Hotărârea nr. 256/2005

HCL 256 Privind reducerea personalului la Serviciul public Administratia serelor, parcurilor si zonelor verzi.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 256

din 27 octombrie 2005

privind reducerea personalului si aprobarea organigramei modificata a Serviciului public Administratia serelor, parcurilor si zonelor verzi

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând Expunerea de motive nr. 573 din data de 22 septembrie 2005 prezentata de Serviciul public Administratia serelor, parcurilor si zonelor verzi privind reducere personalului,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „e” si art. 46 din Legea nr. 215/2001,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba reducerea personalului din cadrul Serviciului public Administratia serelor, parcurilor si zonelor verzi conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba Organigrama si Statul de functii ale Serviciului public Administratia serelor, parcurilor si zonelor verzi, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. În termen de 60 de zile se va reactualiza Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului public Administratia serelor, parcurilor si zonelor verzi.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia integrare europeana, comunicare, control si resurse umane.

Presedinte de sedinta ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretar municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban