Hotărârea nr. 253/2005

HCL 253 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pentru anul 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 253

Din 13 octombrie 2005

privind rectificarea bugetului local al municipiului Tg-Mures pentru anul 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 746 din 12.10.2005 privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures, pe anul 2005.

Tinând seama de prevederile O.U.G.45 din 2003 , respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2005, nr.511/22.11.2004.

În temeiul prevederilor art. 38, lit. „d” si art. 46 alineat 3 a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar ast e :

Art. 1. Se rectifica bugetul propriu al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2005, astfel:

I.CHELTUIELI

Defalcat pe capitole si subcapitole RON

Nr. Crt.

Denumire indicatori

Buget 2005

Buget rectificat 2005

Dif.(+,-)

0

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI

159.680.684

159.680.684

-

1

AUTORITATI EXECUTIVE

9.575.300

9.576.300

+1.000

Cheltuieli materiale

3.126.300

3.127.300

+ 1.000

2

INVATAMANT

54.611.284

54.761.284

+150.000

Cheltuieli de capital

1.470.000

1.620.000

+150.000

-Reabilitare termica imobile institutii de invatamant

150.000

+150.000

3

SERVICII PUBLICE SI DEZVOL TARE

49.162.900

48.943.900

-219.000

3.1

Iluminat public

3.000.000

2.700.000

-300.000

Cheltuieli de capital

325.000

25.000

-300.000

3.2

RETELE, CENTRALE SI PUNCTE TERMICE

13.000.000

13.081.000

+81.000

Cheltuieli de capital

81.000

+81.000

-Cheltuieli pt. intabulare cladiri C. T.

81.000

+81.000

4.

ASISTENTA SOCIALA

6.202.000

6.621.329

+419.339

Cheltuieli de personal

3.863700

4.283.039

+419.339

5

FONDUL DE REZERVA BUGETARA

29.800

97.800

+68.000

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primariei si ceilalti ordonatori de credite, finantati din bugetul local al municipiului.

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tg.Mures                 Presedinte de sedinta,

Cioban Maria                         ing. Torzsok Sandor Laszlo