Hotărârea nr. 254/2005

HCL 254 Privind aprobarea schimbarii denumirii Bulevardului Maresal Ion Antonescu in Bulevardul Cetatii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A Nr. 254

Din 13 octombrie 2005

privind aprobarea schimbării denumirii

Bulevardului Mareșal Ion Antonescu în Bulevardul Cetatii

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta extra ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 12132 din 02.09.2005, prezentata de compartimentul Arhitect Sef la initiativa presedintelui comisiei însarcinat cu revizuirea si atribuirea de noi denumiri de strazi în municipiul Tîrgu Mures, înfiintata prin Hotarârea Consiliului Local municipal Tîrgu Mures nr. 97/2005

Vazând prevederile art. 13 aliniat 2 al Ordonantei de Urgenta nr. 31 din 13 martie 2002,

În temeiul art. 38, lit. „u”, art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba schimbarea denumirii Bulevardului Maresal Ion Antonescu în Bulevardul Cetatii” .

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia domeniului public si compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban