Hotărârea nr. 258/2005

HCL 258 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al RA Aquaserv Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 258

din 27 octombrie 2005

privind aprobarea rectificării “bugetului de venituri si cheltuieli” pe anul 2005 al R.A. AQUASERV Tîrgu Mures

Consiliul Local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. _________ din _______________ 2005

prezentata de Directia economica privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al R.A. AQUASERV Tîrgu Mures,

Tinând seama de prevederile O.U.G. nr. 45 din 2003 privind finantele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. “d” si art. 46, alineat (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba rectificarea “bugetului de venituri si cheltuieli” pe anul 2005 al R.A. AQUASERV Tîrgu Mures conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se însarcineaza R.A. AQUASERV Tîrgu Mures.

Președinte de sedinta, ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria