Hotărârea nr. 255/2005

HCL 255 Privind aprobarea schimbarii denumirii strazii Calarasilor in strada Kossuth Lajos.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A Nr. 255

Din 13 octombrie 2005

privind aprobarea schimbării denumirii străzii Calarasilor în strada Kossuth Lajos

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 12290 din 12.09.2005, prezentata de compartimentul Arhitect Sef la initiativa presedintelui comisiei însarcinat cu revizuirea si atribuirea de noi denumiri de strazi în municipiul Tîrgu Mures, înfiintata prin Hotarârea Consiliului Local municipal Tîrgu Mures nr. 97/2005

Vazând prevederile O.G. nr. 63din 2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

În temeiul art. 38, lit. „u”, art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba schimbarea denumirii strazii Calarasilor în strada „Kossuth Lajos”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia domeniului public si compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban