Hotărârea nr. 251/2005

HCL 251 Privind executarea lucrarilor de deratizare si dezinsectie pe raza municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A Nr. 251

Din 13 octombrie 2005

privind executarea lucrarilor de deratizare si dezinsectie pe raza municipiului Tîrgu Mures

Consiliul Local Municipal Tg.-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru ,

Având în vedere Expunerea de motive nr._______/_______ privind

executarea lucrarilor de deratizare si dezinsectie pe raza municipiului Tg Mures conform prevederilor Ordinului nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de Igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populației (art.147)

Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art.68, alin. (1) lit. h) , art.38 alin (1) si art. 46 alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Actiunea privind deratizarea si dezinsectia se va desfasura pe teritoriul municipiului Tîrgu Mures începând cu data de 1 noiembrie 2005 si se va executa de adjudecatarul licitatiei conform unui grafic publicat în mass-media locala.

Art. 2. Lucrarile se executa, atât pe domeniul public cât si pe domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures. Se obliga persoanele fizice si juridice (inclusiv asociatiile de proprietari si locatari, agentii economici) sa admita accesul în cladirile si pe terenurile aferente aflate în proprietate sau administrare si sa sprijine persoanele autorizate pentru efectuarea lucrarilor.

Art. 3. Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 2 din prezenta hotarâre de catre persoanele fizice si juridice, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de 200 lei RON pentru persoanele fizice si 500 lei RON pentru persoanele juridice.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public - Serviciul Control Gospodarie Comunala si Protectia Mediului.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban