Hotărârea nr. 259/2005

HCL 259 Privind premierea echipei feminie de popice "C.S. Electromures - Gaz" Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 259 din 27 octombrie 2005

privind alocareas de la bugetul local a sumei de 5.000 RON pentru premierea echipei feminine de popice C.S. “ELECTROMURES-GAZ” Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând Expunerea de motive nr._________din__________2005

prezentata de Comisia pentru activitati stiintifice, învatamânt, sanatate, cultura, sportive, agrement si integrare europeana cu privire la premierea echipei feminine de popice C.S. „Electromures-Gaz” Tîrgu Mures si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „d”, „n”, „p” si „t” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 5.000 RON (50.000.000 lei) pentru premierea echipei feminine de popice C.S. „ELECTROMURES-GAZ” Tîrgu Mures.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica si Directia activitati social-culturale si patrimoniale.

Presedinte de sedinta ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretar municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban