________________________|

5 |

|

|

| _________|

|                       |                       |                       |                       | |

|                       |                       |                       |                       | |

|                       |                       |                       |                       | |

|                       |                       |                       |                       | |

__|__|__|__|__|__|

| 3. Insuficienta altor furnizori de servicii de | | asistenta sociala în comunitate | |__________________________________________________|

3        |

|

_________|

|                       |                       |                       |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |                       |

__|__|__|__|__|__|

| TOTAL                                                             |

|__________________________________________________|

10 |

_________|

| | | | | |

__|__|__|__|__|__|

|                                                            SEMNATURA |

|____________________________________________________________|

| | | | | |

__|__|__|__|__|__|

MEDIA ARTIMETICA A PUNCTAJULUI PE CRITERIU

6.2. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de cheltuielile cu celelalte activitati desfasurate

asistenta sociala în raport cu de asociatie/fundatie

|                       Indicatori

|

|_______________________________________________

| Punctaj

| maxim

__|_________

Punctaj acordat

_________________ __|__|__|__|__|__

| 1. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de

| 10

| | | | |

| asistenta sociala acordate în raport cu celelalte|

| activitati desfasurate de asociatie/fundatie     |

|__________________________________________________|_________

|                       |                       |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |

__|__|__|__|__|__

| 2. Proiectele derulate în ultimele 12 luni

| urmaresc dezvoltarea serviciilor de asistenta

| sociala din unitatile de asistenta sociala

|_______________________________________________

| 10

|

|

__|_________

|                       |                       |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |

__|__|__|__|__|__

| TOTAL

|_______________________________________________

| 20

__|_________

| | | | |

__|__|__|__|__|__

SEMNĂTURA |

MEDIA ARTIMETICA A PUNCTAJULUI PE CRITERIU |

6.3. Resurse materiale si umane adecvate tipurilor de servicii de asistenta sociala

Indicatori                       |

| __________________________________________________|

Punctaj | Punctaj acordat

maxim   |_________________

_________|__|__|__|__|__|__

1. Situatia juridica a sediului unitatii de       |

asistenta sociala:                                    |

- în proprietate                                    |

__________________________________________________|

5                 |              |              |              |              |              |

|                       |                       |                       |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |                       |

_________|__|__|__|__|__|__

- cu drept de folosinta                              |

__________________________________________________|

3                 |              |              |              |              |              |

_________|__|__|__|__|__|__

2. Configuratia si amenajarea spatiului sunt     |

corespunzatoare tipului de serviciu acordat       |

__________________________________________________|

5                 |              |              |              |              |              |

|                       |                       |                       |                       |                       |

_________|__|__|__|__|__|__

3. Exista dotarile necesare functionarii unitatii| de asistenta sociala, în functie de serviciul    |

acordat (mijloace de transport, mijloace de      |

comunicare etc.)                                    |

__________________________________________________|

7 |           |           |           |           |           |

|                       |                       |                       |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |                       |

_________|__|__|__|__|__|__

4. Structura personalului care acorda servicii   |

este adecvata ca dimensiune si competente (se    |

analizeaza datele prezentate în fisa tehnica fatal de structura orientativa de personal în unitatile| de asistenta sociala, aprobata prin               |

H.G. nr. 539/2005 cu modificarile si completarile| ulterioare)                                         |

__________________________________________________|

13            |          |          |          |          |          |

|                       |                       |                       |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |                       |

_________|__|__|__|__|__|__

TOTAL                                                    |

__________________________________________________|

30           |        |        |        |        |        |

_________|__|__|__|__|__|__

SEMNATURA |    |    |    |    |    |

____________________________________________________________|__|__|__|__|__|__

MEDIA ARTIMETICA A

PUNCTAJULUI PE CRITERIU |

________________________|__

6.4. Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistenta sociala si subventia solicitata pentru acea unitate de asistenta sociala

|                    Indicatori

|

| Punctaj | Punctaj acordat

| maxim    |_________________

|_________________________________________________

_|_________|__|__|__|__|__|__

| 1. Datele privind bugetul au fost completate

| corespunzator

|_________________________________________________

|                           5                 |              |              |              |              |              |

| | | | | | |

_|_________|__|__|__|__|__|__

| 2. Nivelul raportului dintre cheltuielile lunare

| de întretinere în unitatea de asistenta sociala

| si subventia lunara solicitata pentru acea

| unitate de asistenta sociala

|_________________________________________________

|                15            |          |          |          |          |          |

|                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |

|                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |

|                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |

_|_________|__|__|__|__|__|__

| TOTAL

|_________________________________________________

| 20 | | | | | |

_|_________|__|__|__|__|__|__

|                                                                                    SEMNATURA |    |    |    |    |    |

|____________________________________________________________|__|__|__|__|__|__

|                                 MEDIA ARTIMETICA

|_________________________________________________

A PUNCTAJULUI PE CRITERIU |

__________________________|__

6.5. Experienta unitatii de asistenta sociala

în domeniul serviciilor de

asistenta sociala

|                       Indicatori

|

| Punctaj | Punctaj acordat

| maxim    |_________________

|_________________________________________________

_|_________|__|__|__|__|__|__

| 1. Persoanele asistate sunt selectionate pe baza

| unor criterii concrete

|_________________________________________________

|                           4                 |              |              |              |              |              |

| | | | | | |

_|_________|__|__|__|__|__|__

| 2. Sunt utilizate instrumente de lucru

| standardizate (anchete sociale, planificare de

| caz, planul individualizat pentru acordarea

| serviciilor, fisa de evaluare etc.)

|_________________________________________________

| 7 | | | | | |

|                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |

|                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |

|                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |

_|_________|__|__|__|__|__|__

| 3. Exista o procedura prin care persoanele

| asistate îsi pot exprima nemultumirile privind

| serviciile primite

|_________________________________________________

|                           3                 |              |              |              |              |              |

|                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |

|                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |

_|_________|__|__|__|__|__|__

| 4. Concordanta dintre serviciile acordate si

| criterii

|_________________________________________________

| 6 | | | | | |

| | | | | | |

_|_________|__|__|__|__|__|__

| TOTAL

|_________________________________________________

| 20 | | | | | |

_|_________|__|__|__|__|__|__

|                                                                                    SEMNATURA |    |    |    |    |    |

|____________________________________________________________|__|__|__|__|__|__

|                                 MEDIA ARTIMETICA

|_________________________________________________

A PUNCTAJULUI PE CRITERIU |

__________________________|__

REZULTATUL APLICARII CRITERIILOR DE EVALUARE

|Nr.

|crt.

|____

Criteriul

_______________________________________________________________

| Punctaj

| acordat

|_________

|6.1.

|

|

|____

Justificarea unitatii de asistenta sociala în raport cu necesitatile si prioritatile de asistenta sociala ale comunitatii;

_______________________________________________________________

|

|

|

|_________

|6.2.

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala în

|

| raport cu cheltuielile cu celelalte activitati desfasurate;    |

____|_______________________________________________________________|_________

6.3.

| Resurse materiale si umane adecvate tipurilor de servicii de |

| asistenta sociala;                                                     |

_______________________________________________________________|_________

6.4.

| Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întretinere |

| în unitatea de asistenta sociala si subventia lunara           |

| solicitata pentru acea unitate de asistenta sociala            |

_______________________________________________________________|_________

6.5.

| Experienta unitatii de asistenta sociala în domeniul           |

| serviciilor de asistenta sociala;                                 |

_______________________________________________________________|_________

PUNCTAJ FINAL |

____________________________________________________________________|_________

Membrii comisiei (nume, prenume)

| Semnatura

|___________

Data

___________

|___________

|___________

|

*13) evaluarea se realizeaza prin acordarea unui punctaj pentru fiecare indicator, obtinut prin media punctajului acordat de catre fiecare membru

Etapa 7

Stabilirea numărului mediu lunar de persoane asistate în unitatea de asistenta sociala pentru care se propune acordarea subventiei

Indicatori

| Numar

|_______

1.

Numar

persoane pentru care asociatia/fundatia solicita subventia

|

|_______

2.

Numar

persoane prevazut în Autorizatia sanitara*14)

|

|_______

3.

Numar

persoane propuse în Raportul de oportunitate

|

|_______

PROPUNEREA COMISIEI                                                    |

______________________________________________________________________|_______

*14) daca este cazul

Etapa 8

Stabilirea sumei reprezentând subventia care se propune a fi acordata unitatii de asistenta sociala

Indicatori                                             | Suma

| 1. Subventia solicitata de asociatie/fundatie (lei/an) | 2. Subventia propusa în Raportul de oportunitate (lei/an)

| PROPUNEREA COMISIEI


| (lei/persoana/luna)


| (lei/an)


|

|

|

|

|


|

|

|

|

|


COMISIA DE EVALUARE SI SELECȚIONARE

Membrii comisiei (nume, prenume)

| Semnătura

|___________

Data

___________

|___________

|___________

|

Anexa nr.4

Componenta Comisiei de evaluare si selecționare a asociatiilor/fundatiilor

1. Primar Primar -dr. Dorin Florea- președintele comisiei,

2 Viceprimar-Csegzi Sandor,

 • 3. Consilier Mailat Virgil Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Tîrgu Mures ,

 • 4. Consilier Balint Stefan Comisia pentru activitati stiintifice, de învatamânt, sanatate, cultura, protectie sociala, sport, de agrement si integrare europeana,

 • 5. Consilier Fekete Attila Comisia pentru administratie publica locala, protectie sociala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, probleme de minoritati si culte,

 • 6. Director :Bako L. Attila, Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale,

 • 7. Director Economic Kiss Imola, Directia Economica,

 • 8. Director Maior Marta, Serviciu Public de Asistenta Sociala,

9.Sef Serviciu Ciugudean Marina-Georgeta, Serviciu Activitati Culturale, Sportive si Tineret

1

9) se bifeaza dupa caz

*10) este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU