Hotărârea nr. 252/2005

HCL 252 Privind aprobarea studiului de specialitate, organizarii licitatiei, a comisiei de licitatie si membrii inlocuitori, a comisiei de solutionare a contestatiilor, a caietului de sarcini si contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor de dezapezire si combaterea poleiului pe raza municipiului Tirgu Mures prin concesiune.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A Nr. 252

Din 13 octombrie 2005

privind aprobarea studiului de specialitate, organizarii licitatiei, a comisiei de licitatie si membrii înlocuitori, a comisiei de solutionare a contestatiilor, a caietului de sarcini si contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor de dezapezire si combaterea poleiului pe raza municipiului Tîrgu Mures prin concesiune

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3642 si 3643 din 10.10.2005 a Direcției Economice, Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea studiului de specialitate, organizarii licitatiei, a comisiei de licitatie si membrii înlocuitori, a comisiei de solutionare a contestatiilor, a caietului de sarcini si contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor de dezapezire si combaterea poleiului pe raza municipiului Tg Mures prin concesiune

Având în vedere prevederile Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodarire comunala cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.G. nr. 17 /2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor si ale H.G.R. nr. 346/2004 privind aprobarea regulamentului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, ale art. 125 din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba studiul de specialitate pentru delegarea gestiunii serviciilor de dezapezire si combaterea poleiului pe raza municipiului Tîrgu Mures prin concesiune , conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba organizarea licitatiei în vederea concesionarii serviciilor de dezapezire si combaterea poleiului pe raza municipiului Tîrgu Mures.

Art. 3. Se aproba Comisia de licitatie si membrii înlocuitori cu drepturi depline, în urmatoarea componenta:

 • -  Barczi Gyozo - viceprimar

 • -  Grama Maria - sef serviciu C.Î.V.R.D.C.

 • -  Kagan Ildiko - sef serviciu S.C.G.C.P.M.

 • -  ___________ - reprezentant D.G.F.P.

 • -  _____________- reprezentant Protectia Mediului

 • -  Pop Mircea - consilier local

 • -  Bakos Levente - consilier local

Membrii înlocuitori cu drepturi depline:

 • -  Csegzi Sandor - viceprimar

 • -  Racz Lucian - director adj. A.D.P.

 • -  Damian Alina - consilier

 • -  Mozes Levente - consilier local

 • -  Fekete Attila - consilier local

Art. 4. Se aproba Comisia de soluționare a contestațiilor, în urmatoarea componenta:

 • -  dr. Dorin Florea - primar

 • -  Maria Cioban - Secretar

 • -  Gliga Dan - Director A.D.P.

Art. 5. Se aproba caietul de sarcini si contractul - cadru de delegarea gestiunii serviciilor de dezapezire si combaterea poleiului pe raza municipiului Tg Mures prin concesiune, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban


ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU MURES DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL CONCESIONARI, ÎNCHIRIERI VÂNZĂRI SI RESPECTAREA DISCIPLINEI CONȚRACȚUALE

Nr. 3641 din 10.10.2005

Anexa la Hotărârea nr.______/__________

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru concesionarea activităților de dezapezire si combatere a poleiului pe raza municipiului Tg Mures

Obiectul concesiunii îl constituie concesionarea serviciului public de curatare, transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet.

Initiativa concesionarii activitatilor de dezapezire si combatere a poleiului pe raza municipiului Tg Mures apartine Primariei municipiului Tîrgu Mures, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor ale H.G.R.nr.216/1999 art.5 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.219/1998.

Activitatea de dezapezire si combatere a poleiului se va executa ziua sau noaptea, în functie de necesitate si are ca scop mentinerea în stare practicabila a arterelor de circulatie din Municipiul Tg.Mures si cuprinde urmatorul ciclu de operatii:

 • -  Deszapezirea strazilor astfel încât circulatia rutiera sa se desfasoare fluent si în conditii de siguranta a traficului

 • -  Transportare zapezii si a ghetii din intersectii, treceri de pietoni, statii de autobuz si Maxi-Taxi

 • -  Îndepartarea zapezii de pe trotuare, alei pietonale, accese, etc. care se preteaza la deszapezirea mecanizata

 • -  Combaterea cu material antiderapant al ghetii si poleiului formate pe carosabilul strazilor

 • -  Evacuarea zapezii de pe carosabil, intersectii, trotuare adunata gramezi mari ( în cazul unor ninsori abundente ) rezultate din actiunea de deszapezire, care stânjenesc atât traficul pietonal cât si fluenta circulatiei, cu depozitare la indicatia concedentului

 • -  Îndepartarea materialului antiderapant de pe carosabil rezultat în urma împrastierii pentru combaterea alunecusului, când timpul permite executarea acestor operatii.

- Efectuarea unui control permanent privind identificarea în integralitate a tuturor operațiunilor necesare a fi prestate ( lucrări specifice de deszăpezire si combatere a poleiului) în scopul evitarii unor perturbari de trafic datorate neefectuarii acestora.

Principalele cerinte care impun realizarea studiului sunt:

-respectarea si aplicarea reglementarilor legislative în domeniu, care s-au armonizat cu legislatia CE

-necesitatea asigurarii unor servicii publice de dezapezire eficiente si de calitate -necesitatea modernizarii sistemului de curatenie stradale

-dorinta autoritatilor locale de a asigura un mediu de viata curat si de a face ca acest oras sa fie un model în domeniu.

Este necesara luarea în considerare a situatiei actuale si a efectelor posibile ce ar putea aparea ca urmare a concesionarii acestui serviciu.

Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifica acordarea concesiunii în vederea exploatarii serviciului public de dezapezire si combatere a poleiului, sunt:

 • a) îmbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

 • b) promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

 • c) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • d) protectia mediului înconjurator.

În cazul concesionarii acestui serviciu, impactul la nivel de angajati ai Primariei este nul, întrucât Primaria municipiului Tg Mures nu mai desfasoara în mod direct aceasta activitate. Ca urmare, concesionarea nu poate afecta în mod direct situatia si numarul angajatilor.

Un alt efect social pozitiv al asigurarii unui serviciu de calitate, este cresterea sigurantei circulatiei în sezonul rece prin îndepartarea la timp, eficient, a stratului de gheata si zapada de pe carosabil.

Din punct de vedere al impactului de mediu, relatia între un mediu curat si nivelul investitiilor este direct proportional.

În ceea ce priveste situatia financiara, trebuie mentionat ca redeventa stabilita pentru concesionarea acestei activitati se va înregistra ca venit la bugetul local deci reprezinta o situatie net avantajoasa fata de cea existenta, când Primaria nu realizeaza astfel de venituri.

Dupa cum a fost deja precizat, serviciul de dezapezire pentru municipiul Tg Mures este asigurat în prezent de operatori privati. Ca atare, Primaria municipiului Tg Mures nu dispune nici de dotari si nici de personal adecvat pentru asigurarea acestui serviciu.

Plecând de la premisa ca acest serviciu ar fi prestat de catre Primarie, se poate usor constata ca investitiile necesare asigurarii de calitate a acestuia ar putea fi greu suportate de catre o Autoritate publica.

Pretul minim al redeventei, respectiv pretul de pornire la licitație stabilit, reprezintă un procent de 1 % din taxa achitata anual de Primarie pentru prestatia efectuata.

Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de curatare si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea acestora în functiune în caz de polei sau înghet este de maxim 3 ani cu întocmirea de evaluari anuale de catre o comisie de evaluare.

Detaliile privitoare la organizarea licitatiei si exploatarea concesiunii vor fi stabilite prin Caietul de sarcini si Contractul de concesionare.

SEF SERVICIU

Kagan Ildiko


SEF SERVICIU cons. jur. Grama Maria

PROIECT DE CONTRACT

privind delegare a gestiunii serviciilor publice de deszăpezire si combatere a poleiului pe raza Municipiului Tîrgu Mures

CAP. 1

Parti contractante

 • 1. Între Consiliul Local al Municipiului Tg. Mures , cu sediul în

..........................,  str.................................... nr.  ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul .............................,      reprezentat/reprezentata prin

........................................., având functia de........................................, în calitate de concedent, pe de o parte,

si

2.Societatea Comerciala/Regia Autonoma .................................................,

codul unic de înregistrare ..................., cu sediul principal în ......................, str.

.............................nr. bl. sc. et. ap. ..., judetul/sectorul ................., reprezentata prin ........................., având functia de ..............................., în

calitate de concesionar,

la data de ........................, la sediul concedentului în temeiul Legii nr.

219/1998 privind regimul concesiunilor si al H.C.L. nr.__/____2005, de

aprobare a concesionarii , s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

CAP. 2

Obiectul contractului de concesiune

ART. 1

Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public de salubrizare, în conformitate cu obiectivele beneficiarului.

ART. 2

Serviciile publice de salubrizare care fac obiectul prezentului contract cuprind activitatile de deszapezire si combatere a poleiului

ART. 3

Obiectivele concedentului sunt:

 • a) îmbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

 • b) promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

 • c) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • d) protectia mediului înconjurator.

CAP. 3

Dispozitii generale

ART. 5

Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele:

 • a) caietul de sarcini;

 • b) procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizare delegat.

ART. 6

 • (1) Primaria Municipiului Tg. Mures pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare care fac obiectul prezentului contract, precum si dreptul de a urmari, de a controla si de a supraveghea îndeplinirea obligatiilor privind realizarea se lor:

 • a) respectarea si îndeplinirea obligatiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare;

 • b) calitatea serviciilor prestate

 • c) parametrii serviciilor prestate;

 • d) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare care fac obiectul prezentului contract ;

 • (2) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala (A.N.R.S.C.) are sarcina de a monitoriza modul de respectare a obligatiilor stabilite în prezentul contract în special cu privire la :

 • a) respectarea indicatorilor de performanta,

 • b) ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare,

 • c) respectarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

 • d)  asigurarea protectiei utilizatorilor si exploatarea eficienta a patrimoniului public si/sau privat afectat serviciilor.

CAP. 4

Termenul

ART. 7

Durata contractului de concesiune este de 3 ani cu respectarea conditiilor stipulate la art. 8 din prezentul contract.

ART. 8

Modul de prestare a serviciilor si de executare a obligatiilor asumate de catre concedent prin prezentul contract , va fi analizat anul de catre o comisie constituita de catre Consiliul local , care v-a face propuneri în ceea ce priveste derularea în continuare sau rezilierea contractului .

CAP. 5

Redeventa

ART. 9

Redeventa reprezinta un procent de _______din sumele datorate de catre

concedent catre operator si va fi platita trimestrial în conformitate cu caietul de sarcini.

ART. 10

Redeventa anuala se va indexa în fiecare an cu nivelul mediu al indicatorului ratei inflației sau deflatiei, prevazuta în Buletinul Statistic de Preturi.

ART. 11

 • (1) Concesionarul are obligatia ca, în termen de 90 de zile de la data semnarii contractului, sa depuna cu titlu de garantie o suma fixa reprezentând 10% din suma obligatiei de plata catre concedent, stabilita de acesta si datorata pentru primul an de activitate;

 • (2) Garantia se depune de catre concesionar la o banca comerciala care are sediul sau filiale în Tg. Mures , într-un cont purtator de dobânda din care concedentul va putea preleva penalitatile si sumele datorate de concesionar în baza contractului.

ART. 12

Aceasta suma cu titlu de garantie este de _________________lei.

CAP. 6

Plata redeventei

ART. 13

Suma prevazuta la art. 10 va fi platita prin ordin de plata, în contul nr. ............................., deschis la Trezoreria Tg. Mures

ART. 14

Plata suma prevazuta la art. 10 se face pâna la data de 15 a lunii în curs, pentru trimestrul precedent .

CAP. 7

Drepturile partilor

Drepturile concesionarului

ART. 15

Operatorul are urmatoarele drepturi:

 • 1. de a exploata, în mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, activitatile si serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune;

 • 2. de a încasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;

 • 3. de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, conform legislatiei în vigoare;

 • 4. de a initia modificarea si/sau completarea prezentului contract, în cazul modificarii reglementarilor si/sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • 5. de a aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influentele asupra valorilor componentelor pretului de cost.

Drepturile concedentului

ART. 16

Concedentul are urmatoarele drepturi:

 • 1.  de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul în care este satisfacut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligatiilor asumate prin contractul de concesiune;

 • 2. de a modifica în mod unilateral partea reglementata a contractului de concesiune din motive exceptionale legate de interesul national sau local; intercomunala;

 • 3. de a finanta realizarea de lucrari necesare serviciilor publice de salubrizare;

 • 4. de a contracta si a garanta, în conditiile legii, împrumuturi pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta serviciilor publice de salubrizare;

 • 5. de a-si manifesta intentia de a dobândi bunurile de preluare si de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumparare cu privire la aceste bunuri.

În acest sens termen de.......................concedentul este obligat sa-si exercite

dreptul de optiune sub sanctiunea decaderii.

CAP. 8

Obligatiile partilor

Obligatiile concesionarului

ART. 17

Concesionarul are urmatoarele obligatii:

 • 1. sa obtina de la autoritatile competente:

 • a) autorizatia de functionare, potrivit legii;

 • b) autorizatia de operare, eliberata de autoritatea administratiei publice locale;

 • c) autorizatia eliberata de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului;

 • 2. sa respecte angajamentele luate prin contractul de concesiune;

 • 3. sa respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare al Municipiului Tg. Mures

 • 4. sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestati în conditiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;

 • 5.  sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de concesiune;

 • 6. sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale si A.N.R.S.C. informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare în vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale în vigoare;

 • 7. sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale în vigoare;

 • 8. sa efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în conditii de calitate si eficienta;

 • 9. sa fundamenteze si sa supuna aprobarii tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare;

 • 10. sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;

 • 11. sa plateasca redeventa la valoarea prevăzuta si la termenul stabilit în contractul de concesiune;

 • 12. sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare sa fie cel putin egala cu cea existenta la data intrarii în vigoare a contractului;

 • 14. sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii, precum si din diferenta de tarif pentru protectie sociala;

 • 15. sa restituie bunurile de retur, în deplina proprietate, în mod gratuit si libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;

 • 16. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forta majora si întelegerea partilor, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii în conditiile stipulate în contractul de concesiune, pâna la preluarea acesteia de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • 17. sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activitatii si masurile ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;

 • 18. sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele de protectie a muncii;

 • 19. sa predea la încheierea contractului de concesiune toata documentatia tehnico-economica referitoare la serviciul gestionat;

 • 20. sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta în exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.)

 • 21. la încetarea contractului de concesiune sa încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumparare având ca obiect bunurile de preluare prevazute ca atare în caietul de sarcini si stabilite prin prezentul contract de concesiune, în privinta carora concedentul si-a manifestat intentia de a le dobândi;

 • 22. în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune,

concesionarul este obligat sa depuna cu titlu de garantie o suma de_________lei,

reprezentând 10% din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate;

 • 23. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forta majora, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii sau serviciului public, în conditiile stipulate în contract, pâna la preluarea acestuia de catre concedent;

 • 24. în cazul în care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii ori serviciului public, va notifica de îndata acest fapt concedentului, în vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii sau serviciului public;

 • 25. sa continue prestarea serviciului în noile conditii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 16 pct. 2, fara a putea solicita încetarea acestuia;

Obligatiile concedentului

ART. 19

Concedentul are urmatoarele obligatii:

 • 1. sa elaboreze si sa aprobe normele locale si regulamentele de funcționare a prestatorilor de servicii care desfasoara activitati de salubrizare pe baza normelor-cadru prevazute de lege;

 • 2. sa stabileasca si sa aprobe tarifele pentru serviciile publice de salubrizare, sa stabileasca subventia care se plateste de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre costurile înregistrate de operatorul de salubrizare si sumele efectiv încasate ca urmare a prestarii serviciilor;

 • 3. sa notifice partilor interesate informatii referitoare la încheierea prezentului contract de concesiune;

 • 4. sa faciliteze operatorului autorizarea lucrarilor si investitiilor pe domeniul public si privat, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare;

 • 5. sa-si asume pe perioada derularii contractului de concesiune toate responsabilitatile si obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractele de concesiune;

 • 6. sa nu-l tulbure pe operator în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

 • 7. sa nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afara de cazurile prevazute expres de lege;

 • 8. sa notifice concesionarului aparitia oricaror împrejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.

CAP. 9

Cantitatea si calitatea serviciilor, indicatori de performanta

ART. 20

 • (1) Indicatorii de performanta, cantitatea si calitatea serviciilor vor fi prevazute într-o anexa care va face parte integranta din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciilor publice de salubrizare.

 • (3) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca serviciile , având în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

 • c) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile publice de salubrizare;

 • d) respectarea reglementarilor specifice din domeniul salubrizarii.

ART. 21

Indicatorii de performanta pentru serviciul public de salubrizare se refera la:

 • a) situatia îndeplinirii parametrilor din contractul de concesiune (orar de functionare pe ore si zile, ritmicitatea serviciului);

 • b) relatiile generale operator-utilizator;

 • c) situatia personalului: numar, structura, accidente de munca, stare de sanatate;

 • d) relatiile sociale patronat-sindicate;

 • e) starea tehnica a infrastructurii si a vehiculelor;

 • f) analiza comparativa a costurilor de exploatare;

 • g) stadiul de realizare a programului de investiții;

 • h) executia bugetului de venituri si cheltuieli;

 • i) accesul neîngradit al autoritatilor administratiei publice centrale si locale, în conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:

 • - modului respectarii si îndeplinirii obligatiilor contractuale asumate;

 • - calitatii si eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti în contractele de concesiune;

 • - modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere în functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana, încredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

 • - modului de formare si de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;

 • - stadiului de realizare a investitiilor;

 • - modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice;

 • j) mentinerea unor relatii echitabile între operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor ce revin fiecarei parti.

ART. 22

Indicatorii de performanta minimali, generali si garantati pentru serviciile publice de salubrizare sunt stabiliti în anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare a localitatilor.

CAP. 10

Tarife practicate si formulele de actualizare a acestora. Modul de încasare a facturilor

ART. 23

(1) Preturile si tarifele în vigoare la data încheierii contractului sunt urmatoarele ---------------------------------------------------------------------------------

(2) pe parcursul derularii concesiunii tarifele vor fi actualizate astfel

 • (3) facturarea si incasarea tarifelor

CAP. 11

Încetarea contractului

ART. 24

(1) Prezentul contract de concesiune înceteaza în urmatoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în conditiile legii;

 • b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile în sarcina concedentului;

 • c) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri în sarcina concedentului;

 • e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

 • f) în cazul în care interesul local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentatie tehnico-economica în care se va stabili pretul rascumpararii. În aceasta situatie de încetare a concesiunii nu se percep daune;

 • g) in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de functionare sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului;

 • h) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta sunt retrase.

CAP. 12

Clauze speciale privind mentinerea echilibrului contractual dat de rezultatele licitatiei si de prevenire a coruptiei

ART. 25

CAP. 13

Clauze contractuale referitoare la împartirea responsabilitatilor de mediu între concedent si concesionar

ART. 26

Forta majora

ART. 27

Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti în termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui.

Daca în termen de 10 de la producere evenimentul respectiv nu încetează, partile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

CAP. 14

Raspunderea contractuala

ART. 28 Nerespectarea dovedita de catre partile contractante a obligatiilor contractuale prevazute în prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii în culpa.

Partea în culpa este obligata la plata penalitatilor prevazute în caietul de sarcini, iar daca acestea nu acopera paguba, pentru partea neacoperita este obligata suplimentar la daune-interese.

Partile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalitatile pentru neîndeplinirea fiecareia dintre obligatiile asumate în prezentul contract.

CAP. 15

Litigii

ART.29

 • (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun.

 • (2) Pentru solutionarea eventualelor litigii partile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.

CAP. 16

Alte clauze

ART. 30

Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act aditional încheiat între partile contractante.

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz.

Prezentul contract de concesiune împreuna cu anexele care fac parte integranta din cuprinsul sau reprezinta vointa partilor.

Prezentul contract de concesiune intra în vigoare la data semnarii lui si a fost

CAP. 17

Acte normative de referinta

ART. 31

Prezentul contract-cadru de concesiune are la baza urmatoarele documente de referinta:

a) Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • b) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C., cu modificarile si completarile ulterioare;

 • c) Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • d) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

 • e)  Hotarârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile ulterioare;

 • f) Hotarârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor;

 • g) Hotarârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor;

 • h) Hotarârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

 • i) Hotarârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Concedent, Concesionar,

CAIET DE SARCINI

PRIVIND CONCESIONAREA ACTIVITATILOR DE DESZĂPEZIRE SI COMBATERE A POLEIULUI PE RAZA MUNICIPIULUI TG. MURES

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

Privind concesionarea prin licitație publica deschisa a serviciilor publice privind curatarea, transportul zapezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau înghet

La licitatia publica privind concesionarea serviciilor mentionate mai sus, pot participa persoane juridice de drept privat, romane sau straine, conform Legii 219/1998, art.5.2. si persoanele juridice organizate in baza unui contract de asociere in participatiune (consortiu).

l.PREZENTAREA OFERTELOR

1.1.Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului in conformitate cu documentele licitatiei, este secreta si se va depune la Camera 15, din cadrul cadrul Primariei Municipiului Tg. Mures , in vederea participarii la licitatie, pana la data de............

1.2.Oferta trebuie sa fie ferma si certa, fara ambiguitati de genul:"atât la suta peste cea mai mare oferta", etc.

1.3.Organizatorul licitatiei are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste prin datele prezentate una sau mai multe cerinte din documentele licitatiei.

 • 1.4. Depunerea ofertei reprezinta manifestarea vointei ofertantului de a semna contractul de concesiune, dupa adjudecarea licitatiei.(conform contractului-model anexat)

 • 1.5. Revocarea ofertei de ofertant dupa deschiderea acesteia in sedinta publica sau dupa adjudecare, pana la incheierea contractului, atrage dupa sine pierderea garantiei de participare.

 • 1.6.  Ofertantii vor transmite ofertele lor in plicuri sigilate, oferte care vor fi inregistrate in ordinea primirii lor.

Nota: instructiunile pentru ofertanti fac parte integranta din caietul de sarcini.

Pe plicul exterior se va indica licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta:

"Oferta pentru licitatia privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a serviciilor publice privind curatarea, transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet

A nu se deschide înainte de data de _________ 2005, ora 12:00 "

PLICUL EXTERIOR VA TREBUI SA CONTINA URMĂTOARELE :

 • A. Documente solicitate : (se vor prezenta intr-un dosar cu sina pentru a permite parcurgerea cu usurinta si vor avea opis)

 • -  Dovada achitarii costului documentatiei licitatiei, in valoare de 2.000 lei (20.000.000 lei vechi).

 • - Fisa de informatii privind ofertantul (Formularul 1).

 • -  Declaratie de participare semnata de ofertant, fara ingrosari. stersaturi sau modificari, (formular 2)

 • - Dovada constituirii garantiei pentru participare 100.000 RON ( 1.000.000.000 lei vechi)

 • - Perioada de valabilitate a garanției pentru participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 • - Garantia de participare se constituie prin ordin de plata in contul Trezorerie Municipiului Tg. Mures, cont nr. RO92TREZ4765006XXX000221 sau sub forma de scrisoare de garantie bancara de eliberata de o banca din România sau, dupa caz, de o banca din strainatate, cu corespondent in România.

 • 5. Atestare A.N.R.S.C.

6 . Acte doveditoare privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate :

 • 6.1. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident) respectiv:

 • a) Adeverinta eliberata de catre Directia Fiscala pe raza careia isi are sediul ofertantul, in perioada de valabilitate fata de data desfasurarii licitatiei deschise, din care sa reiasa ca agentul economic nu are datorii la bugetul local.

 • b) Dovada eliberata de catre Directia Generala a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul, in perioada de valabilitate fata de data desfasurarii licitatiei deschise, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii la bugetul de stat fondul asigurarilor de sanatate, fondul asigurarilor sociale de stat si fondul de somaj la data data încheierii ultimei situatii financiare in contabilitate fata de data licitatiei

 • 6.2. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in' a carei raza teritoriala are sediul ofertantul (functie de locul unde isi are înregistrat sediul social ofertantul), nu mai vechi de 30 de zile calendaristice fata de data desfasurarii licitatiei, din care sa rezulte:

 • a) existenta codurilor C.A.E.N. (in conformitate cu prevederile legale in vigoare), corespunzatoare activitatii ce face obiectul licitatiei, respectiv : 9002 si 9003.

 • b)    ca nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

 • -  este in stare de faliment sau lichidare,

 • -  afacerile ii sunt administrate de un judecator- sindic,

 • - activitatile comerciale sunt suspendate sau,

 • - este intr- o situatie similara (reglementata prin lege) cu cele mentionate anterior. Se va anexa cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului (in cazul in care exista un consiliu de administratie se vor anexa caziere judiciare pentru fiecare membru al consiliului de administratie).

Pentru persoane juridice straine:

Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este resident.

 • 6.3. Fisa/fise de informatii privind experienta similara (Formularul 3) îndeplinirea si finalizarea, in ultimii 3 ani, a cel putin unui contract care a avut ca obiect prestarea unor servicii similare de dezapezire si combaterea poleiului, si care a avut valoarea egala sau mai mare decât 1.000.000 lei (10.000.000.000 lei vechi).

Formularul F 3 va fi însotit de cel putin o recomandare din partea unui beneficiar.

 • 6.4.  Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii:

- certificate ISO 9001 - sistem de management al calitatii sau echivalent

- certificat ISO 14001 - sistem de management de mediu sau echivalent

- certificate OHSAS 8001: 1999 - sistem de management , securitate si sanatate în munca

 • 6.5. Declaratie data in fata unui notar public care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea contractului, conform prevederilor caietului de sarcini.

Se vor depune documente (dovezi scriptice in original sau copii legalizate de notar) care dovedesc modul de detinere a utilajelor si a bazei, conform specificatiilor din caietul de sarcini si a declaratiei.

Baza (inclusiv dispeceratul), cu toate dotarile prevazute in caietul de sarcini, va fi vizionata pe raza municipiului Tg. Mures , iar utilajele vor fi vizionate pe raza intregului teritoriu al tarii. Ofertantul va pune la dispozitia reprezentantilor comisiei de evaluare mijloace de transport adecvate in vederea transportului comisiei pana la locul unde vor fi vizionate utilajele, respectiv baza.

 • 6.6.  Declaratie data in fata unui notar public care contine informatii privind numarul mediu, in ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului, conform prevederilor caietului de sarcini.

Se vor depune cartile de munca si CV-urile persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini "cheie" in indeplinirea contractului.

 • 6.7.  Scrisoare de bonitate financiara bancara.

Ofertantul trebuie sa faca dovada bonitatii si a capacitatii financiare de a prelua noi lucrari, prezentând situatia financiara intocmita pe baza formularelor de raportare pe semestrul I al anului 2005.

 • 6.8.  Ofertantul trebuie sa faca dovada înregistrarii la Registrul Comertului a sediului firmei sau a punctului de lucru situat pe raza Municipiului Tg. Mures si dovada luarii in evidenta la unitatea financiara teritoriala Mures (pentru ofertentele comune aceasta dovada va fi facuta de catre asociatul principal) fie la data depunerii ofertei fie în termen de 30 de zile de la data semnarii contractului

 • 6.9. Lista cuprinzând asociatii, însotita si de acordurile de asociere.

Se interzice subdelegarea serviciului public, subinchirierea, subconcesionarea sau transferarea totala sau partiala a obligatiilor asumate prin contract.

Fiecare asociat va prezenta documentele prevazute la punctele :2, 3, 5, 6.1, 6.2 (litb), si va trebui sa îndeplineasca conditiile solicitate la aceste puncte. Restul conditiilor de eligibilitate, pot fi îndeplinite prin cumul de catre asociatii care depun oferta.

Persoanele juridice organizate in baza unui contract de asociere in participatiune (consortiu) trebuie sa prezinte contractul autentificat .

 • B.   Un plic sigilat continând in copie documentele enumerate mai sus (la punctele 1,2,3,4,5,6) notandu-se pe plic continutul acestuia: "documente - copie"

 • C. Un plic continând oferta de pret ( propriu - zisa ) in original, notandu-se pe plic continutul acestuia: "Oferta de pret - original “

-Oferta de pret va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre ofertant sau împuternicitul legal al acestuia;

Oferta de pret se completeaza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si va fi valabila pentru o perioada de minim 90 de zile de la data desfasurarii licitatiei.

 • D. un plic continând oferta de pret ( propriu - zisa ) in copie, notandu-se pe plic continutul acesteia: “ Oferta de pret - copie".

Pe plicurile interioare se înscriu denumirea ofertantului si sediul social al acestuia.

Nota: Depunerea tuturor documentelor solicitate este obligatorie, lipsa oricărui document atragând respingerea ofertei. Neindeplinirea oricăruia dintre criteriile solicitate duce la descalificarea ofertei.

Toate documentele solicitate se vor prezenta in original sau copie legalizata de catre notar si redactate in limba romanâ sub sancțiunea respingerii ofertei.

Documentele licitatiei sunt urmatoarele;

 • 1. Studiul de oportunitate ;

 • 2. Regulamentul de delegare a serviciilor de salubrizare aprobat prin H.CL.

nr____________

 • 3. Instructiunile Pentru Ofertanti;

4 . Caietul de sarcini

 • 5. Formulare

 • 6. Contractul cadru;

 • 2.DESFASURAREA LICITATIEI

  • 2.1. Licitatia publica deschisa va avea loc in data de _______2005 ora 10:00

, la sediul Primariei Municipiului Tg. Mures , iar termenul limita de depunere a ofertelor este de_____________2005 ora 9:00, la camera 15 din cadrul Primariei

Municipiului Tg. Mures

 • 2.2. La data ora si locul anuntat se vor prezenta membrii comisiei de evaluare si toti ofertantii sau împuternicitii acestora care fac dovada unei împuterniciri scrise.

 • 2.3. Presedintele comisiei, in prezenta membrilor acesteia, va trece la deschiderea plicurilor, comisia de evaluare urmând a elimina ofertele care nu indeplinesc totalitatea cerintelor solicitate, urmandu-se a se intocmi un proces verbal in care se va mentiona rezultatul deschiderii plicurilor respective. Presedintele comisei va desemnna trei membrii ai comisiei care se vor deplasa la fata locului pentru a viziona baza si utilajele solicitate prin caietul de sarcini urmând a consemna pe propria raspundere constatarile facute si de a le prezenta celorlati membrii ai comisiei, urmând a se întocmii un proces verbal în acest sens.

Deschiderea plicurilor cuprinzând oferta propriu zisa (oferta financiara) ale ofertelor retinute se face numai dupa semnarea proceselor-verbale aratate mai sus de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertantii prezenti care vor fi înstiintati despre aceasta.

 • 2.4. Comisia de evaluare analizeaza ofertele din plicurile cuprinzând oferta propriu zisa (oferta financiara ) si poate, atunci când considera necesar, sa ceara ofertantilor precizări cu privire la conținutul ofertei lor.

 • 2.5. In urma deschiderii plicurilor cuprinzând oferta financiara se va incheia un nou proces verbal care va fî semnat de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertantii prezenti.

 • 2.6. Adjudecarea ofertelor se va face conform prevederilor din Caietul de sarcini,respectiv oferta care întruneste cel mai mare punctaj va fi declarata câstigatoare.

Evaluarea ofertelor conform criteriilor din Caietul de sarcini se va face individual , numai de catre membrii comisiei de evaluare.

2.7 .Pe baza evaluarii ofertelor, comisia de evaluare va intocmi un raport pe baza caruia se va proceda la informarea ofertantului câstigator despre alegerea sa si a celorlalti ofertanti despre respingerea ofertelor lor.

 • 3. DISPOZITII FINALE

  • 3.1. Prezentele instructiuni se completeaza cu prevederile Legi nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, H.G.R. nr.216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, Legii nr. 326/2001, O.U.G. nr. 87/2001, Legii nr. 139/2002, H.G.R nr.346/2004, H.G.R nr. 955/2004 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002.

  • 3.2. Concesionarul va achita concedentului in termen de 90 de zile de la data semnarii contractului o garantie, reprezentând 10 % din valoarea redeventei pentru primul an de activitate conform prevederilor din caietul de sarcini.

CAIET DE SARCINI

CAP.I. OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1 Obiectul concesiunii îl constitue concesionarea serviciului public de curatare, transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet.

 • 1.2 Autoritatea concedenta a serviciului public de curatare, transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de înghet în municipiul Tg.Mures, este Consiliul Local al Municipiului Tg.Mures

CAP. II. DESCRIEREA ACTIVITATII

 • 2.1 Activitatea se executa ziua sau noaptea, în functie de necesitate si are ca scop mentinerea în stare practicabila a arterelor de circulatie din Municipiul Tg.Mures si cuprinde urmatorul ciclu de operatii:

Obiectul concesiunii îl constitue prestarea în integralitate a urmatoarelor activitati:

 • 1. Deszapezirea strazilor astfel încât circulatia rutiera sa se desfasoare fluent si în conditii de siguranta a traficului

 • 2. Transportare zapezii si a ghetii din intersectii, treceri de pietoni, statii de autobuz si Maxi-Taxi

 • 3. Îndepartarea zapezii de pe trotuare, alei pietonale, accese, etc. care se preteaza la deszapezirea mecanizata

 • 4. Combaterea cu material antiderapant al ghetii si poleiului formate pe carosabilul strazilor

 • 5. Evacuarea zapezii de pe carosabil, intersectii, trotuare adunata gramezi mari ( în cazul unor ninsori abundente ) rezultate din actiunea de deszapezire, care stânjenesc atât traficul pietonal cât si fluenta circulatiei, cu depozitare la indicatia concedentului

 • 6. Îndepartarea materialului antiderapant de pe carosabil rezultat în urma împrastierii pentru combaterea alunecusului, când timpul permite executarea acestor operatii.

 • 7. Efectuarea unui control permanent în vederea identificarii problemelor specifice sezonului de iarna, aparute pe strazile programate pentru lucrari de dezapezire si combaterea poleiului.

 • 8. Va asigura umplerea periodica cu material antiderapant a celor 80 buc. de lazi puse la dispozitie de Primaria municipiului Tg Mures ( pentru strazi în panta si intersectii).

CAP. III CONDIȚII TEHNICE

3. Curatatul manual al zăpezii

 • 3.1  Activitate a se executa ziua sau noaptea în funcție de necesitate. Prestația consta în strângerea zapezii în gramezi, la distanta de 10-15m de intersectii, în zona unde nu se stânjeneste circulatia auto sau pietonala si nu sunt afectate utilitatile domeniului public, statii, mijloace de transport în comun, treceri de pietoni, piete, alei pietonale, trotuare.

 • 3.2   Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

 • 3.3 Curatatul, încarcatul mecanizat si pluguitul

 • 3.3.1  Curatatul mecanizat al zapezii consta în pluguitul zapezii, încarcatul, transportul si descarcatul zapezii în locurile indicate de concendent.

 • 3.3.2 Pluguitul se aplica pe strazi unde grosimea stratului de zapada depaseste în general 10 cm.

 • 3.3.3 Arterele de circulatie vor fi curatate în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • 3.3.4 Încarcatul si transportul zapezii se vor face cu vehicule adecvate, pâna la asigurarea conditiilor optime de circulatie rutiera si pietonala.

 • 3.4 Combaterea poleiului

 • 3.4.1  Activitatea se face cu scopul maririi coeficientului de aderenta al autovehiculelor fata de drum si pe strazile prevazute în Anexa nr.1

 • 3.4.2 Combaterea poleiului se face astfel:

- cu amestec de piatra sparta spalata si sare sau sare umectata cu solutie de clorura de magneziu ori calciu

 • 3.4.3 Prestatia se face cu utilaje speciale sau manual si se efectueaza în special pe principalele artere de circulatie, traseele mijloacelor de transport în comun, pante, poduri, în intersectii, etc. ( conform Anexei nr.1)

  • 3.5 Deszapezirea

- Descrierea lucrarilor:

 • 3.5.1.Deszapezirea consta în efectuarea unor lucrari specifice de îndepartare a zapezii sau ghetii si de combatere a poleiului în scopul asigurarii circulatiei autovehiculelor si pietonilor în conditii de siguranta conform prevederilor din indicativul AND 525/2000.

3.5.2.Operatoul de servicii va avea experienta în domeniu si va fi dotat cu utilaje performante, conform CAP.VI

Toate utilajele de deszapezire trebuie sa fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (statii de emisie-receptie, telefoane mobile).

 • 3.6 Indicatori minimali de performanta si de evaluare

  • 3.6.1. Masurarea si gestiunea cantitatii serviciului

 • a. numar anual de sesizari din partea contribuabililor privind deszapezirea si combaterea poleiului executate necorespunzator, minim 10 sesizari.

 • 3.6.2. Calitatea serviciilor de deszapezire

 • b. numar de reclamatii la care s-a raspuns în termen legal, minim 10 din total numar de reclamatii

 • c. valoarea despagubirilor platite de utilizator pentru daune provocate pietonilor si conducatorilor auto prin nerespectarea conditiilor de interventie prevazute în caietul de sarcini, minim 1.

3.6.3.Indicatori a caror nerespectare atrage penalitati contractuale

 • a. sesizari scrise din partea Șalvarii, Pompierilor si Politiei privind imposibiliatea de interventii cauzate de necuratarea zapezii sau combaterea poleiului

 • b. dosare civile de despagubire, accidente pietoni sau accidente rutiere cauzate de neinterventia operativa privind necuratarea zapezii si combaterea poleiului.

CAP IV. PROGRAME DE EXECUȚIE

 • 4.1   Programul de deszapezire este conform anexei nr.1 si se va pune în aplicare sub directa coordonare a concendentului, acesta rezervându-si dreptul de a aduce eventuale modificari programului.

 • 4.2   Operatorul serviciilor trebuie sa fie integral pregatit de interventie directa ( utilaje, materiale, forta de munca, programe de lucru) pâna cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecariu an.

 • 4.3   Dotarea cu utilaje trebuie sa acopere întreaga gama de lucrari ce urmeaza a fi executate conform programului aprobat.

 • 4.4  Operatorul serviciilor va lua toate masurile pentru a fi gata de actiune la întreaga capacitate programata la 30 min de la primirea dispozitiei de lucru.

Primele actiuni vor viza combaterea formarii poleiului pe arterele de circulatie conform anexei nr.1 - urgenta 1

 • 4.5   Arterele principale de circulatie vor fi redate circulatiei în bune conditii în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • 4.6    La nevoie va fi asigurata funcționarea fara întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activitatii pe schimburi.

 • 4.7  Confirmarea prestatiei de deszapezire se va face în baza planului de lucrari aprobat si a fiselor zilnice de lucru ( conform anexa 3), ce vor fi întocmite de operator si confirmate de concedent.

CAP V. CONDIȚII FINANCIARE DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

 • 5.1 Operatorul serviciilor va încasa lunar de la concedent în baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate ( manopera, utilaje, materiale) si confirmate de concedent.

 • 5.2 Tarifele pentru materiale se vor alege de catre operator si vor fi cele mai avantajoase din minimum trei oferte care vor fi prezentate concedentului pâna la data de 15 octombrie a fiecarui an.

CAP VI. CANTITATI DE LUCRU - PROGRAMUL PRESTATIEI - DOTARI CU PERSONAL - UTILAJE

 • 6.1 Minimum de utilaje, echipamente, caracteristici tehnice:

 • - 4 autospeciale cu tractiune integrala, special fabricate pentru lucrari de deszapezire dotate cu lame si RNSP cu masa maxima utila de 5 t , care vor actiona pe strazile prevazute în anexa 1, traseu 1,4,5,6

 • - 4 autospeciale cu tractiune integrala, dotate cu lame si RNSP cu masa maxima utila de 10 t , care vor actiona pe strazile prevazute în anexa 1, traseu 2,3,7,8

 • - 2 autobasculante min.10 t pentru transportul zapezii

 • - 2 autospeciale, special fabricate pentru lucrari de deszapezire dotate cu lame si RNSP care vor actiona pe trotuarele prevazute în anexa 2

 • - 2 încarcatoare frontale pentru încarcarea materialului antiderapant si a zapezii.

 • - 1 autogreder în caz de ninsori abundente

 • - un autoturism de teren, tractiune integrala, utilizat pentru control, coordonare, echipat cu statie de emisie- receptie sau telefon mobil.

 • - 1 echipa de minimum 15 persoane pentru încarcarea zapezii în vederea transportarii acesteia si alte operatiuni specifice ce pot aparea în perioada sezonului rece.

NOTA

Utilajele de la pozitiile a,b,c,d,e,g vor fi prezente în baza 24 de ore din 24 de ore ( cu asigurarea a 2 schimburi /zi de personal angajat).

 • 6.2 Operatorul va dovedi ca are posibilitatea înlocuirii autovehiculelor care se defectează cu altele, de aceeasi capacitate denumite utilaje de rezerva, dupa cum urmeaza:

 • a. - 1 autospeciala cu tractiune integrala, special fabricata pentru lucrari de deszapezire dotata cu lama si RNSP cu masa maxima utila de 5 t, care va actiona si la alte solicitari ( politie, salvare, pompieri, etc.)

 • b. - 1 autospeciala cu tractiune integrala, dotata cu lama si RNSP cu masa maxima utila de 10 t

 • 6.3 Operatorul va dispune de o baza de deszapezire si de un punct de încarcare în municipiul Tg.Mures. Baza de deszapezire va avea urmatoarele dotari obligatorii:

 • a. - depozit de material antiderapant acoperit si va avea capacitatea de depozitare a cantitatilor minime prevazute la CAP VI pct.4

 • b. - dormitoare pentru deserventii de utilaje cu asigurarea conditiilor minime de igiena

 • c. - conditii adecvate pentru prepararea solutiei de clorura de magneziu sau calciu

 • d. - dispecerat cu aparatura necesara pentru monitorizarea activitatilor care cuprinde:

 • -  statie centrala de emisie-receptie sau telefonie fixa ori mobila

 • -  statii portabile de emisie -receptie sau telefoane mobile pentru fiecare utilaj în parte.

 • 6.4 Operatorul va face dovada detinerii unui atelier service sau a unui contract de service cu o firma specializata din raza Municipiului Tg. Mures.

 • 6.5 Materiale antiderapante

Asigurarea la încheierea contractului a stocului minim de material antiderapant:

 • -  500 t piatra sparta spalata, granulatie 3-7 mm.

 • -  50 t sare

 • -  10 t clorura de magneziu, fulgi 47%

 • -  nu se accepta prepararea amestecului de material antiderapant în timpul alimentarii utilajelor de interventii

 • -  concentratia solutiei de clorura de magneziu va fi de 23,5%

CAP VII. OFERTA DE PRET

Oferta pe pret se va prezenta conform celor precizate in instructiunile pentru ofertanti, si va curpinde elemente din urmatorul tabel

Nr.crt.

Utilaje, materiale, personal

Pret/unitate masura

de

1

Piatra sparta spalata 3-7 mm

Lei/tona

2

Sare

Lei/tona

3

Clorura de magneziu

Lei/tona

4

Clorura de calciu

Lei/tona

5

Autospeciala cu lama si RNSP max 5t -pentru lucrari de deszapezire

Lei/ora

6

Autospeciala cu lama si RNSP max 5t -pentru combaterea poleiului

Lei/ora

7

Autospeciala cu lama si RNSP max 10t-pentru lucrari de deszapezire

Lei/ora

8

Autospeciala cu lama si RNSP max 10t-pentru combaterea poleiului

Lei/ora

9

Autobasculanta 10 t

Lei/ora

10

Încarcator frontal

Lei/ora

11

Autogreder

Lei/ora

12

Autospeciala cu lama si RNSP - pentru trotuare

Lei/ora

13

Personal de deservire

Lei/persoana/ora

NOTA : Tarifele de închiriere pentru utilaje vor include toate cheltuielile aferente, inclusiv forta de munca.

CAPITOLUL VIII DURATA CONCESIUNII

 • 8.1 Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de curatare si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea acestora în functiune în caz de polei sau înghet este de 3 ani,cu conditia evaluarii periodice a activitatii conform fisei din anexa 4. Evaluarea se va face de catre o comisie numita de Consiliul Local a municipiului Tîrgu Mures.

CAPITOLUL IX CUANTUMUL GARANTIILOR DATORATE DE OPERATOR

 • 9.1 In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa ii plateasca concedentului o garantie reprezentand o cota-parte de 10 % din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

 • 9.2  Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 100.000 RON

 • 9.3  Garantia de participare la licitatie se supune conditionarilor stabilite la art. 23 din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 216/1999, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL X SARCINILE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI ALE OPERATORILOR IN DOMENIUL INVESTITIILOR

 • 10.1 Finantarea prestarii serviciilor se asigura, dupa caz, din urmatoarele surse:

 • a) fonduri de la bugetul local in functie de bugetele pentru ani in curs.

 • 10.2 Investitiile straine in serviciile publice de salubrizare care fac obiectul concesiunii beneficiaza de toate facilitatile legale in vigoare in momentul incheierii contractului de concesiune. Facilitatile obtinute se vor mentiona in contractul de delegare a gestiunii si vor fi valabile pe perioada derularii acestuia.

 • 10.3 Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale investitorilor raman in proprietatea acestora pe perioada derularii contractului de concesiune.

CAPITOLUL XI CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA DELEGARII DE GESTIUNE

 • 11.1 Incetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii:

a) in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de functionare sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului;

 • b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 • f) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

 • g) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • h) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta sunt retrase.

CAPITOLUL XII SARCINILE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI ALE OPERATORILOR IN DOMENIUL INVESTITIILOR

 • 12.1 Finantarea prestarii serviciilor se asigura, dupa caz, din urmatoarele surse:

a) fonduri de la bugetul local in functie de bugetele pentru ani in curs.

b) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe locale instituite in conditiile legii, daca va fi cazul

 • 12.2 Investitiile straine in serviciile publice de salubrizare care fac obiectul concesiunii beneficiaza de toate facilitatile legale in vigoare in momentul incheierii contractului de concesiune. Facilitatile obtinute se vor mentiona in contractul de delegare a gestiunii si vor fi valabile pe perioada derularii acestuia.

 • 12.3 Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale investitorilor raman in proprietatea acestora pe perioada derularii contractului de concesiune.

CAPITOLUL XIII REDEVENTA

 • 13.1  Redeventa reprezintă un procent minim de 1% din taxa achitata annual de Primărie pentru prestatia efectuata.

 • 13.2 Plata redeventei se va face trimestrial , cu scadenta in data de 15 a lunii urmatoare celei in care se incheie trimestrul , respectiv 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie,15 octombrie, urmând ca la sfarsitul anului sa se faca regularizarea.

 • 13.3 Neplata redeventei la termenele stabilite pe o perioada de cel mult cinci zile întârtiere se sanctioneaza cu penalitati de întârziere în conformitate cu legislatia în vogoare perivind creantele bugetare,

 • 13.4. Dupa expirarea celor cinci zile contractul se reziliaz de drept fara somatie, punere în întârziere sau judecata

 • 13.5 Redeventa datorata pentru anul 2005 se plateste corespunzator , pentru perioada cuprinsa în intervalul de timp dintre data încheierii contractului si sfârsitul anului.

XIV EVALUAREA OFERTELOR

În vederea evaluarii si compararii ofertelor se stabileste punctajul aferent cât si ponderea criteriilor de selectie a ofertei dupa cum urmeaza:

 • 1. Oferta financiara________________________________80 puncte

 • 2. Redeventa propusa (minim 1%) ____________ 10 puncte

 • 3. Dotari cu utilaje_________________________________ 10 puncte

TOTAL _________________________________ 1 00 puncte

14.1 Pentru criteriul unu “ Oferta financiara ” punctajul se calculeaza astfel:

Nr.crt.

Tarife

Punctaj acordat

1

Piatra sparta spalata 3-7 mm

8 puncte

2

Sare

4 puncte

3

Clorura de magneziu

4 puncte

4

Clorura de calciu

4 puncte

5

Autospeciala cu lama si RNSP max 5t -pentru lucrari de deszapezire

8 puncte

6

Autospeciala cu lama si RNSP max 5t -

8 puncte

pentru combaterea poleiului

7

Autospeciala cu lama si RNSP max 10t-pentru lucrari de deszapezire

8 puncte

8

Autospeciala cu lama si RNSP max 10t-pentru combaterea poleiului

8 puncte

9

Autobasculanta 10 t

8 puncte

10

Încarcator frontal

8 puncte

11

Autogreder

4 puncte

12

Autospeciala cu lama si RNSP - pentru trotuare

4 puncte

13

Personal de deservire

4 puncte

Total puncte acordate

80

Punctaj total T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9+T10+T11+T12+T13) / 13= 80 pct

Pentru acest criteriu punctajul se va calcula separat pentru fiecare dintre tarife, acordându-se maximul de puncte indicate in tabel pentru ofertele care contin propunerile de tarife cele mai mici.

Pentru ofertele care contin propuneri de tarife mai mari punctajul se va calcula dupa urmatoarea regula:

O minim/T .................................. 60 pct

O maxim/T .................................. X pct

X = ( O minim/T x 60 pct) / O maxim/T,

unde: O minim/T - oferta minima / tip tarif

O maxima/T - oferta maxima / tip tarif

X - punctajul obtinut pentru alte oferte decât cea minima

 • 14.2 Pentru criteriul doi “redeventa propusa “ punctajul se acorda astfel:

 • -  pentru propunerea de redeventa cea mai mare se vor acorda 10 puncte

 • -  pentru propunerile mai mici ( dar nu mai putin de 1 % ) punctajul se va acorda proportional prin regula de trei simpla.

 • 14.3 Pentru criteriul trei “ dotari cu utilaje “punctajul se va acorda astfel:

- 10 puncte pentru ofertantii care detin în proprietate cel putin 50 % din utilajele solicitate conform caietului de sarcini.

CAPITOLUL XV CLAUZE FINANCIARE SI DE ASIGURARI

 • 15.1 Investitiile mentionate la Cap XIII se supun obligatiilor si clauzelor impuse de finantatori pentru fiecare modalitate de finantare.

 • 15.2 Prin aceste clauze se stabilesc modalitatile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investitii, modalitatile de preluare a bunurilor care au facut obiectul investitiilor, clauze referitoare la pastrarea patrimoniului incredintat pe perioada concesiunii si la predarea bunurilor de retur la sfarsitul concesiunii, astfel incat la incheierea contractului capacitatea concedentului de realizare a serviciului sa fie cel putin egala cu cea existenta la data intrarii in vigoare a contractului.

 • 15.3. Operatorul are obligativitatea de a încheia contracte de asigurări pentru mijloacele proprii utilizate pe domeniul public.

 • 15.4. Pentru activitatile prevazute tarifele vor cuprinde toate cheltuielile necesare realizarii activitatilor :cheltuieli directe , cheltuieli indirecte, cheltuieli de desfacere, cheltuieli generale si de administrare, cheltuieli financiare, impozitul pe profit.

 • 15.5. Tarifele se vor ajusta anual conform legislatiei în vigoare si vor fi supuse aprobarii Consiliului Local.

CAPITOLUL XVI DISPOZITII FINALE

 • 16.1 La licitatie pot participa numai operatori atestati de catre A.N.R.S.C.

 • 16.2  Ofertantul va prezenta A licenta A.N.R.S.C. , prin care dovedeste ca este atestat de autoritatea competenta.

 • 16.3 Pretul caietului de sarcini este de 2.000 RON si se achizitioneaza prin ridicare directa de la sediul concedentului iar plata se poate face direct la caseria institutiei sau prin ordin de plata in contul nr. RO 92TREZ 4765 006X XX00 0221

 • 16.4 . În situatia în care pe durata derularii concesiunii vor aparea împrejurari sau solutii noi care vor impune modificarea clauzelor si conditiilor de exploatare a concesiunii , partile vor convenii de comun acord la modificarea clauzelor contractuale , cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tg. Mures.

Traseul 1

 • 1. Str. Republicii

(trotuarul situat în interiorul

si împrejurul parcului)

 • 2. Str.Gh.Marinescu

(urcările din B-dul 22 Dec.1989)

 • 3. Str.Grigorescu

(partea stânga coborâre)

 • 4. P-ta Bernady

(pâna la str.Nicolae Iorga)

 • 5. P-ta Trandafirilor

(parcul central)


Traseul 2

 • 1. B-dul 1848

( urcarile si coborârile pe ambele sensuri)

 • 2. B-dul 1 Dec.1918

( partea dreapta - de la P-ta Victoriei pâna la str.Gradinarilor)

( partea stânga - de la P-ta Victoriei pâna la str. Strâmba)

 • 3. B-dul Pandurilor

 • 4. Str. Cutezanței

 • 5. Intersectia „Fortuna,,

ANEXA I

TRASEUL 1

URGENTA I

 • 1. Piata Trandafirilor

 • 2. Piata Victoriei

 • 3. Str. Cuza Voda

 • 4. Str. Bolyai

 • 5. Str. Stefan cel Mare

 • 6. Str. Artei

 • 7. Str. Borsos Tamas

 • 8. Str. Tîrgului

 • 9. Piata Bulgarilor

10.Str. Kogalniceanu

11.Str. Aurel Filimon

12.Str. Bartok Bela

13.Str. Horia

URGENTA II

14.Str. Marton Aron

15.Str. Retezatului

16.Str. Justitiei

17.Str. Bradului

18.Str. Vulcan

19.Str. Calimani

20.Str. Borzesti

21.Str. Crizantemelor

22.Str. Enescu

23.Str. Primariei

24.Str. Tineretului

URGENTA I

 • 1. Str.Gh. Doja (plecare combinat)

 • 2. Str.Revolutiei

 • 3. Str.Republicii

 • 4. B-dul.22 Dec.1989

 • 5. Str.Secuilor Martiri %

 • 6. Aleea Carpati

 • 7. Str.Tisei

 • 8. Str.Voinicenilor

 • 9. Str.Decebal

10.Str.Baraganului

URGENTA II

11.Str.Luntrasilor 12.Str.Margaretelor 13.Str.Remetea 14.Str.Baneasa 15.Str.Eliade Radulescu 16.Str.Depozitelor

URGENTA I

 • 1. B-dul. 22 Dec.1989 (plecare de la Sângeorgiu de Mures)

 • 2. Str. Republicii

 • 3. Str. Revoluției

 • 4. Str. Gh. Doja

 • 5. Str. Rampei

 • 6. Str. Dezrobirii

 • 7. Str. Libertății (pâna la intersecția cu str.Barajului)

 • 8. Str. Barajului

 • 9. Str. Insulei

10.Str. Tamas Erno

URGENTA II

11.Str. Somnului

12.Str. Libertatii ( între intersectia cu str.Barajului si Cuza Voda)

URGENTA I

 • 1. Str. Gh. Marinescu (plecare de la intersecția cu B-dul. 22 Dec. 1989)

 • 2. Str. Mihai Viteazul

 • 3. Piața Bernady

 • 4. Str. Calarasilor

 • 5. Str. Sinaia

 • 6. Str. Chinezu

 • 7. Piața Marasesti

 • 8. Str. Marasesti

URGENTA II

 • 9. Str. Eminescu

10.Str.Braila

11.Str. Fabricilor

12.Str. Lacramioarei

13.Str. Avram Iancu

14.Str. Viseului

15.Str. Bujorului

16.Str. Victor Babes

17.B-dul. Antonescu

18.Str. Cosminului

19.Str. Nicolae Iorga

URGENTA I

 • 1. Pod Nou

 • 2. Str. Calarasilor

 • 3. P-ta Bernady

 • 4. Str. Mihai Viteazul

 • 5. Str. Gh. Marinescu

 • 6. Str. Secuilor Martiri (portiunea situata între str.Gh.Marinescu si B-dul 22 Dec 1989)

 • 7. Str. Nicolae Grigorescu

UREGNTA II

 • 8. Str. Argeșului

 • 9. Str. Crîngului

10.Str. Ulciorului

11.Str. Verii

12.Str. Trebely

13.Str. Cornesti

URGENTA I

 • 1. Str. Papiu Ilarian

 • 2. B-dul 1 Dec. 1918

 • 3. Str. Budai N. Antal

 • 4. Str. Secerei

 • 5. Str. Predeal

 • 6. Str. Crinului

URGENTA II

 • 7. Str. Moldovei

 • 8. Str. Navodari

 • 9. Str. Brașovului

10.Str. Selimbar

URGENTA I

 • 1. Str. Bega

 • 2. Str. Budiului

 • 3. Calea Sighisoarei

 • 4. Str. Livezeni

 • 5. Str. Cutezantei

 • 6. Str. Negoiului

 • 7. Str. Înfratirii

 • 8. B-dul Pandurilor

URGENTA II

 • 9. Str. Rodniciei

10.Str. Transilvaniei

11.Str. Cernavoda

12.Str. Banat

13.Str. Evreilor Martiri

14.Str. Sîrguintei

15.Str. Pomicultorilor

16.Str. Apicultorilor

17.Str. Sivicultorilor

URGENTA I

 • 1. Str. Budiului

 • 2. B-dul. 1848

 • 3. Str. Pasunii

 • 4. Str. Ion Buteanu

 • 5. Str. Parîngului

 • 6. Str. Magurei

 • 7. Str. Liviu Rebreanu

URGENTA II

 • 8. Str. Urcusului

 • 9. Str. Szechenyi Istvan

10.Str. Nicolae Balcescu

11.Str. Iuliu Maniu

12.Str. Valea Rece

Anexa 4

FISA DE EVALUARE LUNARA

Nr. crt.

Criteriu stabilit

Evaluare

Foarte bun

Bun

Satisfacator

Nesatisfacator

1.

Rapiditatea interventiei pe strazile programate

2.

Rapiditatea interventiei la solicitarile Politiei, Salvarii,Pompieri

3.

Rapiditatea interventiei la solicitarile cetatenilor pe strazile necuprinse in program

4.

Sesizari din partea Politiei, Salvarii,Pompieri

5.

Sesizari din partea cetatenilor privind lucrarile executate pe traseele stabilite

6.

Accidente rutiere

7.

Degajarea arterelor de circulatie si a intersectiilor de zapada

8.

Colaborarea cu autoritatea locala contractanta

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefo:

Fax:

Telex:

E-mail:

 • 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare.../(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii:....../(in conformitate cu prevederile din

statutul propriu)

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: /(adrese complete, telefon/telex/fax,

certificate de inmatriculare/inregistrare)

 • 8. Principala piata a afacerilor:

 • 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri anuala                      Cifra de afaceri anuala

Anul            la 31 decembrie          la 31 decembrie

(mii lei) (echivalent euro)

1.

3.

Media anuala:

Candidat/ofertant, (semnatura autorizata)

OFERTANTUL

Formular 2


(denumirea/numele)

Declarație de participare

Catre...............................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.....

.....................din (ziua /luna/anul) privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului având ca obiect concesionarea prin licitatie publica deschisa a serviciilor publice privind curatarea, transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet, ne exprimam prin prezenta interesul de a participa la licitatie, in calitate de ofertant.

Am luat cunostinta de documentele licitatiei pe care ni le însusim si anexam la ; prezenta oferta financiara si documentele de calificare solicitate.

Data completarii............

Ofertant


(semnatura autorizata)

Formular 3

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

I.Denumirea    si

contractului: Numarul      si

contractului:

EXPERIENTA SIMILARA*)

obiectul

data

 • 2. Denumirea/numele

beneficiarului/clientului:

Ad resa beneficiarului/clientului:

Tara:

 • 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) [] contractant asociat [] subcontractant

4.

exprimata in

Valoarea contractului     exprimata         in

moneda    in    care

echivalent s-a incheiat

euro contractul

 • a) initiala (la data semnarii contractului):

 • b) finala (la data finalizarii contractului):

 • 5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

 • 6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

Candidat/ofertant

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

MODEL DE SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARA- de

participare la licitatie

BANCA (denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de

delegare a gestiunii serviciilor publice prin concesiune

Catre.......................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului /(denumirea contractului), noi

....../(denumirea bancii), având sediul inregistrat la /(adresa bancii), ne obligam fata de

........./(denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de /(in litere si in cifre), la prima sa

cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

 • a) ofertantul......../(denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de

valabilitate a acesteia;

 • b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul /(denumirea/numele) nu a constituit garantia

de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

 • c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul /(denumirea/numele) a refuzat sa semneze

contractul in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de..

Parafata de Banca........in ziua ... luna.... anul....

(semnatura autorizata)

MODEL DE SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARA - Pentru buna execuție a contractului

BANCA

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARA DE BUNA EXECUȚIE

Catre........,.............................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul ..../(denumirea contractului), încheiat intre , in calitate de concedent, si , in calitate de concesionar, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea concesionarului, pana la concurenta sumei de......................................, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere

insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin concedentului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul mentionat mai sus. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea concesionarului sau a concedentului. Prezenta garantie este valabila pana la data de

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca..........in ziua .... luna .... anul....

(semnatura autorizata)

FORMULARE