Hotărârea nr. 26/2005

HCL 26 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 26 din 9 februarie 2005

privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru.

Având în vedere Expunerea de motive nr.30 /19.01.2005 privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures, pe anul 2005,

Tinând seama de prevederile O.U.G. nr. 45/2003 , respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/22.11.2004.

În temeiul prevederilor art. 38, lit. d a Legii nr. 215/2001, în conformitate cu dispozitiile art. 46 alineat (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se adopta bugetul local rectificat al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2005.

Sinteza bugetului local la partea de venituri ,pe capitole si subcapitole, la partea de cheltuieli pe titluri,capitole si subcapitole,pe total an se prezinta în anexele nr. 1 si 2.

Veniturile respectiv, cheltuielile cu destinatie speciale sunt prezentate în anexele 1'si 2'.

Art. 2. Cheltuielile pentru Autoritati executive se aproba în suma totala de 94.353 mil lei, conform anexei nr. 3.

Art. 3. Cheltuielile pentru Învatamânt, finantate din bugetul local sunt în suma de 512.774 mil.lei, în structura economica prezentate în anexa nr. 4.

Art. 4. Cheltuielile pentru Sanatate finantate din bugetul local sunt în suma de 18.895 mil.lei. Defalcarea cheltuielilor pe subcapitole se prezinta în anexa nr.5.

Art. 5. La capitolul Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret, s-a prevazut suma de 30.938 mil.lei ,anexa nr.6 si 6'.

Art. 6. Cheltuielile pentru Asistenta sociala în suma de 60.270 mil.lei sunt defalcate pe subcapitole în anexa nr.7.

Art. 7. Cheltuielile cu Servicii si dezvoltare publice si locuinte, se stabilesc în suma de 397.800 mil.lei, anexa nr.8.

Art. 8. La capitolul Mediu si Ape s-au prevazut cheltuieli în valoare de 56.950 mil.lei, anexa nr.9.

Art. 9. La capitolul Transport si Telecomunicatii s-au prevazut cheltuieli în valoare de 212.705 mil.lei, anexa nr.10.

Art. 10. Executivul va face demersuri în vederea investigării soluțiilor optime pentru angajarea de credite bancare pentru dezvoltarea retelei stradale.

Art. 11. La capitolul Alte acțiuni economice a fost prevazuta suma de 5.000 mil.lei.. anexa nr.11.

Art. 12. Cheltuielile prevazute la capitolul Alte acțiuni sunt în suma de 2.010 mil.lei., anexa nr.12.

Art. 13. Pentru capitolul Fonduri de garantare a împrumuturilor externe , dobânzilor si comisioanelor aferente s-a alocat suma de 28.000 mil.lei, anexa nr.13.

Art. 14. Cheltuielile cu Dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli sunt în suma de 11.000 mil.lei , Rambursari de împumuturi în suma de 24.000 mil.lei si Fondul de rezerva bugetara în suma de 21.027 mil.lei, respeciv Excedent bugetar cu destinatie speciala 72.000 mil.lei, sunt prezentate în anexa nr.14.

Art. 15. Se aproba bugetul pe anul 2005 al Universitatii Populare Tg-Mures, prezentat în anexa nr.15.

Art. 16. Se aproba bugetul pe anul 2005 al Casei de Cultura a Stiintei si Tehnicii „Mihai Eminescu” Tg-Mures, prezentat în anexa nr.16.

Art. 17. Se aproba bugetul pe anul 2005 al Centrului de îngrijire si asistenta, prezentat în anexa nr.17.

Art. 18. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primariei si ceilalti ordonatori de credite, finantati din bugetul local al municipiului.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria

ANEXE

Anexa nr.1

Sinteza bugetului local la partea de venituri ,pe capitole si subcapitole

Anexa nr.2

Sinteza bugetului local la partea de cheltuieli pe titluri,capitole si subcapitole

Anexa nr.1'

Veniturile cu destinatie speciala

Anexa nr.2'

Cheltuielile cu destinatie speciale

Anexa nr.3

Cheltuieli Autoritati executive

Anexa nr.4

Învatamânt, Cheltuieli de functionare defalcate pe unitati scolare

Anexa nr.5

Sanatate

Anexa nr.6

Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret

Anexa nr.6'

Cheltuieli cap.4 defalcat pe actiuni

Anexa nr.7

Asistenta sociala

Anexa nr.8

Servicii si dezvoltare publica si locuinte

Anexa nr.8'

Iluminat

Întretinere gradini publice, parcuri, sere Locuinte Alimentari cu apa

Anexa nr.8''

Alte actiuni privind serviciile dezvoltare publica si locuinte

Anexa nr.8'''

Administratia Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti

Anexa nr.8'4

Administratia C.A.S.M.

Anexa nr.8'5

Serviciul Public de Utilitati Municipale

Anexa nr.8'6

Administratia domeniului public

Anexa nr.9

Mediu si ape

Anexa nr.9'

Salubritate

Anexa nr.10

Transporturi si comunicatii

Anexa nr.10'

Drumuri si poduri

Anexa nr.10''

Strazi

Anexa nr.10'''

Programul activitatilor si lucrarilor propuse pentru anul 2005 -intretinere strazi

Anexa nr.11

Alte actiuni economice

Anexa nr.12

Alte actiuni, Aparare civila

Anexa nr.13

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe

Anexa nr.14

Dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli Rambursari de imprumuturi

Fond de rezetva bugetara/Excedent bugetar

Anexa nr.15

Bugetul pe anul 2005 al Universitatii Populare Tg-Mures

Anexa nr.16

Bugetul pe anul 2005 al Casei de Cultura a Stiintei si Tehnicii M. Eminescu

Anexa nr.17

Bugetul pe anul 2005 al Centrului de îngrijire si asistenta

Anexa nr.1

VENITURI

(impozite, taxe si alte venituri)

Nr. Crt.

Denumire indicatori

Buget 2005

Buget rectificat 2005

Dif.(+,-)

0

1

2

3

4

I.VENITURI CURENTE (1-10)

467.140

471.800

4.660

1.

Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale

2.000

2.000

0

2

Impozite si taxe de la populatie:

103.540

108.200

4.660

a)

Impoz'tul pe cladiri de la persoane fizce

68.000

68.500

500

b)

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

15.000

17.000

2.000

c)

Impoz'tul pe terenuri de la persoane fizce

12.540

14.700

2.160

d)

Alte impoz'te si taxe de la populatie

8.000

8.000

0

3.

Taxa pe teren

3.500

3.500

0

4.

Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice:

160.800

160.800

0

a)

Impoz'tul pe cladiri de la persoane juridice

140.000

140.000

0

b)

Impoz'tul pe terenuri de la persoane juridice

20.800

20.800

0

5.

Alte impozite directe:

18.400

18.400

0

a)

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16.700

16.700

0

b)

Impoz't pe terenul din extravilan

200

200

0

c)

Alte încasari din impozite directe

1.500

1.500

0

6.

Impozitul pe spectacole

1.400

1.400

0

7.

Alte impozite indirecte:

89.000

89.000

0

a)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizata de functionare

10.000

10.000

0

b)

Taxe judiciare de timbru

24.000

24.000

0

c)

Taxe de timbru pentru activitatea notariala

38.000

38.000

0

d)

Taxe extrajudiciare de timbru

12.000

12.000

0

e)

Alte încasari din impozite indirecte

5.000

5.000

0

8.

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale

0

0

0

9.

Varsaminte de la institutiile publice:

18.000

18.000

0

a)

Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice

10.000

10.000

0

b)

Venituri din încasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si boh'lor în sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor

0

0

0

c)

Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru întretinerea copiilor în crese

2.000

2.000

0

d)

Varsaminte din disponibilitatae institutelor publice si activitatilor autofinantate

0

0

0

e)

Contributii datorate de persoanele beneficiare ale servicelor cantinelor de ajutor social

2.000

2.000

0

f)

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

0

0

0

g)

Venituri din prestari servicii

0

0

0

i)

Alte venituri de la institutele publice

4.000

4.000

0

10.

Diverse venituri:

70.500

70.500

0

a)

Venituri din recuperarea cheltuieh'lor de judecata, imputatii si despagubiri

1.000

1.000

0

b)

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale

3.000

3.000

0

c)

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti

1.000

1.000

0

d)

Venituri din concesiuni si închirieri

20.000

20.000

0

e)

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaratiei de impozte si taxe

1.500

1.500

0

f)

Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii

0

0

0

g)

Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor cooperative agricole de productie

0

0

0

h)

Venituri din dividende

0

0

0

i)

Încasari din alte surse

44.000

44.000

0

11.

Venituri din valorificarea unor bunuri:

64.000

64.000

0

a)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

2.000

2.000

0

b)

Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului

1.000

1.000

0

c)

Venituri din privatizare

6.000

6.000

0

d)

Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat

55.000

55.000

0

12

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:

488.042

488.042

0

a)

Cote defalcate din impozitul pe venit

430.000

430.000

0

b)

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultura si culte si echilibrarea bugetelor locale

24.860

41.378

16.518

c)

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

33.182

14.281

-18.901

d)

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social si ajutor pentru încalzirea locuintei cu lemn, carbuni si combustibili petrolieri

0

2.383

2.383

13.

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata:

422.880

422.880

0

a)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de învatamânt preuniversitar de stat, crese, centre judetene si locale de consultanta agricola, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

403.757

403.757

0

b)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei

19.123

19.123

0

c)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale

0

0

0

d)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice

0

0

0

14.

Subventii primite din bugetul de stat:

22.000

22.000

0

a)

Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

0

0

0

b)

Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe

0

0

0

c)

Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitati rurale si urbane

20.000

20.000

0

d)

Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

0

0

0

e)

Subventii primite de bugetele locale din Fondul de interventie

0

0

0

f)

Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor

0

0

0

g)

Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

0

0

0

h)

Subventii primite de bugetele locale pentru lucrarile de cadastru imobiliar

2.000

2.000

0

15.

Subventii primite de la alte bugete:

5.000

5.000

0

a)

Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca

2.000

2.000

0

b)

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului

0

0

0

c)

Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

0

0

0

d)

Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al contructiilor existente cu destinatie de locuinta

3.000

3.000

16.

Donatii si sponsorizari

2.000

2.000

0

TOTAL VENITURI BUGETARE

1.471.062

1.475.722

4.660

Anexa nr.1'

Nr. crt

Denumire indicatori

Buget 2005

Buget rectificat

AN 2005

Dif. (+,-)

0

1

2

3

4

VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA:

115.000

145.000

30.000

Taxe speciale

25.000

35.000

10.000

Venituri pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu detinatie de locuința

0

0

0

Venituri din fondul pentru locuinte (MLPAT + ANL)

4.000

4.000

0

Sume acordate de persoane juridice si fizice în vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public, finantari externe nerambursabile

20.000

20.000

0

Constituire fond stimulente

1000

1.000

0

Împrumuturi interne pentru investitii - emiterea de obligatiuni municipale

60.000

80.000

20.000

Casa de oaspeti

5.000

5.000

0

TOTAL VENITURI

1.586.062

1.620.722

34.660

II. CHELTUIELI

Defalcat pe capitole si subcapitole:

Nr.

Denumire indicatori

Buget

2005

Buget rectifcat

Diferente

0

1

2

3

4

1

Autoritati executive

106.995

94.353

-12.642

Cheltuieli de personal

48.100

48.100

0

Cheltuieli materiale

42.445

30.925

-11.520

Cheltuieli de capital

16.450

15.328

-1.122

2

Învatamânt

506.265

512.774

6.509

Cheltuieli de personal

400.457

400.457

0

Cheltuieli materiale

95.000

96.509

1.509

Cheltuieli de capital

9.700

14.700

5.000

Transferuri

1.108

1.108

0

3

Sanatate:

16.400

18.895

2.495

Cheltuieli de personal

4.400

4.400

0

Cheltuieli materiale

12.000

14.495

2.495

a)

Spitale

0

2.000

2.000

b)

Crese

9.400

9.895

495

c)

Alte institutii si acțiuni sanitare

7.000

7.000

0

4

Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret

26.890

30.938

4.048

Cheltuieli materiale

8.000

12.048

4.048

Transferuri

18.890

18.890

0

b)

Muzee

0

0

0

c)

Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte

0

0

0

d)

Scoli populare de arta si meserii

0

0

0

e)

Case de cultura

0

0

0

f)

Camine culturale

0

0

0

g)

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

0

0

0

h)

Cultura, actiuni stiintifice

10.530

11.230

700

i)

Culte religioase

1.500

3.000

1.500

j)

Activitatea sportiva

4.725

8.800

4.075

k)

Activitatea de tineret

600

600

l)

Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret

10.135

7.308

-2.827

5

Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii :

45.670

60.270

14.600

Cheltuieli de personal

25.777

31.277

5.500

Cheltuieli materiale

5.010

8.010

3.000

Cheltuieli de capital

7.000

10.100

3.100

Transferuri

7.883

10.883

3.000

Subventii

0

0

0

a)

Centre de îngrijire si asistenta

1.050

1.050

0

b)

Centre pilot de recuperare si reabilitare pentru minorii cu handicap

0

0

0

c)

Centre de recuperare si reabilitare pentru minorii cu handicap

0

0

0

d)

Centre de integrare prin terapie ocupationala

0

0

0

e)

Centre de recupare si reabilitare neuropsihiatrica

0

0

0

f)

Cantine de ajutor social

1.100

1.100

0

g)

Ajutor social

2.383

5.383

3.000

h)

Asistenta sociala în caz de invaliditati

0

0

0

i)

Susținerea sistemului de protectie a drepturilor copilului

0

0

0

j)

Unitati de asistenta medico sanitare

11.600

14.700

3.100

k)

Servicii publice de asistenta sociala si protectia copilului

0

0

0

l)

Camine pentru persoane vârstnice

0

8.500

8.500

m)

Drepturile asistentului personal pentru copii si adultii cu handicap grav

22.477

22.477

0

n)

Centre de zi pentru asistenta sociala si protectia copilului

0

0

0

o)

Centre de interventie timpurie

0

0

0

P)

Locuinte protejate de tip familial

0

0

0

r)

Alte actiuni privind asistenta sociala,alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii

7.060

7.060

0

6

Servicii si dezvoltare publica si locuinte :

350.850

397.800

46.950

Cheltuieli de personal

53.460

53.460

0

Cheltuieli materiale

113.115

128.446

15.331

Cheltuieli de capital

125.152

156.771

31.619

Transferuri

0

0

0

Subventii

59.123

59.123

0

a)

Iluminat

35.000

30.000

-5.000

b)

Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

23.110

23.100

-10

c)

Locuinte

57.040

51.159

-5.881

d)

Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare

15.000

25.400

10.400

e)

Retele, centrale si puncte termice

25.000

80.000

55.000

f)

Amenajari hidrotehnice de interes local, în intravilan

0

0

0

g)

Introducere de gaze naturale în localitati

0

0

0

h)

Electrificari rurale

0

0

0

i)

Alte actiuni privind serviciile, dezvoltarea publica si locuinte

195.700

188.141

-7.559

7

Mediu si ape

61.450

56.950

-4.500

Cheltuieli de personal

0

0

0

Cheltuieli materiale

56.500

56.500

0

Cheltuieli de capital

4.950

450

-4.500

Transferuri

0

0

0

Subventii

0

0

0

a)

Salubritate

61.450

56.950

-4.500

b)

Canalizare

0

0

0

c)

Colectoare si statii de epurare pentru ape uzate

0

0

0

9

Transporturi si comunicatii:

289.110

212.705

-76.405

Cheltuieli de personal

0

Cheltuieli materiale

169.500

101.955

-67.545

Cheltuieli de capital

80.610

61.350

-19.260

Transferuri

4.000

5.500

1.500

Subventii

35.000

43.900

8.900

a)

Drumuri si poduri

65.610

46.350

-19.260

b)

Transportul în comun

50.000

58.900

8.900

c)

Strazi

169.500

101.955

-67.545

d)

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor

4.000

5.500

1.500

10

Alte actiuni economice :

2.000

5.000

3.000

Cheltuieli de personal

0

0

0

Cheltuieli materiale

0

0

0

Cheltuieli de capital

0

0

0

Transferuri

2.000

5.000

3.000

Subvenții

0

0

0

a)

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

0

0

0

b)

Susținerea programelor de dezvoltare regionala,

con trib .p.f. externe

2.000

5.000

3.000

c)

Alte cheltuieli pentru actiuni economice

0

0

11

Alte actiuni :

2.010

2.010

0

Cheltuieli de personal

0

0

0

Cheltuieli materiale

2.010

2.010

0

Cheltuieli de capital

0

0

0

Transferuri

0

0

0

Subventii

0

0

0

a)

Centre militare

1.510

1.510

0

b)

Servicii de urgenta

0

0

0

c)

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

500

500

0

d)

Alte cheltuieli

0

0

0

12

Fondul pentru garantarea împrum. externe, dobânzilor si comisioanelor aferente

28.000

28.000

0

a)

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe dobânzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de stat

28.000

28.000

0

b)

Rambursari de credite externe, plati de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de stat

0

0

0

13

Transferuri catre alte bugete

0

0

0

a)

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

0

0

0

14

Dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:

11.000

11.000

0

a)

Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne

10.000

10.000

0

b)

Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe

0

0

0

c)

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, în conditiile legii

1.000

1.000

0

d)

Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe

0

0

0

e)

Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare

0

0

0

15

Rambursari de imprumuturi

24.000

24.000

0

a)

Rambursare imprumuturi acordate de trezoreria statului

0

0

0

b)

Rambursarea împrumuturilor interne pentru investitii

24.000

24.000

0

c)

Rambursarea împrumuturilor externe pentru investitii

0

0

0

16

Fond de rezetva bugetara/Excedent bugetar

422

21.027

20.605

a)

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale

422

21.027

20.605

TOTAL,din care :

1.471.062

1.475.722

4.660

Anexa nr.2'

Nr. crt

Denumire indicatori

PROPUNERI BUGET

AN 2005

BUGET

RECTIFICAT

2005

Dif. (+,-)

0

1

3

4

5

1

Taxe speciale,din care:

25.000

35.000

10.000

Cheltuieli materiale

15.000

6.000

-9.000

întreținere parcuri, zone verzi

15.000

6.000

-9.000

Cheltuieli de capital

10.000

5.000

-5.000

63.02Iluminat public

5.000

5.000

0

64.02Salubritate

5.000

0

-5.000

Excedent

0

24.000

24.000

2

Cheltuieli din fondul pentru locuinte (MLPAT + ANL),din care:

4.000

4.000

0

63.02Locuinte

4.000

4.000

0

Excedent

0

0

3

Cheltuilei din sume acordate de persoane juridice si fizice în vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public, finantari externe nerambursabile,din care:

20.000

20.000

0

Cheltuieli materiale

7.000

0

-7.000

Cheltuieli de capital

13.000

12.000

-1.000

63.02Locuinte,case pentru romi

10.000

12.000

2.000

Excedent

0

8.000

8.000

4

Cheltuieli din fond stimulente

1.000

1.000

0

51.02Autoritati publice-cheltuieli de personal

1.000

1.000

0

Excedent

0

0

5

Împrumuturi interne pentru investitii - emiterea de obligatiuni municipale

60.000

80.000

20.000

Cheltuieli materiale

10.000

0

-10.000

Cheltuieli de capital

50.000

40.000

-10.000

63.02Locuinte,din care:

10.000

0

-10.000

Case pentru rromi

10.000

0

-10.000

63.02Alte cheltuieli,din care:

10.000

0

-10.000

Reparații capitale Piata Teatrului, SF, PT, Execuție

5.000

0

-5.000

Amenajare Platoul Cornesti (drumuri, iluminat, alei, mobilier, etc.), Executie

5.000

0

-5.000

68.02Transporturi si comunicatii

40.000

40.000

0

Excedent

0

40.000

40.000

6

Casa de oaspeti,din care:

5.000

5.000

0

Cheltuieli de personal

2.300

2.300

0

Cheltuieli materiale, Excedent

2.700

2.700

0

TOTAL CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALA

115.000

73.000

-42.000

TOTAL EXCEDENT

72.000

Autoritati executive

-mil.lei-

Denumire indicatori

Buget rectificat definitiv 2005

1

2

Autoritati executive

94.353

Cheltuieli de personal

48.100

Cheltuieli materiale

30.925

Cheltuieli de capital

15.328

-mil.lei

NR. CRT

DENUMIRE INDICATORILOR

Propunere buget 2005

0.

1.

2

Total cheltuieli materiale+ facturi neachitate

30.925

1.

Art. 24 - cheltuieli de întretinere si gospodaresti, din care:

18.150

încălzit

560

iluminat

1.100

apa-canal, salubritate

200

telefon, posta, radio-TV, timbre poștale, înstiintari de plata, din care:

4.750

- timbre poștale;

550

- înstiintari de plata, comisioane încasari;

500

- telefoane, reparații telefoane.

3.700

furnituri de birou

1.750

hârtie xerox, toner prestari servicii - Anvico

2.320

materiale de curatenie

320

materiale si prestari servicii cu caracter functional (vopsele, piese de schimb, calculator de birou, prestari servicii: reparatii PC, reparatii telefon

5.600

materiale P.S.I. + cheltuieli de dotare cu mijloace de interventie pentru stingerea incendiilor (stingatoare, detectoare de incendii, hidranti, lopeti, etc.)

350

verificarea periodica a stingatoarelor

cheltuieli cu protectia muncii si servicii medicale

450

carti si publicatii (monitoare oficiale, carti si publicatii de specialitate, ziare locale)

750

2.

Obiecte de inventar:

300

- mochete si perdele

300

- mobilier - str. Gh. Doja nr. 9

-

- mobilier pt. cam. 45

3.

Cheltuieli reparatii curente

4.372

înlocuire instalatie încalzire centrala

3.800

înlocuire usi garaje (curtea interioara)

Reparatii sala 45 : - proiect

300

reparatii punct colectare taxe si impozite locale din str.Decebal nr.42

136

reparatii punct colectare taxe si impozite locale din str.Cutezantei nr.19

136

reabilitare covor asfaltic din curtea interioara

zugraveli pereti exteriori, curtea interioara

zugraveli pereti interiori -str. Gh. Doja

zugraveli birouri, reparat acoperis

-

4

Biroul de presa

6.525

Publicatia Monitorul Primariei - tehnoredactare, editare

980

Procurarea materialelor necesare (casete, video, audio, negative, foto, procesarea acestora, suport tehnic, logistic)

295

Editarea unor brosuri, pliante si imprimate pentru promovarea imaginii orasului (CASM „Muresul”, Cetatea Tg-Mures, Gradina Zoo, Administratia Serelor) precum si realizarea unor filme de prezentare a activitatii acestor servicii

670

Publicarea hotarârilor adoptate de Consiliul local municipal Tg-Mures, a anunturilor

1.800

Promovarea unor emisiuni informative privind activitatea Primariei si a Consiliului local municipal Tg-Mures, privind campaniile de colectare a impozitelor si taxelor

500

Achizitionarea licentelor necesare pentru softurile utilizate precum si pentru upgradarea calculatoarelor pentru cresterea performantelor, actualizarea mijloacelor tehnice utilizate

250

Organizarea si/sau participarea la colocvii, seminarii, mese rotunde la nivel de institutii ale administrației publice locale, precum si schimburi de experienta desfasurate în tara sau în strainatate

250

Vizita delegatiilor tîrgumuresene în orasele înfratite cu municipiul Tg-Mures sau alte orase partenere

500

Vizite neprevazute (in /din strainatate,tara)

380

Vizite din partea delegatiilor straine(orasele infratite sau alte delegatii oficiale)-cazare,masa ,organizare de mese festive ,intruniri,seminarii etc

900

Cheltuieli de capital

-mil.lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii

Unitate de masura

Cant.

Valoare mil.lei

0

1

2

3

51.02.Autoritati publice

15.328

51.02.C. Achizitionare de bunuri si alte cheltuieli de investitii

10.980

51.02.C2. Studii si proiecte

10.980

1. Cadastru imobiliar

bucati

1

4.880

2.PUD CASM

bucati

1

100

3.PUD Gheorghe Marinescu - loc. ANL

bucati

1

300

4.PUZ Calea Sighisoarei - Livezeni

bucati

1

1.000

5.PUZ Extindere Calea Sighisoarei

bucati

1

1.000

6. Studiu preliminar zona metropolitana

bucati

1

1.000

7.Studiu preliminat tunel

bucati

1

500

8.PUD-uri garaje acoperite - cadastre

bucati

1

800

9.Restanta PUZ Voiniceni

bucati

1

1.400

Cheltuieli de capital - dotari

4.348

aparat de numarat bani+ facturi neachitate

438

stabilizator tensiune

250

calculatoare+facturi neachitate

2.510

autoturism

800

autoturism Dacia 1307 PICK UP

350

Învatamânt

-mil.lei-

Denumire indicatori

Buget rectificat final 2005

1

2

Învatamânt

512.774

Cheltuieli de personal

400.457

Cheltuieli materiale

96.509

Unitatea de învatamânt

Nr. Copii

Buget Mil.lei

COLEGIUL NATIONAL „Al. Papiu Ilarian”

1065

2240

Scoala Generala nr. 16

364

683

Gimnaziul „Romulus Guga”

704

1320

Gimnaziul „Gheorghe Cosbuc”

619

1161

Scoala Gennrala nr. 1

982

1842

Gradinita PN nr. 8

30

67

Gradinita PN nr. 20

111

246

Gradinita Sportiva „PITICOT”

128

283

Colegiul NATIONAL „ UNIREA”

1074

2259

Scoala Generala nr. 8

1002

1879

Scoala Generala nr. 19

57

107

Scoala Generala nr. 13 + Gr. PN 14

928

1740

Gimnaziul „EUROPA”

658

1234

Gradinita PN nr. 14

100

221

Gradinita PN nr. 15

28

62

LICEUL PEDAGOGIC „ MIHAI EMINESCU”

670

1409

Gimnaziul „DACIA”(Gen10+Gen 14)

1010

1893

Gradinita PN19

44

98

Gimnaziul „TUDOR VLADIMIRESCU”

440

825

Gradinita PN 16

46

102

Gradinita „CURCUBEU”

32

71

Gradinita PP nr. 11

58

128

LICEUL TEORETIC „BOLYAI FARKAS”

1126

2369

Liceul de „ARTA”

702

1477

GRUP SCOLAR „GHEORGHE SINCAI”

1069

2229

Scoala Generala nr. 17 +nr.15

1210

2269

Scoala generala nr. 2

767

1439

GRUP SCOLAR ELECTROMURES

1000

2104

Gimnaziul „MIHAI VITEAZU”

709

1330

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL „AVRAM IANCU”

1157

2234

Grup scolar „ C-TIN BRÂNCUSI”

655

1378

Liceul cu program sportiv Clasele I-VIII

325

1532

Clasele IX-XII

453

Scoala Generala nr. 7

845

1585

GRUP SCOLAR SANITAR „GH. MARINESCU”

625

1315

GRUP SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA

563

1184

GRUP SCOLAR „TRAIAN VUIA”

811

1706

GRUP SCOLAR „AUREL PERSU”

653

1502

GRUP SCOLAR „ION VLASIU

604

1271

COLEGIUL AGRICOL „TRAIAN SAVULESCU”

988

2078

COLEGIUL ECONOMIC „TRANSILVANIA”

1121

2308

GRADINITA PP NR 6

170

376

Gradinita PP nr. 2

170

376

Gradinita PP „ARLECHINO”

125

277

Gradinita PN nr. 3

65

144

Gradinita PN nr. 4

30

67

Gradinita PP nr.8 „RAZA DE SOARE”

105

233

Gradinita PN „STEFANIA”

124

274

Gradinita PN nr. 11

108

239

Gradinita PN nr. 12

35

77

Gradinita PP nr. 12

297

657

Gradinita „MANPEL”+Gr.PN13

226

500

Gradinita PP nr. 15

115

255

Gradinita PP nr. 16

220

487

Gradinita PP nr. 19

125

277

Gradinita PP „ DUMBRAVA MINUNATA”

148

328

Gradinita PN nr. 2

60

133

Gradinita PP nr. 9

120

266

Gradinita PP nr.4 + Gr. PN nr 1

380

840

Gradinita PN nr.7

95

210

Gradinita PN nr. 9

150

332

Gradinita PP nr. 13

160

354

Gradinita PP nr. 14 + Gr. PN nr. 17

322

713

Gradinita PP „ LICURICI”

203

450

Gradinita Pn nr. 18

22

49

Gradinita PP nr. 10

182

403

Gradinita PN nr. 21

70

155

Gradinita PN nr. 19

44

98

Liceul reformat

250

Total cheltuieli de funcționare

29.404

60.000

Facturi neachitate

1.509

Total

61.509

Cheltuieli pentru reparații curente

35.000

Cheltuieli de capital

14.700

57.02. B Lucrari noi

13.500

1.Centrale termice Liceul Pedagogic

10.000

2.Amenajare ext. si bransamente Sala de sport sc.20

3.500

57.02.C. Achizitionare de bunuri si alte cheltuieli de investitii

1.200

57.02.C1.Masina de gatit

200

57.02.C2. Studii si proiecte

1.000

1. Centrale termice in unitati de invatamant

500

2. Amenajari exterioare si bransamente Sali de sport

500

Transferuri

1.108

Sanatate

-mil.lei-

Denumire indicatori

Buget rectificat final 2005

1

2

I.Sanatate:

18.895

Cheltuieli de personal

4.400

Cheltuieli materiale

14.495

1.1.Spitale- reparații

2.000

1.2.Crese

9.895

1.3.Alte institutii si actiuni sanitare-Centru de transfuzie sânge

7.000

Cultura, religie si acțiuni privind activitatea sportiva si de tineret

-mil.lei-

Denumire indicatori

Buget rectificat final 2005

1

2

Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret

30.938

Cheltuieli materiale

12.048

Transferuri

18.890

Muzee

0

Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte

Scoli populare de arta si meserii

0

Case de cultura

0

Camine culturale

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

0

Cultura,actiuni stiintifice

11.230

Culte religioase

3.000

Activitatea sportiva

8.800

Activitatea de tineret

600

Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret

7.308

Nr. crt.

Denumire actiune/obiectiv

Propunere initiala

Propunere finala

Cap.I. CULTURA, ACȚIUNI STIINTIFICE

a. Acțiuni culturale

1

Sarbatorirea Zilei “24 Ianuarie”

150

150

2

Ziua Îndragostitilor

300

150

3

Sarbatoarea Martisorului

300

150

4

Sarbatorirea Zilei Copilului “1 Iunie” - Sarbatoarea sucului

400

300

5

Festival folcloric pentru copii

200

200

6

Festivalul national de muzica

1.500

1.000

7

“Zilele Tîrgumuresene” - cultura

1.500

1.500

8

Tabara de creatie

200

300

9

Târgul de arta mestesugareasca

500

300

10

Festivalul Berii

200

0

11

Tabara de vara “Scena”

100

100

12

Sprijinirea Filarmonicii de Stat Tîrgu-Mures

150

150

13

Sprijin Fotoclub

100

100

14

Editare carti

500

500

15

Festivalul Vinului

200

0

16

Sarbatorirea Zilei Nationale 1 Decembrie

300

300

17

Oraselul Copiilor, Luna Cadourilor, Revelion în strada, Concerte de colinde ale cultelor.

2.000

1.500

18

Sprijin Teatrul National - Fest.Teatru Imagine

700

700

19

Concurs proiecte culturale

1.430

1.330

20

Alte actiuni culturale

2.000

Total actiuni culturale

10.730

10.730

b. Actiuni stiintifice                      |

1 Colaborare cu organizații stiintifice

500

500

Total actiuni stiintifice

500

500

TOTAL CULTURA SI ACTIUNI STIINTIFICE

11.230

11.230

Cap.II. ACTIUNI SPORTIVE

a. Actiuni sportive nominalizate

1

“Zilele Tîrgumuresene” - sport

300

300

2

Premierea celor mai buni sportivi

300

300

3

Festivalul Prezent-Lyceum-Jelen- sport

100

100

4

Sprijinire/ Fotbal-

2.000

1.200

5

Meritul Sportiv-Premiere

100

300

6

Sprijinire baschet

1.200

1.200

7

circuitul International de tenis al României

400

0

8

Sprijin A. S. Sindicala a Primariei

100

100

9

Sustinerea sportului targumuresean - pe baya de concurs de proiecte

5.000

Total actiuni sportive nominalizate

4.500

8.800

b. Actiuni nominalizate în colaborare cu orasele înfratite

1

Org. “Cupei Oraselor Înfratite” la fotbal

100

100

2

Org.,,cupei Oraselor Înfratite” la baschet

100

100

3

Participare la “Cupa Primariei” fotbal - Zalaegerszeg

75

75

4

“Cupa Maris” la sah (primirea delegatiilor oraselor înfatite.)

75

75

5

Participare la “Cupa Lăgymănyos” - Budapesta sect.XI

75

75

Total actiuni nominalizate în colaborare cu orasele înfratite

425

425

TOTAL ACTIUNI SPORTIVE

4.925

9.225

Cap.III. ACTIUNI DE ÎNVATAMÂNT

a. Actiuni de învatamânt nominalizate

1

Festivalul Prezent-Lyceum-Jelen

200

200

2

Premierea celor mai buni elevi

300

300

3

Cupa ,,Bolyai Farkas”

150

150

TOTAL ACTIUNI DE ÎNVATAMÂNT

650

650

Cap.IV. ACTIUNI DE TINERET

a. Actiuni de tineret nominalizate

1

Drumetia Primariei (Ziua Europei)

100

100

2

Participare Tabara de tineret - Soltvadkert - Ungaria

100

100

3

Organizare Tabara de tineret

150

150

4

Ziua Adolescentului

50

50

5

Ziua Tolerantei

100

100

6

Tabara studenteasca de arhitectura

100

100

TOTAL ACȚIUNI DE TINERET

600

600

Cap.V. SPRIJINIREA ONG

1

Subventii Legea nr.34/1998

1.500

1.500

TOTAL SUBVENTII LEGEA NR.34

1.500

1.500

Cap.VI. CULTE

1

Sprijinirea actiunilor organizate de cultele din municipiu (de natura reparatii, investitii)

1.500

4.000

TOTAL CULTE

1.500

4.000

Cap.VII. ALTE ACTIUNI

a. Concurs de proiecte

1

Concurs de proiecte

3.000

-

Total concurs de proiecte

3.000

-

TOTAL GENERAL

25.405

27.205

Facturi neachitate

1.098

-mil.lei-

NR. CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

PROPUNERE BUGET 2005

0

1

2

1.

- Act.serv.relatii internationale

2.635

Volum de studii-"Târgu -Mures cultural"

800

Comemorari,anuversari (Ziua Pensionarilor,aniversari la nivelul instituțiilor de invatamant)

180

Materiale promotionale(Zilele targumuresene,Sarbatoarea Vinului si a Mustului ,Oraselul copiilor, Revelion in strada)

675

Luna cadourilor (pachete,cadouri pentru copiii angajatilor si colindatorii primiti la Primarie,felicitari in tara si strainatate,agende si calendare de Anul Nou

730

Foc de artificii

250

Asistenta sociala

-mil.lei-

Denumire indicatori

Buget rectificat 2005

1

2

Asistenta sociala, alocații, pensii, ajutoare si indemnizații :

60.270

Cheltuieli de personal

31.277

Cheltuieli materiale

8.010

Cheltuieli de capital

10.100

Transferuri

10.883

Subventii

0

Centre de îngrijire si asistenta

1.050

Centre pilot de recuperare si reabilitare pentru minorii cu handicap

0

Centre de recuperare si reabilitare pentru minorii cu handicap

0

Centre de integrare prin terapie ocupationala

0

Centre de recupare si reabilitare neuropsihiatrica

0

Cantine de ajutor social

1.100

Ajutor social

5.383

Asistenta sociala în caz de invaliditati

0

Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului

0

Unitati de asistenta medico sanitare

14.700

Servicii publice de asistenta sociala si protectia copilului

0

Centru pentru persoane vârstnice

8.500

Drepturile asistentului personal pentru copii si adultii cu handicap grav

22.477

Centre de zi pentru asistenta sociala si protectia copilului

0

Centre de interventie timpurie

0

Locuinte protejate de tip familial

0

Alte actiuni privind asistenta sociala,alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii

7.060

Servicii si dezvoltare publica si locuințe

mil.lei

Denumire indicatori

Buget rectificat 2005

1

2

Servicii si dezvoltare publica si locuințe :

397.800

Cheltuieli de personal

53.460

Cheltuieli materiale

128.456

Cheltuieli de capital

156.771

Transferuri

0

Subventii

59.123

Iluminat

30.000

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

23.110

Locuințe

51.159

Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare

25.400

Retele, centrale si puncte termice

80.000

Amenajari hidrotehnice de interes local, în intravilan

0

Introducere de gaze naturale în localitati

0

Electrificari rurale

0

Alte actiuni privind serviciile, dezvoltarea publica si locuinte

188.141

DENUMIRE INDICATORILOR

DIN BUGETUL LOCAL

DIN VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

0

1

3

4

6.1

Iluminat

30.000

5.000

I

Cheltuieli materiale

27.000

3.000

Consum curent electric

17.100

-

Procurari de consumabile

9.900

3.000

II

Cheltuieli de capital

3.000

2.000

63.02. Lucrari noi - Extindere retea iluminat

3.000

2.000

Întreținere grădini publice, parcuri, sere

mil.lei

DENUMIRE INDICATORILOR

PROPUNERE BUGET 2005

0

1

2

6.2

Administrația serelor, parcurilor si zonelor verzi

23.110

I

Cheltuieli de personal

15.600

II

Cheltuieli de funcționare

6.675

I.Gaz metan

2.700

2.Apa canal

700

3.Energie electrica

380

4.Telefon

45

5.Protectia muncii

150

6.Materii, materiale si carburanti

2.700

III

Cheltuieli de capital

835

1.Instalatii de erbicidat

50

2.Masini de cosit

125

3.Sistem de umbrit sere

500

4.Masina pt.scos si containerizat arbori

100

5.Masina pt.pregatit teren

60

5

Locuințe

DENUMIRE INDICATORILOR

DIN BUGETUL LOCAL

0

1

2

6.3

Locuinte, constructii si achiz.locuinte

51.159

I

Cheltuieli de capital

36.159

63.02.C1.Studii si proiecte

1.040

I.Bloc de locuinte str.Predeal-Pandurilor

10

2.Bloc de locuinte str.Suceava

10

3.Bloc de locuinte str.Gh.Marinescu

10

4.Bloc de locuinte B-dul 1 Dec.1918

10

5.Locuinte de tranz't multifunctional

500

63.02.C4. Achizitii imobile

28.000

I.Achiz'tii locuinte

18.000

2.Achiz'tii teren

10.000

63.02.Lucrari in continuare

4.619

I.Case pentru rromi

4.619

63.02.Lucrari noi

18.000

I.Amenajari ext.si brans.tehnico-edilit.pt.4 blocuri de locuinte pt.tineret -Progeam ANL

3.000

II

Cheltuieli materiale

15.000

1.Reparatii blocuri achiz'tionate

15.000

Alimentari cu apa

mil.lei

DENUMIRE INDICATORILOR

BUGET RECTIFICAT 2005

0

1

2

6.4

Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare

25.400

Alte acțiuni privind serviciile dezvoltare publica si locuințe._______._______________mii.iei

BUGET LOCAL

ADMINISTRAȚIA GRĂDINII ZOO

12.160

ADMINISTRAȚIA CASM

31.168

UTILITĂȚI MUNICIPALE

43.997

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

38.993

FOND DEZVOLTARE

2.700

SUBVENTII DIFERENTA PRET

59.123

TOTAL

188.141

Administrația Grădinii Zoologice si a Platoului Cornesti

mil.lei

DENUMIRE INDICATORILOR

PROPUNERE BUGET 2005

0

1

2

3

Administratia Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti

12.160

I

Cheltuieli de personal

4.600

II

Cheltuieli materiale-functionare

2.500

III

Cheltuieli reparatii

2.300

IV

Cheltuieli de capital

2.760

63.02.C1.Studii si proiecte

1.050

Amenajare Platou Cornesti

1.000

Pavilion pasari

50

63.02.C1.Dotari independente

1.710

Cazan+boiler pt.corp admnistrativ

60

ARO platforma cu motor Toyota

600

achiziții animale

800

semiremorca Dacia

50

arma tranchilizanta cu accesorii

150

frigider+congelator pentru produse biologice

50

Administrația C.A.S.M.

DENUMIRE INDICATORILOR

BUGET rectificat final 2005

0

1

5

6.6.2.

Administrația Complexului de Agrement si Sport Mureșul

31.168

I

Cheltuieli de personal

8.970

II

Cheltuieli materiale-functionare

4.973

I.Apa canal

710

2.Gaz metan

490

3.Energie electrica

620

4.Salubrizare

320

5.Telefon

110

6.Materiale consumabile

2.693

III

Cheltuieli reparatii

13.850

Bazin acoperit: ambient - faiantat, vestiare

3.400

Reamenajare vestiare

1.000

Amenajare popicarie din lemn piste bowling

500

Amenajare teren minigolf si badminton

1.200

Toalete comune si dusuri la bazinul de 1,20 m

800

Iluminat ambiental etapa a II-a

500

Reparatii bazine imbaiere

400

Drum acces auto

2.520

Reparatii teren de joaca pentru copii

500

Material dendrologic

400

Mobilier agrement -sezlonguri, umbrele

500

Amenajarea portilor de acces

500

Reamenajare pista karting si patine cu rotile

500

Reparatii sediu administrativ

230

Introducere gaz metan în atelierele de întretinere

250

Reparatii bazin canotaj si curatirea conductei de golire în aval a apei de îmbaiere

600

Cheltuieli aferente realizarilor masurilor de protectie

50

Alei acces din pavaje vibropresate

IV

Cheltuieli de capital

3.405

63.02.C1.Studii si proiecte

1.800

1.Bazin intot CASM

1.000

2.Modernizare piscina

800

63.02.C1.Dotari independente

1.605

1.Remorca electrocar

180

2.Agregat dezapezire

75

3.Masini unelte tamplarie

350

4.Jocuri gonflabile

1.000

63.02.Lucrari noi

-

1.Bazin intot CASM

-

Serviciul Public de Utilitati Municipale

DENUMIRE INDICATORILOR

Buget rectificat final

0

1

5

6.6.3.

Admin.publica de utilitati municipale

43.997

I

Cheltuieli de personal

14.920

II

Cheltuieli materiale-functionare

17.227

Cheltuieli intretinere

4.454

I.Gaz metan

611

2.Energie electrica

737

3.Apa canal

218

4.Telefon

424

5.Furnituri birou

304

6.Materiale curatenie

660

7.Alte materiale

1.500

Materiale si prest.serv.cu caracter functional

1.007

I.Materiale si piese de schimb pt.masini

203

2.Combustibil

804

Obiecte de inventar

1.800

Alte cheltuieli

9936

1.Protocol

82

2.Protectia muncii

216

3.Alte (gardieni+serv.funerare)

9.638

Medicamente

30

III

Cheltuieli reparatii

8.330

1.Reparatii retele de apa si canalizare

1.800

Cetate

Cimitirul Central+Remetea

2.Reparatii retele de gaz metan

420

Cimitirele Municipale

3.Reparatii retele electrice si iluminat

800

Cetate

Cimitirele Municipale

4.Reparatii sistem de iluminat scena la spatiile cu destinatie culturala

200

5.Reparatii alei si incaperi interioare

1.800

Cetate

Cimitirele Municipale

6.Reparatii garduri

510

Cimitirele Municipale

Caminul Cultural Mureseni

7.Reparatii incalzire - Cetate

640

8.Reparatii cladiri - Cetate

400

9.Reparatii acoperis si alim.publ.Casa Casatoriilor

280

10.Reparatii Cimitirele Eroilor Romani

450

11.Reparatii Cimitirele ostasilor altor armate

450

12.Reparatii Cimitirele evreiesti si altor culte

200

13.Reparatii si amenajari in interiorul Cetatii (parc arheologic)

380

IV

Cheltuieli de capital

3.520

63.02.C1.Studii si proiecte

100

1.Capela cimitir central

100

63.02.C1.Dotari independente

2.120

1.Betoniera

40

2.Standuri expozitii

320

3.Centrale termice

240

4.Sistem supraveghere

170

5.Dacia pick-up

350

6.Scena mobila

1.000

63.02.C4. Achizitii imobile

600

1 .Achizitii teren cimitire

600

63.02.Lucrari noi

700

1.Capela cimitir central

700

Administrația domeniului public

mil.lei

DENUMIRE INDICATORILOR

BUGET RECTIFICAT

2005

0

1

3

6

Administrarea domeniului public

38.993

I

Cheltuieli de personal

9.200

II

Cheltuieli materiale-functionare

7.720

III

Cheltuieli reparatii

19.301

Amenajări si reamenajari parcuri,terenuri de joaca in zona cartierelor de locuințe verzi

2.301

Amenajare Platoul Cornesti (drumuri, iluminat, alei, mobilier, etc.), Execuție

4.300

Reamenajare parc zona Spitalul Judetean

500

Reamenajare Parc Eroilor Români

500

Amenajare parcare-proiect

100

Intretinere parcuri, terenuri de joaca si zone verzi

0

Amenajari si reamenajari zone verzi din incinta Gradinitelor, creselor, liceelor, școlilor

500

Amenajari peisagistice a zonelor verzi

500

Documentatie intabulare imobile proprietate publica

300

Achizitionare de materiale pentru întretinerea mobilierului urban din lemn

0

Modificari planuri de sizuatie la Contractele de asociere cu asociatiile de proprietari

200

Diverse - ornamente de iarna

2.000

Achizitionarea de mobilier urban

1.500

Achizitionarea mobilier decorativ pentru parcuri si spatii verzi (jardiniere, pergole, ciubere, garduri de delimitare zone verzi, etc.) din lemn si metal

700

Alte cheltuieli diverse (extrase CF, inchirieri autoutilitare, etc.)

100

Reparatii si amplasarestatui

500

Administrare paduri + amenajamente silvice

900

Amenajare spatii comerciale - Pasaj subteran

0

Intretinere Piata Teatrului,

500

Parcari ecologice

3.900

IV

Cheltuieli de capital

2.742

63.02.C1.Studii si proiecte

1.100

I.Amenajare parc municipal

1.000

2.Parcare Mobex

100

63.02.C1.Dotari independente

2.142

I.Calculator

288

2.Imprimanta

144

3.Generator de sudura portabil

100

4.Remorca de 750 kg cu franare

50

5.Dispozitiv pentru indoit teava

25

6.Ghilotina electrica pentru taiat tabla

35

7.Autoturisme

1.500

63.02.Lucrari noi

1.000

I.Parcare Mobex

1.000

Mediu si ape

-mil.lei-

Denumire indicatori

Buget rectificat final

1

2

Mediu si ape

56.950

Cheltuieli de personal

-

Cheltuieli materiale

59.400-

Cheltuieli de capital

450

Transferuri

-

Subventii

-

Salubritate

56.950

Canalizare

-

Colectoare si statii de epurare pentru ape uzate

-

-mil.lei-

NR. CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

BUGET RECTIFICAT 2005

0

1

2

Salubritate

56.950

I

Cheltuieli materiale

56.500

II

Cheltuieli de capital

450

I

Cheltuieli materiale

56.500

Salubrizare zilnica

25.000

Organizarea acțiunii “Luna curățeniei de primavara si toamna”

2.000

Organizarea actiunii de deratizare, dezinsectie generala a municipiului (primavara si toamna)

3.000

Constructia boxelor de deseuri

2.000

Decolmatarea, reamenajare, pâraie, santuri

3.000

Achizitia, reparatia si întretinerea cosurilor de deseuri stradale

1.000

Reamenajare,reparatii izvoare

500

Amenajare statie pilot - colectare selectiva (hârtie,metal)

2.000

Amenajare rampa-Cristesti, rampa pentru moloz

4.000

Achizitionare recipienti pentru colectare selectiva

1.000

Lucrari de dezapezire

10.000

Alte lucrari neprevazute

3.000

II

Cheltuieli de capital

450

63.02.C1.Studii si proiecte

450

1.Platforma ecologica procesare deseuri

450

63.02.Lucrari noi

-

1.Platforma ecologica procesare deseuri

-

III

Dotari

-

Transporturi si comunicații

-mil.lei-

Denumire indicatori

Buget rectificat final

Din care Buget cu dest. speciala

1

2

3

Transporturi si comunicații:

212.705

40.000

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

101.955

Cheltuieli de capital

61.350

40.000

Transferuri

5.500

Subventii

43.900

Drumuri si poduri

46.350

40.000

Transportul în comun

58.900

Strazi

101.955

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicațiilor -Dezvoltare Aeroport

5.500

Drumuri si poduri

-mil.lei-

DENUMIRE INDICATORILOR

BUGET

RECTIFICAT

2005

Din care Buget cu dest.

speciala

0

1

2

3

1.1

Drumuri si poduri-cheltuieli de capital

86.350

40.000

68.02.C2 Studii si proiecte

14.000

1. Modernizare str. A. Filimon - Baladei

350

2. Viabilizare teren cartier Belvedere

8.500

3. Amenajare intersectie P-ta Victoriei

800

4.Extindre Calea Sighisoarei

2.000

5.Acoperire parau Poklos

1.450

6.Semaforizare intersectie str.M.Viteazu - str.Al.Papiul Ilarian

160

7.Studiu parcare

240

8.Studiu fezabilitate P-ta Teatrului

500

68.02.B.Lucrari noi

21.350

10.000

1.Asfaltare cartier ANL, zona Transilvaniei

10.000

5.000

2.Amenajare intersectie P-ta Victoriei

10.000

5.000

3.Semaforizare intersectie str.M.Viteazu-str.A.Papiu Ilarian

1.350

-

4.Acoperire parau Poklos

-

-

68.02.A. Lucrări în continuare

38.000

30.000

1.Modernizare str.T.Vladimirescu

38.000

30.000

Reparații capitale strazi

5.000

-

Reparatie capitala str.Dezrobirii

5.000

-

Reparata capitale poduri

8.000

-

Reparatie capitala pod str.Calarasilor peste canal Turbina

8.000

-

-mil.lei-

DENUMIRE INDICATORILOR

PROPUNERE BUGET 2005

0

1

2

1.3

Strazi

100.000

întreținere strazi

Plombări

4.000

Întreținere trotuare si alei pietonale

15.000

Întreținere pavaj de calup de piatra

500

Întretinere îmbracaminte de beton

500

Reprofilare cu balast a carosabilului

1.000

Lucrari urgente si neprevazute

5.000

Întretinerea covorului asfaltic

42.000

Refacerea cu calup de piatra

3.000

Amenajari zone între blocuri

3.000

Intretinere cu covor asfaltic subtire

3.000

Proiecte, expertize.

3.000

Semibariere automate

3.000

Lucrari de siguranta circulatiei, contractul nr. 155/2004 valabil pe 5 ani

7.000

Modernizarea instalatiilor de semaforizare

1.000

Intersectie str.Liviu Rebreanu - str.Gh.Doja (Gara Mare)

Intersectie str.Libertatii- str.Cuza Voda - str.Enescu

Realizarea dispeceratuilui de semaforizare

4.000

Procurarea de materiale pentru siguranta circulatiei

3.000

Procurarea de materiale optoelectronice

2.000

Facturi neachitate

1.955

Alte acțiuni economice

mil.lei

NR. CRT.

DENUMIRE INDICATORILOR

COD CHELT.

PROPUNERE BUGET 2005

0

1

2

3

Total cheltuieli din care:

5.000

Transferuri

38

5.000

Susținerea programelor de dezvoltare regionala

5.000

Alte acțiuni, Aparare civila

mil.lei

NR.

CRT.

D E N U M I R E

A R T I C O L E C H E L T U I E L I

Cod

VALOAREA

Pentru anul 2005

Total cheltuieli

1.510

Cheltuieli curente

1.183

I.Cheltuieli materiale

1.183

II.Cheltuieli de capital

327

I

Cheltuieli materiale

1.183

1

Încălzire

24.01

-

2

Iluminat si forta motrica

24.02

-

3

Apa , canal, salubritate

24.03

-

4

Posta, telefon, radio, televizor

24.04

40

5

Furnituri de birou

24.05

35

- în conformitate cu art.31, norma nr.2 care reglementeaza consumurile furniturile de birou pentru inspectorat

6

Materiale pentru curatenie (pentru Punctul de Comanda Municipal)

24.06

8

prosoape, detergent, detrartan, sapun, hârtie igienica, maturi, cârpa- monton, galeata de plastic, faras, perie pentru praf, solutie de curatat geamuri.

7

Alte materiale si prestari de servicii

carburanti - lubrifianti pentru autoturismul de interventie marca DACIA 1310, cu nr. de înmatriculare MS - 10 - ALA;

vopsele, pensule, diluanti pentru întretinerea instalatiilor si tâmplariei metalice specifice;

materiale de întretinere a tehnicii si aparaturii de protectie civila din dotare; asigurarea obligatorie auto si asigurarea CASCO pentru autoturismul din dotare,

MS -10- ALA;

scule, dispozitive, verificatoare pentru atelierul mecanic.

24.07

100

8

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, din care:

1.    Contracte cu:

  • -    DIRECȚIA JUDETEANA DE TELECOMUNICAȚII - CENTRUL DE COMUNICAȚII TÂRGU-MURES pentru circuitele închiriate, necesare sistemului centralizat de alarmare a populatiei; circuite urbane si interurbane, transmisii de date, actionarea mijloacelor de alarmare, functionarea aparaturii de înstiintare-alarmare F-1001B, asigurarea calitatii si stabilitatii functionarii aparaturii de transmisiuni, înstiintare-alarmare la dezastre si la razboi.

  • -     S.C. ELECTRICA S.A. TRANSILVANIA -SUD SI AGENTIA DE ÎNTRETINERE SI

SERVICII ENERGETICE TÎRGU-MURES privind verificarea, întretinerea si remedierea defectiunilor aparute la sistemul centralizat de alarmare a populatiei municipiului.

  • -      CORPUL GARDIENILOR PUBLICI MURES având ca obiect supravegherea si

25

540

25

30

35

interventia în caz de patrundere prin efractie în obiectivul special Punctul de Comanda Municipal - situat pe strada Nicolae Filimon nr.15.

2. Întretinere si repararea tehnicii

-      Reparatii curente si neprevazute la autoturismul de interventie

al Inspectoratului

de Protectie Civila, MS - 10 - ALA;

Repararea sistemului de filtroventilatie; repararea si modificarea instalatiei de aer conditionat de la Punctul de Comanda Municipal.

25.02

20

400

3. Materiale pentru tehnica de calcul si multiplicare

25.04

30

9

Obiecte de inventar din care:

26

250

1.    În conformitate cu prevederile Normei nr.1 din Instructiunile nr.57/1998,

dupa cum urmeaza:

-     echipamente de vara, echipamente de iarna, tinuta de intervenție, masti

contra

10

gazelor, aparate izolante, cartușe filtrante pentru amoniac si, clor si universale, complete de protectie universale, costume de lucru în apa, truse antichimice individuale, chingi sanitare, genti sanitare, targi sanitare, truse de semne conventionale pentru lucru pe harta, scule si unelte de deblocare- salvare etc.

- uniforme.

NOTA: Aceste materiale reprezinta necesarul de prima urgenta din nomenclatorul ce cuprinde 387 de pozitii privind necesarul de tehnica aparatura si materiale de protectie civila.

30

Reparați curente

27

11

Reparatii capitale:

28

100

-     la POLIGONUL DE PROTECTIE CIVILA al municipiului Târgu-Mures

(destinat instruirii de specialitate a formatiunilor de protectie civila municipale si cele ale institutiilor publice si agentilor economici organizati pe linie de protectie civila) constituit în conformitate cu prevederile Instructiunilor nr.57/1998, dupa cum urmeaza:

-      refacerea adapostului de protectie civila din poligon;

-      refacerea atelierelor de lucru, pe specialitati (deblocare - salvare,

energetica

instalatii - apa, gaz. Electrice, protectie N.B.C., adapostire sanitare,

transmisiuni, înstiintare - alarmare;

  • -      refacerea (betonarea si asfaltarea) pistei centrale de antrenament si acces la atelierele de lucru;

  • -      refacerea gardului de incinta pentru asigurarea securitatii poligonului de protectie civila al municipiului.

12

Carti si publicații de specialitate

  • -     Abonamente la Revista de Protectie Civila editata de Comandamentul

Protectiei Civile pe anul 2005;

  • -      Achizitionarea de carti si alte publicatii de specialitate necesare pregatirii personalului de conducere, comandantilor si formatiunilor de protectie civila -editate de Comandamentul Protectiei Civile;

  • -      Procurarea de materiale de specialitate (harti, scheme la diferite scari) necesare pregatirii si desfasurarii EXERCITIULUI DE ALARMARE PUBLICA a municipiului - activitate planificata a avea loc în anul 2005;

  • -     Procurarea de efecte postale pentru corespondenta.

29

10

13

Alte cheltuieli

-      pentru organizarea si desfasurarea concursurilor de protectie civila în

institutiile scolare - în conformitate cu structura pregatirii de protectie civila, elaborate de Comandamentul Protectiei Civile; a diverselor consfatuiri si alte activitati prilejuite de Ziua Protectiei Civile etc.

30

20

- calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor

30.01

40

- protectia muncii

30.03

10

II

Cheltuieli de capital

327

1.Aparat de respiratie cu aer comprimat

28

2.Acumulator cu gel 140A/h pentru iluminat avarie din Punctul de comanda

71

3.Motopompa

126,5

4.Detector multigaz Mx 21 plus

79,5

5.Motofierastrau

22

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe

-mil.lei-

Nr.

Denumire indicatori

Buget 2004 rectifcat

Buget

2005

Diferente

0

1

2

3

4

11

Fondul pentru garantarea împrum. externe, dobânzilor si comisioanelor aferente

0

28.000

28.000

a)

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe dobânzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de stat

0

28.000

28.000

b)

Rambursan de credite externe, plati de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de stat

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli

-mil.lei-

Nr.

Denumire indicatori

Buget 2004 rectifcat

Buget

2005

Diferente

0

1

2

3

4

12

Dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:

10.600

11.000

400

a)

Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne

9.800

10.000

200

b)

Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe

0

0

0

c)

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, în conditiile legii

800

1.000

200

d)

Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe

0

0

0

e)

Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare

0

0

0

Rambursari de imprumuturi

-mil.lei-

Nr.

Denumire indicatori

Buget 2004 rectifcat

Buget

2005

Diferente

0

1

2

3

4

13

Rambursari de imprumuturi

24.000

24.000

0

a)

Rambursare imprumuturi acordate de trezoreria statului

0

0

0

b)

Rambursarea împrumuturilor interne pentru investitii

24.000

24.000

0

c)

Rambursarea împrumuturilor externe pentru investitii

0

0

0

Fond de rezetva bugetara/Excedent bugetar

-mil.lei-

Nr.

Denumire indicatori

Buget 2004 rectifcat

Buget

2005

Buget rectificat final 2005

0

1

2

3

4

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale

11.740

422

21.027

Excedent bugetar din venituri speciale

-

-

72.000